شعبان بی مُخ ها


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
25-May-2012
 

صد آفرین به شعبون بی مُخ!

پُر واضح است منظور آن شعبان بی مُخ نمیباشد که در کنار حزب خائن توده سهم بسزایی در ضربه کاری زدن به دموکراسی نو پا ایرانیان داشتند.

شعبان جعفری، شعبون بی مُخ، مرحوم و در لس آنجلس مدفون است. بانو هما سرشار پیش از مرگ با او مصاحبه و آنرا منتشر فرموده اند.

شعبان بی مُخ مورد نظر این چند سطر، پتکین آذر مهر است که یک گربه مرتضی علی که گویا نظر کردۀ انجوی شیرازی و هویدا بوده به او این لقب را داده.

البته برخلاف شعبون بی مُخ مرحوم؛ پتکین که عمرش دراز باد، درد ایران، ایرانی و آزادی دارد و زندگیش را گذاشته روی این کار.

این هم تازه ترین دست آورد او.

اگر پتکین شعبان بی مُخه؛ خدا کرور کرور شعبان بی مُخ ها نصیب ایران کنه.

تبریک

پ.ن. به اینجا هم سرکی بکشید.


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Arash Kamangir

Shaban Bimoch was at least honest

by Arash Kamangir on

Shaban Bimoch was a honest person who stood to what he did and did not change colour after revolution.