خنگ الله


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
14-Sep-2012
 

خدایگان امام معصوم علی آقا رهبر گفته:

اگر از حلقه‌های قبلی این زنجیرۀ پلید، یعنی سلمان رشدی و کاریکاتوریست دانمارکی و كشیش‌های آمریکا آتش‌زنندۀ قرآن حمایت نمی‌كردند و ده‌ها فیلم ضد اسلام را در بنگاه‌های وابسته به سرمایه‌داران صهیونیست سفارش نمی‌دادند، امروز كار به این گناه عظیم و غیر قابل بخشش نمی‌رسید.

متهم اول در این جنایت، صهیونیسم و دولت آمریکا است. سیاستمداران آمریکا اگر در ادعای دخالت نداشتن خود صادقند، باید عاملان این جنایت شنیع و پشتیبانان مالی آن را كه دل ملت‌های مسلمان را به درد آورده‌اند، به مجازات متناسب با این جرم بزرگ برسانند."

به عبارت دیگر؛ چون جهان آزاد سلمان رشدی را کهریزکی و از جرثقیل آویزان نکرده و یا پدر صاحاب بچه کاریکاتوریست دانمارکی را در نیاورده و ... دلیل آن است که با اسلام پدر کشتگی دارد.

طبق این منطق خدایگان و دیگر وحوش؛ اهانتهایی که خیل عظیمی از شهروندان جهان آزاد از کله سحر تا بوق سگ از طریق ساختن فیلم، برنامه رادیویی و تلویزیونی و… به دین مسیحیت و یهودیت میکنند و کسی هم آنها را از جرثقیل آویزان نمیکند، پس حتماً آمریکا و اسرائیل با مسیحیت بیشتر از با اسلام پدر کشتگی دارند.

درک و هضم معنی عملی آزادی بیان برای خنگ الله، دیگر وحوش منجمله مسخ شدگان شارلاتان علی شریعتی و ابلهانی که انکار جنایات علیه بشریت مانند هولوکاست را شامل آزادی بیان میکنند ثقیل است.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
مآمور

اشتباه محاسبه

مآمور


 وفتی صیهونیستها داشتند این فیلم را تهیه و کارگردانی میکردنند، ناگهان ماشین حساب خراب شد و موفو و شاشو مجبور شدند با دست بقیه محاسبات را انجام دهند!!

I wear an Omega watch


Demo

$$$$

by Demo on

$$$$$