از اول شهریور؛ فقط اینترنت اسلامی

Fred
by Fred
07-Apr-2012
 

حاج آقا رضا تقي پور، وزير ارتباطات گفته:

"از ابتدای شهریور امسال اینترنت ملی جایگزین شبکه اینترنت جهانی خواهد شد.

هم‌اکنون متقاضیان اینترنت ملی (اینترانت کشوری) می‌توانند برای اخذ این سرویس به مخابرات‌ استانی مراجعه نمایند.

از شهریور سال جاری نیز شرکت‌های ارائه دهند سرویس‌های اینترنت تنها می‌توانند اینترنت ملی یا‌ همان اینترانت کشوری را ارائه دهند."

اینکه نظام پربرکت مسلمین "اصلاح طلب" و غیره تصمیم گرفته دسترسی ایرانیان به جهان خارج را قطع کند زیاد تعجب برانگیز نمیباشد. ولیکن مورد دیگری باعث تعجب است.

از ٣۴ سال پیش که مسلمین حاکم سر کار آمدند؛ زور مضاعفی برای استعمال "اسلامی" بجای واژۀ همه شمول "ملی" زده اند.

بنابراین رویه؛ اینترنت داخل کشوری اینترنت اسلامی خواهد بود و نه آنکه حاج آقا وزیر سهواً "اینترنت ملی" نامیده.

نا گفته پیداست؛ همانند جهاد علیه ویدیو، ماهواره و ... این دُن کیشوت بازی جدید مسلمین حاکم هم راه به دهی نخواهد برد.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Maryam Hojjat

Well Said, Fred

by Maryam Hojjat on

They are desparate & know the END is approaching for IRR.