هنر آشپزی شیرین عبادی


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
08-Sep-2012
 

در مصاحبه با بی بی سی؛ بانو شیرین عبادی که ٩ سال پیش در زمانی که برادرشان "دستیار" رئیس جمهور نظام نکبت مسلمین "اصلاح طلب" و غیره بود جایزه صلح نوبل را به او دادند، حرفهای بامزه زیادی میزنند.

چند لقمه لذیذ بعنوان اشتها آور و ته بندی تقدیم علاقمندان دموکراسی پذیری دین مبین و خوانش ملی- مذهبی های هاج و واج و هواداران شارلاتان علی شریعتی میشود تا بروند و از مصاحبه توشۀ دنیوی/اخروی بردارند:

"اعلامیۀ حقوق بشر برآید یا عصارۀ ادیان است،

بایستی تفسیری از اسلام را انتخاب کرد که با مفاد اعلامیۀ جهانی حقوق بشر سازگار باشد،

ما از کاخ سفید درخواست که نکردیم، از دانشگاه ها، از موسسات فکری، از موسسات حقوق بشری، از طرفداران صلح همیشه درخواست میکنم کتابهای روشنفکران اسلامی را به زبانهای مختلف ترجمه کنید، امکانات به اینها بدهید تا تدریس کنند افکار مدرن اسلامی را به مسلمانانی که افکار متحجرانه دارند."

به عبارت دیگر؛ بانو عبادی بر این باورند که راه دموکراتیک کردن استبداد سفاکی که باورمندان افکار همگون ایشان در به قدرت رساندن و بقایش نقش کلیدی داشته و دارند، تدریس اسلام منطبق با حقوق بشر در دانشگاه های کشورهای غربی توسط "روشنفکران اسلامی" به مسلمین "متحجر" میباشد.

محض رضای خدا؛ پیدا کنید پرتقال فروش را.

تبریک

به اینجا، اینجا و اینجا هم سرکی بکشید.


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Soosan Khanoom

Of course Fred , No one has ' THAT' but Nazanin. ...lol

by Soosan Khanoom on

Especially the women like Shirin who use their brains and don't have to sell their country Or their religion to become popular ..

Have these women in your ' don't have ' list.