ای مرگ بر این مصدق

Fred
by Fred
05-Aug-2012
 

آنانی که با تاریخ براستی پُر آب چشم ایران، خصوصاً تاریخ معاصر آشنایی دارند، قدر محمد مصدق را میدانند.

آنانی که با اهداف مصدق بنا بر گفتار و بیش از آن رفتار و اعمال مصدق آشنایی دارند میدانند که برای او و بسیاری مانند او که از جان و مال مایه گذاشته، آزادی و آبادی ایران اصل و بقیه منجمله شخص خود آنان فرع میباشد.

شوربختانه تنی چند از هواداران او مانند آن ابله دو طبقه کریم سنجابی، گیج الله بازرگان و سیه کارنامه داران دیگر مانند ابراهیم یزدی و ... درست در جهت مخالف اهداف مصدق عمل کرده و میکنند.

بر این باورم که اگر مصدق امروز زنده بود و میدید که بنام او چه کردند و اکنون نیز بجای مبارزه با مسلمین حاکم ایرانی کُش و ایران ویران کُن، کار و بار عده ای شده است تقدس او؛ خودش فریاد میزد ای مرگ بر این مصدق.

تبریک

پ.ن. فردا سالروز مثله کردن عاشق آزادی و آبادی ایران و ایرانی و رهرو نستوه آرمان مصدق، شادوران شاپور بختیار و یار و دستیار او زنده یاد سروش کتیبه توسط مسلمین حاکم بر ایران است.

هرگز نمیر آنکه دلش زنده شد به عشق


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
First Amendment

...

by First Amendment on

 

 

 

چسباندن شارلاتان موقعیت طلبی مانند بختیار به هرکجای طیف گسترده‌ای از
آرمانخواهی ملی‌، (که مصدّق به دلیل مبارزه مقطعی و چه بسا تصادفی‌ و
نمادین با فساد، هرزگی، و تمامی خواهی خانواده کثیف پهلوی در درون آن، و نه
در مرکزش قرار دارد) تحریف خائنانه تاریخ است.