تنگی تولد

تنگی تولد
by akoohbor
09-Dec-2011
 

از دریچه ی باز واژنی

به چنان دنیای

صعب العبوری وارد شدم

که حتا

قاطر ها هم

از آن

رد نمی شوند


Share/Save/Bookmark

Recently by akoohborCommentsDate
طلسم شده
3
Jul 08, 2011
خش خش آهنگین
-
Jun 13, 2011
نچکیده
5
Feb 25, 2011
more from akoohbor
 
Harpi-Eagle

Hey Admin ...

by Harpi-Eagle on

What the hell ?!!  Do you even look at the pictures you post here ?!  Wake up man.  WTF


All-Iranians

More on Vagina

by All-Iranians on