پول و اسلحه برای مخالفان


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
01-Sep-2012
 

"اگر امروز به مخالفان سیاستهای دولتهای اروپايی نیز كه اقدام به برپایی تظاهرات مي کنند، پول و سلاح داده شود، قطعاً وضعیت کنونی سوریه در اين کشورها نیز بوجود خواهد آمد."

آنچه در بالا آمده بخشی از حرفهای خدایگان امام معصوم علی آقا رهبر در دیدار با وائل نادر الحلقي، نخست وزیر سوریه است.

به عبارت دیگر؛ در وهم خدایگان غیر منتخب قدر قدرت مادام العمر نمی گنجد که بر خلاف دیکتاتوری، اسلحه مردم در کشورهای آزاد رأی آنان است که با آن سیاستها و سیاستمداران غیر مطلوب را تغییر میدهند، دولتها مستخدم مردم میباشند و بروی مردم خود با توپ و تانک و هواپیمای جنگی سیه روزی و مرگ نمیپاشند و آنان را کهریزکی هم نمیکنند.

آنانی که فکر میکنند این مسلمین ایرانی کُش و ایران ویران کُن که ۳۴ سال آزگار است توحش کرده اند اهل رام شدن هستند، هنوز نفهمیده اند که با چه پدیده ای طرف میباشند. وای به روزی که دست این وحوش به سلاح هسته ای برسد، وای!

تبریک

پ.ن. نخیر؛ آن نخست وزیر سوریه که دو ماه پیش فرار کرد نامش ریاض حجاب بود که اکنون به مخالفین پیوسته، این آقا وائل جدیداً نصب شده و هنوز در نرفته.


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
mahmoudghaffari

Syria is finished

by mahmoudghaffari on

the problem is that the Islamic Rapist Regime is there to learn a few lessons as what not to do (or do) in order to protect itself from her own internal strife.  Hence why with airtight sanctions must come airtight surgicall attacks at which point 200 K plus Basij and IRGC pasdars MUST perish so that we can save the country.  Otherwise the Islamic Rapist regime will slaughter upwards of 3 million of her own citizens to cling on to power.  The math is simple and the solution simpler.


مآمور

distribute arms in down town Paris or London

by مآمور on

we all watched what happened last year in London, now London is an occupied city and an army of security personals and sea of cameras are monitoring London and Paris around the clock!!!

give arms to french nationals from African heritage and then we will see!!!

the war in Syria is in downward spiral, the terrorists supported by zionist regime are getting defeated!!

I wear an Omega watch


First Amendment

.

by First Amendment on

 

 

Even aborted fetuses in alcohol jars know a thing or two about "Occupy Movement" and what it represents......................Which democracy, Fred?...........what voting power?.............When was the last time when the immigrant youth in a Paris ghetto got something out of ballots?..............Same in London...........Europe is about to erupt in flames.............Greece, Spain.........the recipe for disaster needs only one ingredient before being served to the ruling class there: Arms........