زخمی که نمی بینیم


Share/Save/Bookmark

زخمی که نمی بینیم
by Souri
30-Dec-2010
 

source: email, unknown

می دانید؟ خشونت همیشه یک چشم کبود و دندان شکسته و دماغ خونی نیست. خشونت، تحقیر، آزار گاهی یک نگاه است. نگاه مردی به یقه ی پایین آمده ی لباس زنی وقتی که دولا شده و چایی تعارف می کند. نگاه برادری است به خواهرش وقتی در مهمانی بلند خندیده. نگاهی که ما نمی بیینیم. که نمی دانیم ادامه اش وقتی چشم های ما در مجلس نیستند چیست. ترسی است که ارام آرام در طول زمان بر جان زن نشسته

خشونت بی کلام، بی تماس بدنی، مردی است که در را که باز می کند زن ناگهان مضطرب می شود، غمگین می شود. نمی داند چرا. در حضور مرد انگار کلافه باشد. انگار خودش نباشد. انگار بترسد که خوب نیست. که کم است. که باید لاغرتر باشد چاق تر باشد زیباتر باشد خوشحال تر باشد سنگین تر باشد سکسی تر باشد خانه دارتر باشد عاقل تر باشد. خشونت آن چیزی است که زن نیست و فکر میکند باید باشد. خشونت آن نقابی است که زن می زند به صورتش تا خودش نباشد تا برای مرد کافی باشد. مرد می تواند زن را له کند بدون اینکه حتی لمس اش کند. بدون اینکه حتی بخواهد لهش کند. این ارث مردان است که از پدران پدرانشان بهشان رسیده

خشونت، آزار، تحقیر امتداد همان مادر ... ها،.. ها، خواهر....ها، مادرش را فلان ها، عمه اش را بیسارهایی است که به شوخی و جدی به هم و به دیگران می گوییم. خشونت، آزار، تحقیر همان زن صفت، مثل زن گریه می کردی هایی است که بچه هایمان از خیلی کودکی یاد می گیرند. خشونت یعنی اینکه بهت پول نمیدم، نمیگذارم سر کار بروی و از خودت استقلال مالی داشته باشی، یعنی بازخواست که این را چرا خریدی چند خریدی

خشونت، آزار تحقیر پله های بعدی نردبانی هستند که پله ی اولش با فلانی و بیساری معاشرت نکن چون... فلان لباس را نپوش چون...است. چون هایی که اسمشان می شود "عشق". عشق هایی که می شوند ابزار کنترل. که منتهی می شوند به زنانی بی اعتماد به نفس، بی قدرت، غمگین، تحقیر شده، ترسان، وابسته، تهدید به ترک شده و شاید کتک خورده که فکر می کنند همه ی زخم هایشان از عشق است. که مرد عاشق زخم می زند و زخم بالاخره خوب می شود

خشونت زنی است که زیر نفس های آغشته به بوی الکل مردش تظاهر به لذت می کند و فکر می کند قاعده ی بازی همین است. خشونت توجیه آزار روحی، کلامی، جسمی، جنسی مردی است که مست است. مستی انگار عذر موجهی باشد برای ناموجه ترین رفتارها

می دانید؟ کتک بدترین نوع خشونت علیه زنان نیست. کبودی و زخم و شکستگی خوب می شوند.

قدرت و شادابی و باور به خویشی که از زن در طول ماه ها و سال ها گرفته می شود گاهی هیچ وقت هیچ وقت ترمیم نمی شود


Share/Save/Bookmark

Recently by SouriCommentsDate
Ahamdi brings 140 persons to NY
26
Sep 24, 2012
Where is gone the Babak Pirouzian's blog?
-
Sep 12, 2012
منهم به ایران برگشتم
23
May 09, 2012
more from Souri
 
Sahameddin Ghiassi

وزخم هایی که خوب می بینیم

Sahameddin Ghiassi


در برابر زنان خوب فداکار و مهربان و متاسفانه قربانی زنانی هم هستند که پدران  برادران و شوهران خود را بخاک سیاه نشاندند؟


Anahid Hojjati

Souri jan, in second thought

by Anahid Hojjati on

I think what I wrote in my first comment is correct but there are cases that what we tell women and/or men can be violent. So if we just tell someone once that she is overweight, that is not violent but then if we go around, calling her fat repeatedly with intent of hurting her, now that is a form of violence or extreme bad judgement.


