خش خش آهنگین

خش خش آهنگین
by akoohbor
13-Jun-2011
 

این آبی لب ها

 کبودی خاموش لغتی است

 که هرگز

 سفر به صوت را

 تجربه نکرد
 نه این که حرفی برای گفتن نیست

 راهی برای بیرون آمدن نیست
 برای آواز خواندن

 همیشه امیدی هست

 حتی اگر که کلمه
 
به راه بیراهه رود


Share/Save/Bookmark

Recently by akoohborCommentsDate
تنگی تولد
2
Dec 09, 2011
طلسم شده
3
Jul 08, 2011
نچکیده
5
Feb 25, 2011
more from akoohbor