فحاشی چارواداری به رضا پهلوی

Fred
by Fred
04-Nov-2012
 

نظام جنگ طلبِ ایرانی کُش و ایران ویران کُن میرود که فاجعۀ جنگ دیگری را بر همه تحمیل کند.

ایراندوستان و در صدر آنان رضا پهلوی که نقش هماهنگ کننده را ایفا میکند، در تلاشند تا با یک کاسه کردن توانایی های نیروهای متفرق مخالف نظام از طرق مسالمت آمیز رژیم را سرنگون و از بروز فاجعه جلوگیر کنند.

باید فعالیتهای آنان روی غلطک افتاده باشد که اینچنین مورد حمله قرار میگیرند:

تبریک

پ.ن. یکساعت و چهارده دقیقه و بیست و چهار ثانیه دهان دریدگی بیشتر از نوع چارواداری همان دو مرد و یک زن ایرانی  به ایراندوستان. در اینجا


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Demo

فحاشی و تنش چارپایان

Demo


فحاشی و تنش بین چارتا چارپایای شناخته شده و در حال زوال در خارج از کشور چیزی جدید نیست و حرکات مسخره دلقک رضا پهلوی بر روی غلطک هم صرفأ دلخوشنکی است برای خودش و مامانش. نه فاحشگی آن چارپایان کار بجایی میبرد و نه سیرک رضا تماشگر دارد و نه اشکهای چندتا دونه تمساح در فضای مجازی کارساز.

تسلیت