آرزوی شما چیست؟

Fred
by Fred
30-Jun-2012
 

عنقریب تحریم های نسبتاً گزنده جهان آزاد علیه نظام پربرکت اعمال خواهد شد.

بر هواداران و لابیگران مسلمین ایرانی کُش و ایران ویران کُن که خواهان روابط کامل اقتصادی و سیاسی بین نظام پربرکت و جهان آزاد، مخصوصاً آمریکا میباشند، حرجی نیست.

ولیکن هستند اهل دردی که از عمق فاجعه انسانی، محیط زیستی و ... سی و چهار ساله بخوبی آگاه و دلنگران آینده ایران و ایرانی و در پی یافتن راه حلی برای نجات از این مخمصه ملی.

بخشی ازاین دردمندان هواخواه همانی هستند که لابیگران و هواداران نظام پربرکت میباشند.

سئوال:

آرزوی این خوش نیتان چیست؟

به عبارت دیگر، به نظر اینان در برقرای روابط عادی کشورهای آزاد با نظام مسلمین ایرانی کُش و ایران ویران کُن چه نصیب ایران و ایرانی میشود؟

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Roozbeh_Gilani

به قول امام راحل، "آرزو برای خره"!

Roozbeh_Gilani


But, the "hope" of every single islamist attention seeking avator  visiting Fred's blog on a daily basis is a mere acknowledgement by Fred of their gibberish of "comments", be it in the form of "haji, so and so....)

"Personal business must yield to collective interest."


Demo

آرزوی این خوش نیتان چیست؟

Demo


به عبارت دیگر، به نظر اینان در برقرای روابط عادی کشورهای آزاد با نظام مسلمین ایرانی کُش و ایران ویران کُن چه نصیب ایران و ایرانی میشود؟
هیچ. درد ایران و ایرانی را فقط خود ایرانی میداند و جهان آزاد؟! نه معنای درد را میفهمد و نه معنای خوش نیتی را. کارنامه اش سیاه است، نیتش تامین منافع مالی خودش است، نوع نظام حکومت ایرانی برایش مهم نیست، و خود را آزاد در کشت و کشتار و غارت جهان نازاد؟! میداند! 


مآمور

 من هم در این

مآمور


 من هم در این ساعتهای آخر سال آرزو میکنم در سال جدید و در جای که دیگر تحریمی نمانده که اجرا نشده باشد، توپ و تفنگی نمانده که نشان داده نشده باشد!! بله آرزو میکنمکه عزیزان بیشتر از این فشارخونشان بالانرود! نامیدتر از آن که هستند نشوند!!

I wear an Omega watch


First Amendment

...

by First Amendment on

 

 

آرزوی بنده اینست که سلطه اسرائیل در منطقه و جهان تثبیت شده، تمامی
کشورهایی که میتونن چه بالقوه چه بالفعل، مانعی در راه تداوم استیلای
صهیونیسم جهانی‌ ایجاد کنن، نابود بشن ایشالا...