انواع سکس در ایران

Fred
by Fred
13-Oct-2012
 

عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد

خمیر مایه دکان شیشه گر سنگ است

در این ۳۴ سال که نظام نکبت مسلمین "اصلاح طلب" و غیره سر کار بوده، برای جلوگیری از تماس عاطفی مرد و زن "نا محرم" همۀ هم و غمش را گذاشته روی حجاب اجباری، جدا سازی زن و مرد و ترویج اجارۀ ساعتی زن (صیغه) و دیگر از ایندست کارها.

خبر:

" رئیس اداره آموزش و پرورش تهران به دبیرستانی‌ها توصیه می‌کند که به ازدواج موقت اقدام کنند.

امروز بسیاری از جوانان ایرانی با انواع روش‌های آمیزش جنسی آشنا هستند و آنها را در عمل به کار می‌گیرند، موضوعی که دو دهه قبل کاملا غریب می‌نمود....

بسیاری از جوانان ایرانی، دیگر رابطه جنسی پیش از ازدواج را یک تابوی دست ‌نازدنی نمی‌دانند و آن را کاملا به‌هنجار تلقی می‌کنند. جوانان ایرانی، چه دختر و چه پسر، در سخن گفتن از امیال و روابط جنسی خود شرمنده نیستند و به صراحت به انتقاد از سنت‌ها و محدودیت‌های ایدئولوژیک می‌پردازند."

مثل اینکه خدا خواسته و عدو سبب خیر شده.

تبریک

پ.ن. به اینجا هم سرکی بکشید


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred