اين مرد ديوانه است


Share/Save/Bookmark

Souri
by Souri
12-Dec-2010
 

آورده‌اند که شیخ جنید بغدادی به عزم سیر از بغداد بیرون رفت و مریدان از عقب او.

شیخ احوال بهلول را پرسید؛ گفتند او مردی دیوانه است!
...گفت: او را طلب کنید که مرا با او کار است. پس تفحص کردند و او را در صحرایی یافتند.

شیخ پیش او رفت و در مقام حیرت مانده سلام کرد.

بهلول جواب سلام او را داده پرسید: چه کسی؟ گفت: منم شیخ جنید بغدادی. گفت:

تویی شیخ بغداد که مردم را ارشاد می‌کنی؟

گفت: آری . گفت: طعام چگونه می‌خوری؟

گفت:
اول "بسم الله" می‌گویم و از پیش خود می‌خورم و لقمه کوچک بر می‌دارم، به
طرف راست دهان می‌گذارم و آهسته می‌جوم و به دیگران نظر نمی‌کنم و در موقع
خوردن از یاد حق غافل نمی‌شوم و هر لقمه که می‌خورم "بسم الله" می‌گویم و
در اول و آخر دست می‌شویم .....

بهلول برخاست و دامن بر شیخ فشاند و گفت: تو می‌خواهی مرشد خلق باشی در صورتی که هنوز طعام خوردن خود را نمی‌دانی!

پس
به راه خود رفت. مریدان شیخ را گفتند: یا شیخ این مرد دیوانه است. خندید و
گفت: سخن راست را از دیوانه باید شنید و از عقب او روان شد تا به او رسید.

بهلول پرسید: چه کسی هستی؟ جواب داد: شیخ بغدادی که طعام خوردن خود نمی‌داند.

بهلول گفت: آیا سخن گفتن خود را می‌دانی؟ گفت: آری پرسید: چگونه سخن می‌گویی؟

گفت:
سخن به قدر می‌گویم و بی‌حساب نمی‌گویم و به قدر فهم مستمعان می‌گویم و
خلق را به خدا و رسول دعوت می‌کنم و چندان سخن نمی‌گویم که مردم از من ملول
شون و دقایق علوم ظاهر و باطن را رعایت می‌کنم. پس هرچه تعلق به آداب کلام
داشت بیان کرد.

بهلول گفت: گذشته از طعام خوردن، سخن گفتن را هم نمی‌دانی!

پس برخاست و دامن بر شیخ افشاند و برفت، مریدان گفتند: یا شیخ دیدی این مرد دیوانه است؟ تو از دیوانه چه توقع داری؟

جنید گفت: مرا با او کار است، شما نمی‌دانید. باز بدنبال او رفت تا به او رسید.

بهلول گفت: از من چه می‌خواهی؟ تو که آداب طعام خوردن و سخن گفتن خود را نمی‌دانی، آیا آداب خوابیدن خود را می‌دانی؟

گفت: آری. گفت: چگونه می‌خوابی؟

گفت: چون از نماز عشا فارغ شدم داخل جامه خواب می‌شوم، و پس از آن آداب خوابیدن را بیان کرد.

بهلول گفت: فهمیدم که آداب خوابیدن را هم نمی‌دانی!

خواست برخیزد جنید دامنش را بگرفت و گفت: ای بهلول من هیچ نمی‌دانم، تو قربة الی الله مرا بیاموز

بهلول گفت: چون به نادانی خود معترف شدی ترا بیاموزم ...

بدان
که اینها که تو گفتی همه فرع است و اصل در خوردن طعام آن است که لقمه حلال
باید و اگر حرام را صد از اینگونه آداب بجا آوری فایده ندارد و سبب تاریکی
دل شود ...

گفت جزاک الله خیرا

بهلول
ادامه داد: و در سخن گفتن باید دل پاک باشد و نیت درست باشد و آن گفتن
برای رضای خدای باشد و اگر غرضی یا مطلب دنیا باشد یا بیهوده و هرزه بود،
هر عبارت که بگویی و بال تو باشد. پس سکوت و خاموشی بهتر و نیکوتر باشد و
در خواب کردن اینها که گفتی همه فرع است، اصل این است که در وقت خوابیدن در
دل تو بغض و کینه و حسد مسلمانان نبا
دش

 


Share/Save/Bookmark

Recently by SouriCommentsDate
Ahamdi brings 140 persons to NY
26
Sep 24, 2012
Where is gone the Babak Pirouzian's blog?
-
Sep 12, 2012
منهم به ایران برگشتم
23
May 09, 2012
more from Souri
 
Roozbeh_Gilani

very nice souri, had to read it a few times.

by Roozbeh_Gilani on

To comprehend the philosophoical message. And thank you for your further interpretation, which I very much agree with. The "adabiat" was never my strong subject back home during high school days, let alone now  

"Personal business must yield to collective interest."


marhoum Kharmagas

good one S0uri jaan!

by marhoum Kharmagas on

good one.

thanks for sharing.

_______________________

To acquiesce your request S0uri is spelled with '0' {zero} instead of 'o'.


Souri

نه، من موافق نیستم

Souri


من فکر می‌کنم که اینجا بهلول اسلام رو به عنوان یک فلسفه بشر
دوستانه میبینه در حالیکه اون شیخ، اسلام رو به عنوان یک دستور و حکم نگاه
میکنه.

اولی‌ با چشم باز و قلب و نیت پاک به مفاهیم اسلام نگاه میکنه، و دومی فقط از ترس و ندانی به اسلام رجوع میکنه.

و بالاخره، اولی‌ فکر میکنه که هدف اصلی‌ دین همون  "بشر" هست ، در
حالیکه دومی هدف اصلی‌ دین رو "خدا" یعنی‌ یک چیز ما فوق بشری میبینه.

در واقع بهلول با زبان مسلمانی و با توجه به شرایط آن زمان، حرف خودش رو
زده، و اعلام کرده که فقط "انسان" و انساندوستی است که مدّ نظر هر دین
است، چه اسلام، چه مسیحی‌ و چه سایر ادیان.

من معتقدم که چه ما با دین و وجود آن موافق باشیم و یا نباشیم، این مطلب
هرگز نمیتونه وجود دین و میلیونها طرفداران دین و مذهب رو انکار کنه. پس
بهتره که با این موضوع کنار بیائیم و به جای جنگ با آسیاب‌های بادی، سعی‌
کنیم که کلید اونها رو پیدا کنیم.

موفق باشی‌.

The good behavior of the people, warms our heart and make us thankful.....  And the bad ones, just make us to recognize and appreciate the good ones!


ahang1001

هر دو دیوانه اند

ahang1001


هر دو دیوانه اند

عقاید هر دو در دنیای تنگ مسلمانی محبوس است

هر دو جهان را شامل مسلمانان و کافران میبینند که این خود موجب کشمکش هایی گشته است که تا به امروز ادامه دارد