شانزه لیزۀ اسلامی


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
30-Oct-2012
 

در چند روز آینده پروژۀ تبدیل مسافت بین دو میدان ژاله (شهدا) و فوزیه (امام حسین) در تهران به پیاده راه به بهره برداردی میرسد.

قرار است پیاده راه هزار و دویست و پنجاه متری با "نمادهای عاشورایی" به نام "پیاده راه آئینی‌ـ مذهبی ۱۷ شهریور" که میدان فوزیه تبدیل به صحن مسجد میشود برای مراسم مذهبی مانند سینه زنی هیئت ها و دیگر از ایندست بکارگرفته شود.

اگر چه شهرداری لطف کرده و مقداری از مالیات امسال را بخشیده، شکایت مستمر سکنه و کسبه به این تغییر گوش شنوایی پیدا نکرد و معلوم نیست تکلیف کسادی کار و بار آنان چه خواهد شد.

بدینوسیله بهره برداری شانزه لیزۀ اسلامی دستپخت شخص حاج آقا قالبیباف شهردارد تهران را به امت مربوطه تهنیت گفته، باشد در فضای پیاده راه دل سیری با شدت و حدت زنجیر، سینه و تو سر خود بزنند و استخوان سبک کنند.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
anglophile

خدارا شکر نگفتید اکسفورد استریت اسلامی

anglophile


 

یه موقعی لاله زار معروف بود به شانزه لیزه تهران - یادش بخیر