هوسرانی؛ زنان ایران


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
16-Jun-2012
 

خبرگزاری فارس:

"پیامبر اعظم (ص) درباره یکی از مصادیق بارز بی‌غیرتی می‌فرماید:

هنگامی که زنی آرایش‌کرده از خانه خارج شود و شوهرش نیز به این کار راضی باشد، به ازای هر قدمی که زن بر می‌دارد، خانه‌ای در آتش برای شوهرش بنا می‌شود.

زنان طناز و عشوه‌گر که دل و دین مردان هوسران را می‌ربایند، «دام‌های شیطان» هستند.

مراد از طنازی و عشوه‌گری با مرور برخی روایات دیگر مشخص می‌شود که از جمله آن‌ها: پوشیدن لباس نازک، گفتار با لحن نازک و تحریک‌کننده و راه رفتن با عشوه و ناز است، چرا که موجب تحریک مردان و به تعبیر روایات «زنای چشم» می‌شود."

به عبارت دیگر؛ فیل مسلمین حاکم هوای عربستان کرده.

سئوال:

تکلیف تملک خانه های آتش بناگشته بخاطر بَزک کردن زنانی که شوهر چه "غیرتی" یا بی غیرت ندارند چیست؟

آیا مردان شهوترانی که با لحن نازک و راه رفتن هر آنچه با ناز زنان غریبه تحریک میشوند و "زنای چشم" کرده و فی الفور دل و دین میبازند، دینداریشان بدرد عمه جانشان نمیخورد؟

آیا ایندست مردان بیمار جنسی و نیازمند مداوا نمیباشند؟

مسلمین حاکم بدانند؛ ٣۴ سال زور زده و ایرانیان زیر بار فرهنگ بدوی نرفته و نمیروند، زور مضاعف نزنند که بانوان آزادۀ ایرانی تاب مستوری ندارند...

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred