دکانداران مصدق و پهلوی

Fred
by Fred
08-Aug-2012
 

اهلش که حب و بغض و غرض و مرض ندارند میدانند که هم محمد رضا شاه پهلوی و هم محمد مصدق ایران و ایرانی دوست بودند.

اهلش میدانند که هر دو سیاستمدار از جنس انسان و جایز الخطا و هر دو هم فت و فراوان اشتباه در کارنامه سیاسی خود دارند.

اهلش که منافع ایران و ایرانی را فرای علائق و وابستگی های شخصی قرار میدهند، بخوبی میدانند که هر دو سیاستمدار مغفور هواداران بسیاری دارند.

اهلش میدانند که اوضاع اسفبار ایران و ایرانی قابل دوام نیست و دیر یا زود فاجعه ای در قامت جنگ و تکه پاره شدن و از ایندست در کمین است.

سئوال:

آیا زمان آن نرسیده که صاحبان دکان دو نبش مصدق دوستی از سر سرقفلی همراهی با همه الا هواداران پهلوی بگذرند؟

آیا زمان آن نرسیده که دکان داران پهلوی دوست هم که همۀ کاسه کوزه ها را بناحق سر مصدق میشکنند ایران دوستی کرده و توانایی هایشان را با مصدق دوستان در راه نجات ایران یک کاسه کنند؟

بر این باورم که اگر آن دو شادروان در این شرایط در قید حیات بودند، نجات ایران و ایرانی برایشان ارجحیت بر همه چیز دیگر داشت، دکان داران آندو چی؟

تبریک

به اینجا هم سرکی بکشید.


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
anglophile

به آنان که اهلش هستند

anglophile


 

 

چون کسی نا اهل را اهلی شمرد

گر ز وی روزی قفائی خورد، خورد

ما که جای خویش را نشناختیم

 خویشتن را در بلا انداختیم

 

پروین اعتصامی  

 

 

 


مآمور

get over it

by مآمور on

how much time some old but immature on this site would want to spend on history, which will not come back!!

maybe, it is the lack of a new leader for your movements, so many of them!!

I wear an Omega watch


Demo

دکانهای تخته و نابود شده مصدق و پهلوی

Demo


چون مُردگان و فُسیلان ساکن در دکانهای تخته شده و یا نابود شده مصدق و پهلوی فاقد درک و شعورند نمیشه بشون فهموند که پدرجانها ٧٥ درصد جمعیت امروز داخل ایران زیر ٤٠ سالند و نه شاه در گور را میشناسند و نه مصدق در قبور را. هر دو خاک شدند و فقط اسمی ازشون مونده و بس. از وضع شادی و یا اندوه روان هر دو هم فقط خالق روانشان اطلاع دارد و بس. حالا هی لی لی به لا لای یکدیگر بذارید و مسطوره های ٧٠ من کاغذ بنویسید و بیکدیگر فحش و بد وبیراه بگید و اینجا و آنجا سَرَک و تَهَک بکشید و دست بزنید و پا بکوبی کنید فرق نمیکند که نمیکند. اگر یکروز هم نگران روان خود بعد از ورود بگور باشید آنهم خود یکروز است که با حلوا حلوا گفتن دهان بُزی شیرین نمیشود که نمیشود.

تسلیت