زنان ایرانی طالب روابط جنسی


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
29-May-2012
 

دکتر ابراهیم فیاض گفته:

" اساسا بنیاد زندگی به دو مولفه و اصل غریزه گرسنگی و غریزه جنسی بر می گردد... در حال حاضر در شرایط بحران شدید غریزه جنسی قرار داریم که آسیب ها و معضلاتی چون بحران خانواده، طلاق، روابط جنسی آزاد، ایدز و... محصول آن است.

تاکید می کنم؛ تا زمانی که تقاضای جنسی وجود دارد هیچ معضلی حل نمی شود و متاسفانه در حال حاضر زنان طالب روابط جنسی شده اند و این یعنی یک انقلاب جنسی خطرناک...

تقاضای جنس مذکر به راحتی پاسخ داده شده و تنها برای جنس مونث تدبیری نشده است. "

به عبارت دیگر؛ غریزه جنسی یکی از "دو مولفه و اصل" بنیاد زندگی است و سور وسات آقایون جوره ولی "متاسفانه در حال حاضر زنان طالب روابط جنسی شده اند..."

سئوال:

چرا نمیشود جواب غریزه طبیعی جنس مؤنث به همان "راحتی پاسخ " به جنس مذکر داده شود؟

چرا طلب برطرف کردن عطش طبیعی غریزه جنسی از سوی زنان باعث تأسف است و برای مردان نیست؟

آیا زنان مسبب "آسیب ها و معضلاتی چون بحران خانواده، طلاق، روابط جنسی آزاد، ایدز" میباشد؟

آیا بزور لحاف-پیچ کردن بانوان و نیمه بشر حساب کردنشان کمکی به این معضل کرده؟

آیا نباید آن مدرک حوزه و دانشگاهی پشتبند این طرز فکر این حاجی را گذاشت در کوزه؟

تبریک

پ.ن. حضرت استادی حاج آقا دکتر ابراهیم فیاض فارغ التحصیل حوزه و "دانشگاه امام صادق" که کیا بیایی هم دارد در بسیاری امور منجمله حافظ حرفهای بامزه زیاد میزند و در نظام پربرکت مسلمین "اصلاح طلب" و غیره آینده خوبی دارد.


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
divaneh

این را به هر مرد متاهلی که بگویید می خندد

divaneh


به بخت خویش.


Azarbanoo

This problen was resolved in WEST 60 years ago but

by Azarbanoo on

In IRAN Akhoondi still debating it.  Shame on akhoonds who dehumanized women in IRAN.  Dawn with IRR/IRI.