شاهین نجفی ستیزی

Fred
by Fred
01-Aug-2012
 

همیشه برام سئوال بود که چرا رَپ اینهمه خاطر خواه داره و تو دنیا و به زبونهای جور واجور و اجق وجق با فرهنگهای مختلف گُل کرده.

بعد از سر و صدای جایزه نقدی و دستور قتل شاهین نجفی از طرف وحوش در ایرون برای آی نقی خوندنش و همدستی ماشاءالله روشنفکران در دیار قربت با اونا، چند تا از کاراشو بدقت گوش کردم و از اون موقع مشتری شدم، اونهم از مدل پر و پا قرص.

فکر کنم اشکالم در مقایسه کردن رَپ با موسیقی کلاسیک ایرون، مثلاً کارهای شادروان بنان، بانو مرضیه، استاد ایرج و گرچه هنوز باورم نمیشه که رفت، زنده یاد محمد نوری بود.

شاهین نجفی چشم و گوش منو به زیبایی، توانایی در گفتن دردای اجتماعی/سیاسی و در عین حال سادگی و زبون خودمونی و بی شیله پیله رَپ وا کرد.

سپاسگزارتم شاهین.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Harpi-Eagle

Persian Rap ...

by Harpi-Eagle on

Fred, if you like Persian Rap, you can also listen to some of the work by the rapper "Hichkas"' specially the song called "Inja Tehrooneh"

Payandeh Iran, ourAhuraie Fatherland