ویدیو؛ وداع رفسنجانی با مهدی عازم زندان


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
26-Sep-2012
 

بنا بر اسناد و شواهد غیر قابل انکار، از بدو سرکار آمدن نظام نکبت مسلمین "اصلاح طلب" و غیره و آغاز فاجعه؛ علی اکبر هاشمی رفسنجانی بهرمانی یکی از ستونهای اصلی رژیم بوده که مستقیماً در غارت، برنامه ریزی، اجرای سیاستهای سرکوب، ترور، اختناق و جنایت علیه بشریت نقش کلیدی داشته و پس از مرگ خمینی، عمامه سلطنت مطلقه را شخص او بر سر خدایگان امام معصوم علی آقا رهبر گذاشت.

اکنون دو تن از فرزندان رفسنجانی با سوابق سیاسی و مالی که محتملاً وجه المصالحۀ نزاع باندهای مختلف مافیای مسلمین برای کسب کنترل ثروت و قدرت بیشتر شده به "زندان اوین" منتقل گشته اند.

ویدیو ضمیمه از سوی آل رفسنجانی منتشر شده و پدر به زبان عربی دعای سفر در گوش پسر عازم به زندان میخواند تا او را از گزند حوادث ایمن سازد که انشاءالله هم همینطور خواهد شد.

همین پدر نگران پسر، مسئول به عزا نشاندن کشور و بیشماری پدران، مادران، برادران و خواهران است که استغاثه های آنان را هیچگاه نه عمله های ظلم او شنیدند و نه دعاهای آنان ویدیو و منتشر و مستجاب که هیچ، بعضاً از نشانی دقیق گور عزیزان خود هم محروم هستند.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Maryam Hojjat

Well Said, Fred

by Maryam Hojjat on

This islamist criminal & thief Rafsanjani is responsible for all misery of IRANIANS & IRAN in past 34 years.