ده شب شعر در انستيتو گوته مهرماه ۵۶


Share/Save/Bookmark

Souri
by Souri
27-Feb-2010
 
ده شب شعر در انستيتو گوته مهرماه ۵۶ via Audio Library in Persian " کتابخانۀ گویا " by Giti Mahdavi on 2/17/10


برای شنیدن فایلهای صوتی مربوط به شبهای شعری که درمهرماه سال ۱۳۵۶ در انستيتو گوته برگزار ‌شد؛ بر روی اسامی شعرا یا نوسیندگان رایت کلیک کتید و گزینة save target as را انتخاب کنید. شب اول رحمت الله مقدم مراغه ای، بيان نامه هيأت دبيران موقت کانون را می خواند. سيمين دانشور در مورد مسائل هنر معاصر سخنانی ايراد می کند. شعرخوانی: سياوش مطهری منصور اوجی تقی هنرور شجاعی مهدی اخوان ثالث
شب دوم: منوچهرهزارخانی راجع به ضرورت آزادی قلم و فشار و اختناق موجود در فضای فرهنگی آن روزگار سخن می گويد. شعرخوانی: کاظم سادات اشکوری عمران صلاحی محمدعلی بهمنی نعمت ميرزازاده (م.آزرم)
شب سوم: شمس آل احمد در مورد تاريخچه «کانون نويسندگان ايران» سخن می گويد و به موارد سانسور صريحا اشاره و آنها را بر می شمرد. بهرام بيضايی
پيرامون موقعيت تئاتر و سينما سخن می گويد. شايد اين سخنرانی را بتوان در
زمره اولين اشاراتی دانست که سانسور را تنها منحصر به دولت نمی داند و
عنوان می کند که می توان افکار عمومی را همواره در سطحی قرارداد که خود
اين وضعيت مانع رشد فرهنگی شود و خود افکار عمومی نيز در زمان هايی نقش
سدی را در برابر تحول ايده ها و انديشه های مترقی بازی کنند.
شعرخوانی: محمد زهری سيروس مشفقی احمد کسیلا فاروق اميری طاهره صفارزاده
چهارمين شب: زنده ياد غلامحسين ساعدی «پيرامون شبه هنرمند» سخن می گويد، ساعدی، شبه هنرمند را کسانی می نامد که با حاکميت و سيستم موجود همکاری می کنند. شعرخوانی: مفتون امينی حسين منزوی عظيم خليلی عليرضا نوری زاده هوشنگ ابتهاج (سايه)
شب پنجم: باقر مؤمنی پيرامون سانسور و عوارض راجع به آن سخن می گويد. شعرخوانی: اسماعيل شاهرودی (آینده) سعيد سلطان پور اورنگ خضرايی علی موسوی گرمارودی
شب ششم: صحبتهای هانس بیکر و بیانیة هیئت دبیران موقت کانون نویسندگان ایران شعرخوانی: سياوش کسرايی حسن نديمی محمد خليلی هوشنگ گلشيری
در آن زمان برای اولين بار موضوع «جوانمرگی در نثر معاصر فارسی» را مطرح
می کند، گلشيری می گويد. «بسياری از نويسندگان ايرانی، هيچگاه فرصت نکردند
که در شرايط مطلوبی قلم بزنند، اين شرايط نامطلوب اجتماعی همواره آنان را
در حداقل ظرفيت خلاقه خود قرار داده است.»چنين مقوله ای در آن برهه زمانی
به دليل بديع بودن نگاه به اين مقوله بسيار مورد توجه مخاطبان قرار می
گيرد.
فريدون مشيری
شب هفتم: اسلام کاظميه که
از بنيان گذاران کانون نويسندگان ايران و عضو اعضای مؤسس کانون بوده است،
پيرامون تاريخچه کانون نويسندگان و ارتباط آن با قانون اساسی سخن می گويد.
داريوش آشوری در سخنرانی خود با عنوان«شعر آزاديست» قلمرو آزادی درونی انسان را در شعر مطرح می کند شعرخوانی: جعفر کوش آبادی علی باباچاهی جواد مجابی محمد مشرف تهرانی (م.آزاد)
شب هشتم: زنده ياد مصطفی رحيمی پيرامون «فرهنگ و ديوان» سخن می گويد و بحث «ديوان سالاری» را پيش می کشد.
با سپاس بیکران از مؤسسه
نابینایان رودکی که نوارهای ضبط شده این شبهای شعر را در اختیار کتابخانه
گویا قرار دادند. متأسفانه نوار شبهای نهم و دهم در دسترس نیست.

فهرست نام نویسندگان و شعرا در کتابخانۀ گویا
فهرست نام آثار موجود در کتابخانۀ گویا

Share/Save/Bookmark

Recently by SouriCommentsDate
Ahamdi brings 140 persons to NY
26
Sep 24, 2012
Where is gone the Babak Pirouzian's blog?
-
Sep 12, 2012
منهم به ایران برگشتم
23
May 09, 2012
more from Souri
 
Souri

Thank you dear Manouchehr

by Souri on

I'd read your post very late last night and didn't get the chance to tell you how much I enjoyed and appreciate this poem.

Very beautiful.


Manoucher Avaznia

سوری جان

Manoucher Avaznia


در پی نان بودم

چامه را در قدم نان جوین باید داد

داستان من و این خامۀ آشفته، رفیق؛

بیش و کم این بوده است.

داستان عرق روی و غم فرداها؛

فکر باران بودن

گشته زنجیر تفکر بی شک.

 

با درودی بر تو

و سپاس غم ایام، ولیک؛

در همین دور و برا

زیر یک سایۀ شفاف و بلند

و زمستانی سرد

و امیدی روشن

فکر نوروز و بهاران بودم؛

غم دل می خوردم.

دگر این خود دانی

پای ما و گذر کوی و خیابان در پیش.

فکر آتشکده باری اینجاست.

باورت هست سخن گفتن راست؟

و خدایی که ورا گفت بخوان؟ 

حول و حوش دل گیرای پیام؟

 

 

ما را سر دماغ آوردی

سپاس

 

منوچهر


Souri

Manouchehr aziz

by Souri on

Recidan be kheir! Kojaee agha?

Glad that you liked the link. It is very insightful, listening to those audios. Enjoy.


Manoucher Avaznia

سوری جان

Manoucher Avaznia


با درود.  سپاس از این نکته بینی ظریف تو.

یادی از آن روزگاران آمدم.

بر سفیر باد و باران آمدم.

 

 

سپاس

منوچهر


Souri

Thanks Dr Saadat Noury and Anahid jan

by Souri on

Yes indeed it is a very great and interesting collection.

Thank to the Gouya site for gathering all those audio files.

I'm still listening, not finish yet :)


Anahid Hojjati

Souri jan, thanks. At the time, I remember how important these

by Anahid Hojjati on

 

Souri jan, I need to listen to some of these. I  was barely a teen ager when these nights happened so many years ago, but I remember how important they were in people's quest for more political freedom in Iran.


M. Saadat Noury

Great Audio Library

by M. Saadat Noury on

Thank you indeed.