گیج می رود سرم

گیج می رود سرم
by Sheida Mohammadi
29-Jul-2009
 

"سبو...  

   سبو...

    صبر...

صبر کردم در داغ تو"

گیج می رود سرم

پله پله

یکی  دو  تا  می شود

سرم

پله پله

گیج می رود

رنجه می شود سرم   دلم    پایم

پله پله دو تا می شوی

    سه تا

      سی تا

سُر می خوری روی سَرم

دلم غنجه می رود در پاگرد و

زَهره ندارم که بگویم

که پله پیچید در خیابان و

خیابان سُر خورد توی سَرم و

سَرم هی گیج رفت از سیم های کابل

که می پیچید دور اسم تو

که بی اسم شده بودی در سَرم

در روزنامه

در خبر

گیج می خورد سیم ها دور سر تو.
 

آه ! غنجه می رود دلم برای اسم تو

یاد تو

یار دبستانی تو

یار دبستانی من

آه! دلم سیر می رود

سیر که نه

سرکه می زند جوش

دل دل می زند دلم

که نریزد سیر و سرکه در دلم  

           دلت

که پله پله می ریزد در خیابان

در سر تو

سیر و سرکه

جوش می زند خیابان

گیج می رود سرم از سرسام اینهمه صدا

که صدا

در صدا

صدا...

                                            شیدا محمدی

                                          18 جولای 2009


Share/Save/Bookmark

Recently by Sheida MohammadiCommentsDate
آخرین نامه ی عاشقانه
-
Sep 14, 2012
هوای تو
1
Feb 01, 2012
Poetry in Pictures
3
Nov 15, 2010
more from Sheida Mohammadi
 
Leonis

Islam

by Leonis on

Not a single day passing without horrifying, repulsive and disgusting news of atrocities and heinous crimes committed against their own people, particularly women and children in Islamic world, and the Islamic countries are the very BASTIONS of stupidity, ignorance and BARBARISM. 

Denounce this sadistic religion.