۲۵ خرداد و منابع مالی

Fred
by Fred
15-Jun-2012
 

بمناسبت سومین سالگرد جنبش سبز؛ شورای هماهنگی راه سبز امید که خود را نماینده رهبری جنبش سبز میداند از مردم خواسته بود که دیروز ۲۵ خرداد "تجمع های سکوت" برگزار کنند.

گزارشات نشان میدهند بار دیگر درخواست شورا اجابت نشده است.

نزدیک به سه سال از زمان هجرت داده شدن این شورا با اعضاء مخفی و کارمندان آن به دیار کفار میگذرد و بجز لابیگری در مراکز قدرت خارجی، صدور بیانیه از رسانه های مختلف و آوردن بهانه برای عدم استقبال مردم از درخواستهای آنان چیزی در کارنامه ندارند.

نا گفته پیداست که اوضاع ایران بسیار وخیم است.

سئوال:

آیا زمان آن نرسیده که این شورا با اعضاء مخفی و منابع کلان مالی سری که هزینه زندگی کارمندان، مسافرتهای تبلیغاتی و رسانه های ریز و درشت آنان را تأمین میکند، خرق عادت کرده و به شفافیت روی آورند؟

آیا اصرار بر "اصلاحات" در چارچوب قانون اساسی نظام پربرکت مسلمین "اصلاح طلب" و غیره آب در هاون کوبیدن نمیباشد؟

آیا زمان آن نرسیده که منافع ملی بر بازگشت به قدرت و ثروت ارجحیت پیدا کند؟

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
مآمور

تجمع های سکوت

مآمور


 یعنی عزیزان خفه شوند!! خیلی خراب کردنند!!
هیچ تقلبی در انتخابات ۲۵ خرداد روی نداد!! دروغ بزرگ!!
دروغگو! تظاهرات میلیونی ات کو؟

I wear an Omega watch