زنان آغُل نشین

Fred
by Fred
12-Jul-2012
 

پیشتر بارها در باره زندان قرچک که از آغل مرغان به زندان "نسوان" تبدیل شده مطالبی تقدیم شد، برای نمونه در اینجا و اینجا.

خبر از مهمانان جدید این آغل:

" دو زندانی سیاسی به نامهای کبری بنازاده امیر خیزی و صدیقه مرادی از بند زنان (نسوان) زندان اوین جهت اجرای حکم تبعید به زندان قرچک ورامین منتقل شدند.

کبری بنازاده امیری که در سال ۸۷ بازداشت و از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه به ۵ سال زندان توأم با تبعید به زندان رجایی‌شهر محکوم شد.

صدیقه مرادی که در ۱۱ اردی بهشت ماه سال گذشته بازداشت و به ۱۰ سال حبس تعزیری توام با تبعید محکوم شد."

روزی خواهد رسید، و آنروز دور نیست، که بانوان آزادۀ ایرانزمین اسیر مسلمین زن ستیز حاکم به هدف خود خواهند رسید.

دختران اسیر ایران تنها و از یاد رفته نیستید؛ ایرانی آزاد که در آن زن نه نیمه انسان بلکه با مرد از همه جهات مساوی میباشد دور نیست، اصلاً دور نیست.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
مآمور

خبرنگار و غیبگو

مآمور


 میگم آقا فرد پارسال خبرنگار بودی و بلاگهای خود را با یک سوال تمام میکردی!!
امسال غیبگو شدی و پیشبینی میکنی!!

I wear an Omega watch


Azarbanoo

It is VERY Near to Happen

by Azarbanoo on

After Asad in Syria drops dead time comes for IRR/IRI.


Demo

بلاگ آغلی

Demo


*بانوان آزادۀ ایرانزمین اسیر مسلمین زن ستیز حاکم*
١٠٠ رحمت به آغل نشین!!!