اختراع جدید در ایران


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
30-Oct-2012
 

در پی اعلام ویار خدایگان امام معصوم علی آقا رهبر مبنی بر اسلامی کردن علوم انسانی؛ اساتید مشغول شدند و البته جوینده یابنده و این هم نتیجه، البته فعلاً:

"واحدهای درسی اسلامی به رشته های علوم انسانی اضافه شد/ چهار رشته فعلا اسلامی شدند.

نام رشته واحد های اضافه شده

علوم اجتماعی علوم اجتماعی از دیدگاه قرآن و روایات

علوم سیاسی نقد نظریات با نگاه اسلامی و بومی

علوم اقتصاد ١۵ واحد اقتصاد اسلامی

روانشناسی روانشناسی از دیدگاه قرآن و روایات "

بدینوسیله به از قرار ۳۰۰ مخترع علوم جدیده، دست مریزاد، خسته نباشید و خدا قوت عرض میشود.

مطمئناً در پی تجربه موفقیت آمیز اقتصاد توحیدی جناب پرزیدنت ابولحسن خان بنی صدر و فرمایش حکیمانۀ امام دوران طلایی که "اقتصاد مال خر است"؛ این ١۵ واحد اقتصاد اسلامی نور را علی نور خواهد کرد.

البته روانشناسی هم با بهره گیری از روایات بحارالانوار از شر چرندیات فروید، پیاژه، اسکینر،پاولوف، اریکسون، لوین و دیگران راحت میشود.

ارتقاء دیگر علوم هم به همچنین.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
vildemose

Eghtesad Islami in the

by vildemose on

Eghtesad Islami in the 21st century?? Another epic fail for socio-cultural engineering and brainwashing.

 

All Oppression Creates a State of War--Simone De Beauvoir