زیر لحاف حسن داعی


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
24-Sep-2012
 

١- در سال ٢۰۰٨ لابی نایاک و رئیس مادام العمر آن، تریتا پارسی، مشترکاً علیه حسن داعی برای تهمت زنی و دروغگوئی به دادگاه فدرال شکایت کردند؛ علاقمندان میتوانند رأی اخیراً صادر شدۀ دادگاه را در اینجا و اینجا مطالعه کنند.

٢- داعی با نام حقیقی خود بصورت مستدل، مستدل واژه کلیدی است، مقالاتی منتشر کرده و علیرغم تهدید به تعقیب قضایی، پیه مصائب عدیده را به تن مالیده و به آنچه بر آن باور داشته ادامه داده است.

٣- به فرض اینکه واژه به واژۀ لجن پراکنی های مستمر علیه حسن داعی عین حقیقت باشد؛ ذره ای از خدمتی که او به همۀ ایرانیان در آمریکا کرده کم نمیکند.

به عبارت دیگر؛ داعی به جامعۀ ایرانی در آمریکا نشان داد که لازم نیست از ترس تهمت زنی آنانی که برای ساکت کردن منتقدین و مخالفین منطقی خود دست به تهدید قضایی میزنند، حرف حق را زیر لحاف زد، آزادی بیان، خصوصاً مستدل و مسئولانه مورد حمایت قانون است.

به اندازۀ سهم خودم از حسن داعی متشکرم و امیدوارم که رویۀ او در نحوه ابراز انتقاد و مخالفت همه گیر شود.

تبریک

پ.ن. لابی نایاک بجای ادامه دادن به لجن پراکنی علیه منتقدین و انکار رأی دادگاه و مدارک افشا شده، میتواند آب پاکی بر سر ریخته و از امروز با شفافیت وارد کار لابیگری برای پیشبرد منافع ایرانیان در آمریکا گردد.


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred