دین پَلید پَرور


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
19-Apr-2012
 

این روزها که انکار فاجعه غیر ممکن گشته؛ از هواداران شارلاتان علی شریعتی و نوچه های حاج فرج دباغ گرفته تا آب توبه بسر نریخته های حجتیه و دیگر انواع و اقسام اسلامیستها همه و همه صحبت از آن میکنند که اسلام آنان با نظام پربرکت مسلمین "اصلاح طلب" و غیره تومنی هفت صنار توفیر دارد.

واقعیت تاریخی و عینی آنستکه هر گاه ادیان قدرت اجرایی داشته اند عامل فساد و تباهی شده و دین اسلام به هیچ وجه از این قاعده مستثنی نمیباشد و کارگزاران رژیم از صدر تا ذیل مسلمان میباشند و اسلام آنان با اسلام بقیه فرقی ندارد .

اسلامیستهای شاخ شکسته و ناگرفته پند بجای قبول مسئولیت و پذیرش واقعیت، به دبه درآوردن و تقصیر را به گردن مجریان و نحوه اجرا انداختن رو آورده اند.

به عبارت دیگر؛ نازنینان نمیخواهند باور کنند که در جایگاه قدرت ذات دین پلید پرور میشود و با تعابیر و تصورات از آن در زمان فاقد قدرت بودن مغایرت ماهوی دارد، بنابراین تصحیح آن بیت مقبول آنان این میشود:

مسلمان به ذات خود ندارد عیبی

هر عیب که هست از اسلام اوست

تبریک

پ.ن. دیگران ذوق زده نشوند؛ اگر بجای مسلمان و اسلام بگذارید یهودی و یهودیت، مسیحی و مسیحیت و ... به خطا نرفته اید.


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Arash Kamangir

Most Iranians hate Islam specially Shia Cult

by Arash Kamangir on

The masks have fallen and the ugly face of Islam has been revealed to iranians and personally I believe that most Iranians not only hate Islam and shia but also don't believe in God himself anymore.


Demo

ذات پَلید پَرور

Demo


 

دین به ذات خود ندارد عیبی

عیب از ذات خود دیندارست


Faramarz

شنای زیر آبی اسلامی!

Faramarz


 

More on Islamic behavior.

Iranian diplomat in Brazil, Hekmatollah Ghorbani was arrested for fondling young girls ages 9-15 in public swimming pool while pretending he was swimming!

Ages 9-15, so consistent with the Prophet's teachings!

 

//online.wsj.com/article/SB100014240527023043...