باظرگ

کاش به جای شما عمه عفت اومده بود


Share/Save/Bookmark

 باظرگ
by Fatemeh Zarei
26-Oct-2011
 

بابا بزرگ دوست بچه گی هام که بهشون می گفتیم "بازرگ" فوت کرد. روحش شاد... این داستان رو بر اساس خاطرات بازرگ نوشتم.

- باظرگ!

... ... - جونِ بابابزرگ.

- زود می آیی دیگه؟

- آره پسرم.

- باظرگ!

- جون بابابزرگ.

- سر راه وانایستی کتاب بخری ها. زود بیا. باظرگ!

- جون بابابزرگ.

یواش دهنش را چسباند به گوشی و آرام و بره بره گفت آرش رو هم وردار بیار.

- چی بابا جان؟

- بابا بچه همسایه رو می گم. که توپش قرمزه. می گم ورش دار بیار. به مامانم نگی من گفتم ها.

تق. گوشی را گذاشت.

- آخ جون سلام باظرگ.

- سلام بابا.

- پس کو؟

- این هاش پسرم.

- این دیگه چیه؟

- توپِ دیگه. مگه نگفتی توپ قرمز به جای کتاب می خوای؟ خوب اینم توپ قرمز.

- ای بابا، آرش رو گفتم. حالا اگه توپ نو نداشتم این قد دلم نمی سوخت. حالا با توپ به این خوبی با کی بازی کنم؟ می گم باظرگ.

- جون بابابزرگ.

- کاش به جای شما عمه عفت اومده بود.

- چرا بابا جون؟

- آخه اگه می اومد علی رو با خودش می آورد. علی هم یه توپ داره. عین همین. می آورد یک دس بازی حسابی می کردیم.

AUTHOR
Fatemeh Zarei is an author currently living in the U.S. She lived in Iran until 2009. Her book «حرفه من خواب دیدن است» was first published in Iran in 2008 and in Europe in 2011


Share/Save/Bookmark

Recently by Fatemeh ZareiCommentsDate
فردا قرار است شما بمیرید
-
Aug 20, 2012
Goodbaye Party
-
Aug 10, 2012
جیگر جون
-
Aug 03, 2012
more from Fatemeh Zarei
 
persian westender

ببخشید

persian westender


چون نوشتید بر اساس "خاطره" این من رو گیج کرد،

عذر میخوام

 


Fatemeh Zarei

عرض کردم داستان

Fatemeh Zarei


عرض کردم داستان


Esfand Aashena

تسلیت.

Esfand Aashena


من متوجه نشدم چرا پدر بزرگ به شما میگفت "پسرم". 

Everything is sacred


persian westender

تسلیت میگم....به خاطر فوت پدر بزرگ محترم

persian westender