هیولای بمب اتم

هیولای بمب اتم
by gorgahoo
05-Jan-2010
 

تو دانی چه آمد سر شورَوی؟
که اصرار میکرد بر کجروی

چو تاریخ و وقت مقرّر رسید
نظامش ز گیتی یهو وَر پرید

هیولای بمب اتم، هیدروژن
جواسیس کِی جی بی از انس و جن

نیامد بکار بدان زرّه ای
چو پنداشتند مردمان برّه ای

به اصحاب دستار* بَر این خبر
که بمب اتم می نداتان ظفر

که عصر کنون عصر اینترنت است
کلاف رژیمهای زورگو پـِـت**است

== == ==

صاحبان عمّامه*
آشفته**


Share/Save/Bookmark

Recently by gorgahooCommentsDate
اگر حافظ جای من بود
2
Oct 15, 2012
God is Gravity...
2
Sep 10, 2012
Get busy living
-
Jun 02, 2012
more from gorgahoo