کعبه بخوره تو سرتون


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
14-Aug-2012
 

در زمانیکه معلوم نیست چند ایرانی زنده بگور و حد اقل ۱۵۵ هزار تن جان بدر بردگان از زلزله تشنه، گشنه، زخمی و بدون سر پناه هستند، سوگلی از چشم افتاده بدون رفتن به محل فاجعه در آذربایجان، ترجیح داد دو روز زودتر بره عربستان تا حاجی عمره بشه و بعدش هم در کنفرانس برای دفاع از بشار اسد جانی شرکت کنه.

از روزی که خدایگان امام معصوم علی آقا رهبر سوگلی از چشم افتاده را سر کار رئیس جمهوری گذاشت، همه سوراخ سمبه ها در ایرون را به همراه "هیئت دولت" چندین و چند بار رفته ولی حالا بجای رفتن به محل فاجعه زلزله، یکهو سوگلی و گله همراهش حاجی شدنشان گرفته.

سئوال:

با هزینه حاجی شدن این گله که از کیسه مردم ایران است، به چند ایرانی زلزله زده میشد کمک های حیاتی رساند؟

آهای مردم؛ این وحوش حاکم "اصلاح طلب" و غیره ایرانی کُش و ایران ویران کُن هستند.

آهای مردم؛ تنها راه رهایی سرنگونی همه این وحوش است و لاغیر.

تبریک

پ.ن. خدایگان هم دو خط زر زده.


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Demo

مقصود منم! کعبه و بُتخانه هر دو بهانه!

Demoآیا عجیب نیست که زمانیکه عراق و افغانستان توسط نیروهای خارجی اشغال شد از اینگونه کنفرانسها و اتحادها برای حداقل اعتراض به اشغال خبری نبود؟ و آیا جای تعجب نبود که احمدی نژاد اولین کسی بود در منطقه که به هردو کشور سفر کرد و هر دو دولت دست نشانده را به رسمیت شناخت؟ و آیا باز هم جای تعجب نبود که همین عاشق سیر و سیاحت در بحبویه جنبش سبز! به روسیه سفر عُمره کرد؟ خوب حالا زلزله که زلزله! که چی؟ نکته اینجاست که رهبر معظم اشتباهأ تصور کرده بود که جنبش در سوریه هم همانند جنبش قلابی سبز در ایران است که بتواند آن را به راحتی مهار کند. ولی حالا که توش گیر کرده به دامن دشمنان خود در عربستان پناه برده و احمدی نژاد هم طبق معمول یک اسباب بازی برای او بیش نیست. محمد رضا پهلوی هم به دیدار صدام  رفت و بحرین را هم براحتی از دست داد و هزاران هزار جنایت دیگر در طول عُمر کوتاهش مرتکب شد. به سفر عمره هم رفت ولی چون دیگر کعبه خدا را از جهت نمایش به بازی گرفت دیدیم به چه عاقبتی گرفتار آمد. هم خودش و هم اهل بیتش. اما زنهار از آنکه کسی عبرت گیرد.

//www.rtbot.net/play.php?id=Ap8uJ_ESU5g

 


Azarbanoo

YES, FRED

by Azarbanoo on

The ONLY & ONLY way to Freedom from these Thieves, Criminal anti-IRANIANS is to pull the regime down & send them to the TRASH CAN of History.