خداحافظ همگی

Fred
by Fred
04-Oct-2012
 

تازه داشت پا تو بیست و چهار سالگی میگذاشت که رفت. چندین سال مریض حال و بزور سر پا ایستاده بود.

اگرچه اوایل فقط از یک دیدگاه دفاع میکرد، ولی با مرور زمان کمال همنشینان دموکرات در او اثر کرده بود.

در طول عمر پربارش بسیار مثمر ثمر بود و کارهای مهمی برای اولین بار در جامعه ایرانیان شروع کرد که حالا رواج پیدا کرده و روزی که تاریخ این دوران توسط اهل فن نوشته شود قدرش بیشتر دانسته خواهد شد.

مدتی است که مرجع خبر و مونس قدیمی ترها و تک و توک جدید ترها صدایش خاموش شده، اگرچه قرائن و شواهد خلاف این را نشان میدهند، امیدوارم که برای همیشه نباشد و کسالت بزودی رفع شود و بازگردد.

هرچه شود؛ با تأسیس رادیو ۳۴ ساعته، روانشاد اسدالله مروتی، بیشمار همکاران و برنامه سازان زبده، فداکار و ایران و ایرانی دوست KRSI نام نیکی از خود بجا گذاشته اند.

خداحافظ رادیو بیست و چهار ساعتۀ لس آنجلس، خداحافظ همگی.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Reza86

His Memorial Page

by Reza86 on