SamSamIIII

سوري جان پس چی بت گفتم که همش زير سر اين فرهنگ فال و ساقي وشيخه

SamSamIIII


 


خودايستايی و  سرشت ازاد زن ايراني در فرهنگ کيان:


گرديه خواهر بهرام چوبين


بدو گفت رأ ي تواي شير زن
درخشـان كنـد دوده و انجمن

 

پادشاهی همای بهمن

يكي دخترش بود نامش هماي
هنرمند و با دانش و پاكراي

همـاي آمد و تاج بر سـر نهــاد
يكــي راه و آييــن ديگـر نهاد
سپــه را همه سربســر بـاد داد
در گنـج بگشــاد و دينــار داد
براي و بداد از پدر در گــذشت
همي گيتي از دادش آباد گشت
همي گفت كين تاج فرخنده باد
دل بــد سگــالان مـا كنـده باد
همــه نيكـويـي باد كــردار ما
مبينــاد كس رنـج و تيمــار ما
توانگــر كنيم آنكه درويش بود
نيــازش بـه رنج تن خويش بود

شهر هروم و سربازان و رهبرانش که همه زن بودند

همــي رفت با نامـداران روم
بدان شارسان شد كه خواني هروم
كه آن شهر يكسر زنان داشتند
كســي بـر در شهــر نگذاشتند
زكار و زره تان بپرسيم نهــان
كه بي مرد زن چـون بود در جهان
بزرگان يكي انجمن ساختنــد
زگفتــــارهـــا دل بپــرداختنــد
كه ما برگزينيــم زن دو هــزار
سخن گوي و داننده هوشيار

گردافريد

يكي دخترش بـود كز دلبري
پري را به رخ كرده از دل بري
يكي بود مــردانه و تيغــزن
ســواري ســرافراز مردم فكن
به ميدان جنگ ار برون آمدي
به مـردي ز مــردان فزون آمدي


Anahid Hojjati

Souri jan, this e-mail is casting a wide net, it is too radical

by Anahid Hojjati on

Souri jan, thanks. This e-mail has many great points. Yes, violence against women is bad. However, in one ection, it is noted:"در حضور مرد انگار کلافه باشد. انگار خودش نباشد. انگار بترسد که خوب
نیست. که کم است. که باید لاغرتر باشد چاق تر باشد زیباتر باشد خوشحال تر
باشد سنگین تر باشد سکسی تر باشد خانه دارتر باشد عاقل تر باشد. خشونت آن
چیزی است که زن نیست و فکر میکند باید باشد.  "

I do not think that it is khooshonat when we expect women to be home maker, skinny,  knowledgeable in everything, etc. etc but it sure is not right. I believe we need to be careful about messages we send to women. Even we women do it ourselves. Same goes with men, if we ever pick one or two men that all others supposed to be like them, that is wrong too. So even though I agree with the intent of the blog, I don't know if i call it khooshonat if we expect women to be everything to everybody. Souri jan, come to think of it. This e-mail might be written by someone a bit too radical for my taste but I agree that violence aginst women is bad, however, not everything wrong that is done regarding men or women is violent. Sometimes, it is just a bad judgement or maybe only difference of opinion.


bambi

This writing puts the

by bambi on

This writing puts the domestic abuse blame squarely on men, which  is largely deserved, however,  women  shoulder a lot of responsibilty as well here.  I know some educated women in western countries who put up with abuse.  Women who have  lived in the west for many years and have access to many resources, and yet they stay silent when abused.  I have no sympathy for the abuse of women who don't speak up.  They are contributing to that culture.   I also know some men who are revoltingly zan-zalil, and I just hate these relationships.  I detest  "adameh too sari khor", whether a woman or a man.


Souri

Merci

by Souri on

Cheghadr nice :)

Do you know how much I'd battled to get that font correct? A big thank to you. Happy New Year!

The good behavior of the people, warms our heart and make us thankful.....  And the bad ones, just make us to recognize and appreciate the good ones!