بیهودگی عمر


Share/Save/Bookmark

Souri
by Souri
30-Oct-2008
 

I got this poem from a friend of Iranian.com. I don't know who is this person yet  But want to share this beautiful poem with all of you and show him/her my regards! Thanks to this anonymous friend.

"به یاد بیژن"

 

در هرج و مرجِ حس،

پیرمردِ یاد، هنوز

به افکارِ پس از هماغوشی،

به گفتگویِ مجسمه ها،

به سقوطِ وهمناکِ تولد،

یا صعودی به قله ی مرگ،

به سفیدیِ کاغذی که کور می کند

و به فریادی که انسان ها

سکوت اش می نامند،

می اندیشد.

به این که آدمی

هزاره هاست خاک شده است

و آوایِ چنگ در گودالی هولناک می پیچد

که پرندگانِ مهاجر

بر پهنایِ دریا

به دنبال اش پرواز می کنند.

 

بربرها هنوز،

کاروان ها را بسویِ بهشتی می رانند

که در آن

انسان

مرده متولد می شود،

بسویِ جزیره ای در دریایِ زمان

که در آن

هیچ چیزی نیست جز سنگ،

نه انسان و نه منزل

نه سرما و نه گرما

نه خدا و نه آتش،

تنها جنگلی از سنگ.

 

در دیگر سو،

سرزمینی ست که در آن

خون و زندگی و همه چیز،

شیشه ای ست، و سرخ

و آدم ها در سرخی می رقصند

و دریاچه ها و آسمان سرخ اند،

اما هزاره هاست

که در آن آتشی برپا نمی شود.

در باغ های اش

میوه هایی می رویند که نمی شناسی،

در گورستان های اش

بر جنازه ها چنگ می نوازند،

و آدمی

در سلولی تاریک زاده می شود.

خورشیدش در امواج

آنچنان ناپدید می شود

که پایانِ روز را

از پایانِ دنیا نمی دانی،

و این که آیا هرگز

آدمی،

رازِ تمامیِ رازها را

در وجودِ خویش خواهد یافت؟

 

پیرمرد،

در موجِ حس، دیگر بار

تصویرِ متلاطمِ خویش را می نگرد

و می پرسد:

«آیا تنها بازمانده من ام؟

آیا هنوز همراهی هست؟

یا آیا تمامِ عمر

بیهوده بود؟»

 


Share/Save/Bookmark

Recently by SouriCommentsDate
Ahamdi brings 140 persons to NY
26
Sep 24, 2012
Where is gone the Babak Pirouzian's blog?
-
Sep 12, 2012
منهم به ایران برگشتم
23
May 09, 2012
more from Souri
 
default

Who is Bijan Karegar

by Anonymous... (not verified) on

Who is Bijan Karegar Moghadam??


Arash Monzavi-Kia

Dear Souri - nice poem

by Arash Monzavi-Kia on

زمانه فرصت این حرفها به ما ندهد

غمین مباش اگر نیستی‌ به جان خرسند

 


Souri

Thank you so much dear Afssousse

by Souri on

You made me sure of my memory !! age is  not there yet :O)


default

Souri jan,

by Afssousse (not verified) on

Yes this beautiful poem named Roya is from Fourough Farokkhzad, and

عمر بگذشت به بیحاصلی و بولهوسی        ای   پسر جام می ام ده که به پیری برسی
چه شکرهاست در این شهر که قانع شده اند    شاهبازان طریقت به مقام مگسی


is from Khayyam.


Souri

Ali Agha

by Souri on

I had no idea. I recieved the email  "as it" like I posted here. No explanation was given and I don't know the sender. Usually I do not reply to the people whom I don't know.

As you may noticed, a friend asked if it was for  "Jazani"  and I replied "I believe so"....What the words " believe  so"  sound for you ? For me, it means : perhaps, but not really sure ! I am as confused as you are, dear.

If I had a mean to retract this, believe me I would do it. But Thanks for the suggestion.


Ali P.

To: Souri

by Ali P. on

Dear:

You posted this.

 If it is for Bijan Jazani, say so.

If it is not, retract.

There are people, like me, who are confused out there.

Yours,

Ali P.


default

Beh Yaade Bijan

by O.I.P.F.G (not verified) on


Souri

Dear Afsousse

by Souri on

This beautiful poem is (I believe) from Forough, but I don't remember it's name and from what book. Would you please kindly provide the name of this poem (and eventually the poet, if not Forough Farrokhzaad) ? Thanks a lot.


