فحش اسلامیست

Fred
by Fred
15-Apr-2012
 

هر از چندگاه اسلامیستهای غالباً هوادار جناح شاخ شکسته و بعضاً به دیار کفر هجرت داده شدۀ نظام پربرکت مسلمین "اصلاح طلب" و غیره که هنوز دلبستۀ شارلاتان علی شریعتی تئوریسن "امامت" میباشند به کاربرد واژه اسلامیست حساسیت نشان میدهند.

پر واضح است که اصطلاح اسلامیست به آنانی اطلاق میشود که دین اسلام را الگوی کشورداری و ابزاری برای پیشبرد مقاصد سیاسی کرده و با این عمل خود آنرا در بین دیگر ایدئولوژی ها مانند مائوئیسم، کمونیسم، کاپیتالیسم، .... قرار میدهند.

تعریف و توضیح اصطلاح اسلامیسم را میشود در فرهنگها مانند فرهنگ واژگان آکسفورد و بسیاری منابع معتبر آکادمیک پیدا کرد و به همین دلیل واژه ای من در آوردی و یا آنطور که اسلامیستها میگویند چماقی برای تو سر زدن و تحقیر و ناسزا نمیباشد.

به عبارت دیگر؛ نازنیان اسلامیست میخواهند به کارهای سیاسی بپردازند و با استفاده از مذموم و غیر اخلاقی بودن زیر سئوال بردن باور دینی به کار خود بدون به چالش کشیده شدن ادامه دهند.

هم خدا را میخواهند و هم خرما، که البته در این دوره و زمانه ایندست زبل بازیهای اسلامیستی راه به دهی نمیبرد.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Demo

٢ فرهنگ داغان!!

Demo


فرهنگ سواد کوهی کبیر آریامهری: مبارز مسلمان = ارتجاع سیاه، مبارز غیر مسلمان = ارتجاع سرخ!
فرهنگ بوش و بل ایر آکسفورد: مبارز مسلمان = اسلامیست تروریست، مبارز غیر مسلمان = اسلامیست تروریست!


زیر نویس: «اسلام» نه مکتب فکری است و نه ایده لوژی. تفکر است و تعقل در جهت تشخیص بر اینکه آنچه که در عالم موجود است خود بخود بوجود نیامده و عالم هستی در «تسلیم» خالقی است چه بشر بخواهد بپذیرد و چه نپذیرد. و نه تنها هر بشری ذاتأ مسلمان است بلکه خود بخشی است از یک مجموعه ای عظیم که در کنترل کامل آفریننده آن مجموعه است. 


Republican جمهوریخواه

Of riddles

by Republican جمهوریخواه on

 

 

انتساب صفت "شارلاتان" به شریعتی‌، ناروا و حاکی از همان "بیگانگی‌
جانبدارانه" ای میباشد، که تعریف "اسلامیسم" را در آکسفورد و امثالهم
می‌جوید‌....