تُف بر اعراب

Fred
by Fred
11-Aug-2012
 

زمانی بود که در راسته دفاع از نظام پربرکت مسلمین "اصلاح طلب" و غیره در برابر هر انتقادی از حاکمیت ٣۴ سالۀ وحوش ایرانی کُش و ایران ویران کُن، ثلاثه خبیثۀ اسلامیستها/یهودستیزان هار و چپولان دست آموز همفکر آنان حمایت کشورهای همسایه ایران و اعراب از وحوش را مطرح میکردند.

البته اغراق میکردند و دروغ هم میگفتند، ولی اکنون که همدستی وحوش و نوکر خانه زاد آنان، حزب الله نروریست لبنان با آدمکشان بعثی سوریه جایی برای شک و شبه باقی نگذاشته؛ انکار حقیقت برای ثلاثه به مراتب سخت تر شده، خاصه آنکه خود وحوش هم به آن اذعان دارند.

به عبارت دیگر؛ خدایگان امام معصوم علی آقا رهبر مانده و حوضش و ثلاثه خبیثه دروغگویش.

سرنگونی کلیت حاکمیت وحوش "اصلاح طلب" و غیره که اوجب واجبات برای آزادی ایران و ایرانی میباشد دور نیست، اصلاً دور نیست، پایان شب سیه سفید است.

حالا وحوش هی "تُف " کاری کنند.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Demo

طوفان تُف

Demo


هیهات از ناپاک خواندن نطفه دیگری و از ماهیت نطفه دافق خود غافل شدن. انگاری ٨ سال لت و پار کردن ودر نطفه خفه نمودن هزاران هزار نطفه های جوان ایرانی و عراقی در جهت رویارویی نطفه خمینی و نطفه صدام کافی نبود که حال باید نُطفه اسرائیل و اعراب همگام آنرا هم پاک کرد. ٣٤ سال است که مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا سر داده ایم و بجای اینکه دستهایمان را بسوی خالق نطفه بلندکنیم که مهر و عشق محبت بین قلوب ما ایجاد کند بعد از هر نفرین یک تُف سر بالا هم میفرستیم. و به اندازه یک سر سوزن هم نمی ترسیم که این تُفها و این مرگ برای دیگران خواستنها ممکن است در حالا جمع شدن باشد و شاید که روزی بر سر خودمان چون طوفان سهمگین نوح ببارد و سراسر مملکت را با رنگ قرمز فرشی که از جهت استقبال نطفه های کثیف نیروهای خارجی در اشغال کشورهای همسایه مان براشان پهن کردیم بپوشاند. آخر این دودوز بازیها تا کی. و شگفتا از صبر خدا در برابر این نطفه بازیهای تمام ناپذیر بشرش در روی زمین!      


daneshjoo

تنفر ایرانیان از آخوندها بی دلیل نیست

daneshjoo