Souri

Mohem nist 7: Thank you

by Souri on

I knew already the name of the poet, I omitted it deliberately because as I mentioned before, I did not know who and why that person sent it for me (as a friend of Iranian.com)

But, I was confused about  who was the " Bijan"  en question. Thanks for the information, however neither the sender nor Mr. Rakhshani haven't precised who was the subject of this beautiful poem.

 


default

عمر بگذشت ببیحاصلی و بولهوسی/ ای پسر جام می ام ده که به پیریبرسی

Afssousse (not verified)


باز من ماندم و خلوتی سرد

خاطراتی ز بگذشته ای دور

ياد عشقی كه با حسرت و درد

رفت و خاموش شد در دل گور


روی ويرانه های اميدم

دست افسونگری شمعی افروخت

مرده ئی چشم پرآتشش را

از دل گور بر چشم من دوخت


ناله كردم كه ای وای، اين اوست

در دلم از نگاهش، هراسی

خنده ای بر لبانش گذر كرد

كای هوسران، مرا می شناسی


قلبم از فرط اندوه لرزيد

وای بر من، كه ديوانه بودم

وای بر من، كه من كشتم او را

وه كه با او چه بيگانه بودم


او به من دل سپرد و بجز رنج

كی شد از عشق من حاصل او

با غروری كه چشم مرا بست

پا نهادم بروی دل او


من به او رنج و اندوه دادم

من به خاك سياهش نشاندم

وای بر من، خدايا، خدايا

من به آغوش گورش كشاندم


در سكوت لبم ناله پيچيد

شعله شمع مستانه لرزيد

چشم من از دل تيرگی ها

قطره اشكی در آن چشم ها ديد


همچو طفلی پشيمان دويدم

تا كه درپايش افتم به خواری

تا بگويم كه ديوانه بودم

مي توانی به من رحمت آری


دامنم شمع را سرنگون كرد

چشم ها در سياهی فرو رفت

ناله كردم مرو، صبر كن، صبر

ليكن او رفت، بی گفتگو رفت


وای بر من، كه ديوانه بودم

من به خاك سياهش نشاندم

وای بر من، كه من كشتم او را

من به آغوش گورش كشاندم


default

این شعر را ریموند رخشانی برای بیژن کارگر مقدم گفته

مهم نیست7 (not verified)


لطفاً پست بعدی را بخوانید. این شعر هیچ ربطی به بیژن جزنی و سیاهکل ندارد. بیژن جزنی قبل از اینکه به بیهودگی عمر برسد توسط ساواک در تپه های اوین تیرباران شد.
نام شاعر آقای "ریموند رخشانی" است


default

Why are poems mostly

by MadeMeDepressed (not verified) on

Why are poems mostly depressing? I didn't like it :(


Souri

Orang jaan, thank you

by Souri on

Bijan Jazani was a political resistant of the Shah's era . He was killed by Savak in April 1975 on the "Siahkal" hills. He was originally a Toudeh'y but the " fedaeyan Khalgh" insist to say he was a " fedaee"....no matter which ideology he believed in really, he is a real hero and a child of Iran.

Here are some of his works :

Bijan Jazani's Books
  1. Bijan Jazani (1980). Capitalism and revolution in Iran: Selected writings of Bizhan Jazani. L. Hill. ISBN 0-905762-82-7. 
  2. Bijan Jazani (1976). Armed struggle in Iran: The road to mobilization of the masses. Iran Committee. LCCN 80108223. , ASIN B0006E2APS

For more information visit: //www.fadaian-minority.org/english/home.html More informaation ://www.fadaian-minority.org/english/home.html he is buried in block 33 and not block 38

 

and also a beautiful youtube from the "Fedaeyan Khalgh" about Bijan :

//fr.youtube.com/watch?v=4ukhDiYmzzM

 

PS: I'm not sure about " Siahkal"  however, I just remember Savak bring them all to the forest and killed them there.

 


Orang Gholikhani

I liked it

by Orang Gholikhani on

Unfortunatly I didn't know Bijan Jazani's work.

However this is a beautiful poem and rohe hameh raftegan shad bashad.

Everybody is waiting his turn.


Souri

Agha P.

by Souri on

You are molla loghati :D) my dear

I's it easy to read Jazani through what anno58 wrote.

Did you like the poem anyway ?


Ali P.

At the risk of being called Molla Loghati...

by Ali P. on

Who is "mr. Jazni"?

Do you mean Bijan Jazani?

Or are we talking about two defferent people?


Souri

Annon58

by Souri on

I believe so.


default

bihodeghi

by annon58 (not verified) on

thanks all the words so moving and beautifully put.
may it was for mr. jazni's memory ?