سادیسم زنان ایران

Fred
by Fred
05-Jul-2012
 

میناسادات موسوی؛ "روانشناس " گفته:

"از نظر علم روانشناسی بیماری‌های روانی از جمله هیستری، عقده حقارت، سادیسم و مازوخیسم می‌تواند علت بدحجابی باشد.

فرد مبتلا به مازوخیسم به علت آزار رساندن به خود، خودش را در معرض حوادث برخاسته از فحشا و فساد می‌گذارد ...."

به عبارت دیگر؛ بغیر از بانوان آزاده ایران که از حجاب اجباری تن میزنند، بنا بر تشخیص این حاجیه خانوم، اکثریت مطلق بانوان جهان هم که نتنها "بد حجاب" بل، بی حجاب هستند، مبتلا به بیماری روانی میباشند.

دوران فرومایه سالاری و سفله پروری حاکمیت دینی در ایران رو به اتمام است و دور نیست روزی که حقوق بشر و آزادی که انتخاب تن پوش را شامل میشود حق مُسَلم ایرانیان گردد.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Azarbanoo

SOON, I HOPE SOON

by Azarbanoo on

IRR?IRI & Those Backwarded followers such as this woman go to their HEll.