ایرانی؛ هُل بده


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
04-Oct-2012
 

سیاست ٣۴ سالۀ فلسطین-محور نظام نکبت مسلمین "اصلاح طلب" و غیره به حدی ابلهانه و یگونۀ جنایتکارانه در تضاد آشکار با منافع ملی ایران است که ایرانیان مکرراً علیه آن اعتراض میکنند.

در طول تظاهرات سه سال پیش، یکی از شعارهای رایج ایرانیان "فلسطین رو رها کن؛ فکری به حال ما کن" بود.

البته وحوش پاسخ تظاهرات مسالمت آمیز ایرانیان را با سرکوب وحشیانه دادند که قتل، شل و پل و کهریزکی کردن مردان، زنان و کودکان ایرانی تنها جزئی از توحش آنان بود.

دیروز پس از بستن بازار بزرگ تهران در اعتراض به نتایج ٣۴ سال "اقتصاد مال خر است" و همزمان تجمعی دیگر در مشهد در همین راسته؛ یکی از رسا ترین شعارهای تظاهر کنندگان "سوریه رو رها کن؛ فکری به حال ما کن" بود.

به عبارت دیگر؛ ایرانیان در هر فرصتی که پیدا میکنند، با صدای بلند به وحوش میگویند که از اینکه در مملکت خودشان شهروند درجه دو و سه میباشند و ثروت ملی آنان خرج انواع و اقسام وحوش مانند تروریستهای فلسطینی و جانیان بعثی سوری میشود در عذاب هستند.

مسلمین "اصلاح طلب" و غیره گور رژیم خود را کنده و لَب آن ایستاده اند. تنها راه رهایی؛ هُل دادن است.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Azarbanoo

Great Advice to IRANIANS

by Azarbanoo on

I am crossing my fingures.


Demo

تنها راه رهایی؛ هُل دادن است

Demo