امام حسن و تخریب ایران


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
31-Mar-2012
 

پریروز "خطیب مشهور"، حجت الاسلام محمد کاظم راشد یزدی از جمله گفته:

"ورود اسلام به ایران با حمله صورت گرفت، نتیجه اش برای مردم خیر و برکت بود ولی بحاظ آغاز، آن حمله امضای اسلامی ندارد و بخاطر همین هیچیک از ائمه اطهار در آن جنگ ها حضور نداشتند.

این جنگ ها جهاد نبود بلکه حرب(جنگ) بود و هیچ یک از بنی هاشم هم در آن حضور نداشتند.

حتی امیرالمومنین «ع» وقتی دید که در حمله ها اقدام به آتش زدن مکان ها و آثار هنری کرده اند، امام حسن «ع» را فرستادند تا جلوی این اقدامات گرفته شود."

توضیح تناقض ورود اسلام به ایران از طریق "حرب" و آتش زدن مکان ها و آثار هنری و همزمان "برای مردم خیر و برکت " بودن با راوی میباشد.

ولیکن بنا بر اسناد تاریخی غیر قابل انکار؛ بخشی از خدمات امام حسن به ایران به قول این خطیب، عمداً ویران شده، دریافت خراج (پول زور) شهر در آنزمان آباد دارابگرد ایران بعنوان جزئی از وجه دریافتی در قرارداد صلح ایشان با معاویه بر سر فروش خلافت موروثی بوده است.

بجز تناقض گویی، حاج آقا راشد، مانند دیگر هم صنف هایش، با رُک و راست حسینی گفتن حقایق مسلم تاریخی میانه خوبی ندارد.

تبریک

پ.ن. یکی از "آرزوهای" محقق شدۀ خدایگان امام معصوم علی آقا رهبر ترجمه کتاب "صلح امام حسن" است که تلاشی ناشیانه در پاکنویسی تاریخ میباشد .


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
dhhcfo

What a bunch of nonsense

by dhhcfo on

Good for you Arash; murderers and pedophiles are weak words to describe Ali and his cronies.  They were bunch of "subhuman" that did not deserve to live.  Just remembered; they called them "arab-e- soosmar khor".  "Laanat bar" all of them.   


Arash Kamangir

big lie!

by Arash Kamangir on

Claiming that Ali and his sons were against the looting and destruction of Iran is a big lie. Ali himself was later on khalifa and did rule with iron fist and was not much better than his predecessers. Muhammad and all the khalifas were either murderers or pedophiles.