زر زر روز قدس


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
17-Aug-2012
 

از زمانیکه طرح برپایی "روز قدس" را حسینعلی منتظری پیش از خلع شدن از ولیعهدی روح الله خمینی مطرح کرد، تا امروز هر ساله بر ابعاد و هزینه سنگین برگزاری مراسم در سطح جهان از سوی نظام پربرکت مسلمین "اصلاح طلب" و غیره افزوده شده است.

هزینه به خیابان آوردن لمپن ها در تورانتو، برلین، لندن .... و در شهرهای کوچک و بزرگ ایران بدون داشتن کوچکترین سودی برای ملت ایران نتنها خرج سرسام آوری را به خزانه ملی ایرانیان تحمیل میکند، بل، بهایی بسیار سنگین برای منافع ملی ایران دارد.

"روز قدس" امسال مصادف شده با یک فاجعه ملی برای ایرانیان و یک فاجعه برای مسلمین حاکم.

ایرانیان ماتمزدۀ زلزلۀ آذربایجان و خشمگین از بی کفایتی و عدم رسیدگی به موقع مسلمین حاکم به فاجعه؛ مسلمین قاصب هم در بیم و هراس از سقوط تنها متحد خود، بشار اسد جانی و حزب سوری کُش بعث.

نکبت حاکمیت ٣۴ سالۀ مسلمین ایرانی کُش و ایران ویران کُن رو به پایان است، زمان ترمیم ویرانیها، تجدید مودتهای تاریخی و اولویت منافع ملی دور نیست، اصلاً دور نیست.

سئوال:

با هزینه "روز قدس" امسال زندگی چند ده هزار ایرانی بی خانمان شده در زلزلۀ آذربایجان را میشد به نحو شایسته و بایسته سامان داد؟

اینجا هم زر زر خدایگان.

تبریک

پ.ن. آفرین بر خرد جمعی ملت ایران که مرتباً و هر زمان که توانسته با صدای بلند گفته:

"نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران"


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Shirzadegan

Correction

by Shirzadegan on

"iran will continue to refuse to recognize the occupying administration of Qudas" Maemoor

Correct version of above statement is :

"Criminal stinky mulllahs will continue to refuse to recognize the occupying administration of Qudas"

Iran is different with Islamic thugs who occupied Iran for last 33 years.

Iranian people also continue to refuse to recognize the criminal gang who are in administration of Iran. We will fight with them till to remove this cancerous tumor from our dear homeland.


Azarbanoo

Fred, The Best Advice during this time for IRANIANs

by Azarbanoo on

but I am afraid the criminal, thief, Islamist akhoonds & thugs do not hear national plea.


مآمور

an insult to all humanity

by مآمور on

we will persist until we prevail. iran will continue to refuse to recognize the occupying administration of Qudas!! and that will not change!! 

I wear an Omega watch


Demo

روزسازی زوری ایرانی

Demo


همچنانکه شاه فاسق سابق ایران بزور روز توّلد پر تَبّرُک!! خود (٤ آبان) و روز پر سعادت تولد دُردانه خود ( ٩ آبان) را همراه با یکسری روزهای دیگر چون ٢٨ مرداد و ٢١ آذر و روز انقلاب سفید!! و غیره وغیره، همراه با یکسری روزهای بی معنا و مسخره دیگر چون روزهای عزاداری برای این امام عهد بوق و روز جشن تولد آن امامزاده عهد سُرنا، را در تقوبم وزین ایرانی جا داده بود آخوندها و روحانیون!! دربار او هم به اختراع در روز سازی ادامه داده و سنت زورگویی همچنان بعد از آن خلع آن گور بگور ادامه یافت. نتیجه آن تقویمی است که بزور در ایام آن روزها نامگذاری شده و هر روز روز نمایشی است به مناسبتی بی معناتر از روز سابق. و به همین دلیل تا زمین تکانی میخورد و تلفاتی ببار می آورد ایرانی لحظه ای بیدار شده و بیاد امروز می افتد و بعد از دو سه روز ٢ باره به خواب رفته و بر میگردد به تقویم کهنه و خیالی و زورکی دیروزش. و میشود همچون قافله ای گمگشته و حیران غافل از امروز و فردای خویش.

تسلیت