Blog

برده (5)

Part 1 — Part 2 — Part 3 — Part 4 — Part 5 — Part 6 بخش پنجم شب زیبایی بود. ژولیو از قدم

Read More »

هُرهُری مذهبان

آلفرد لوپز تروخیلو از مدیران ارشد در وزارت صنایع ایندولند محسوب می شود. مردی 45 ساله که آینده روشنی در انتظارش است، شاید هم در

Read More »

Going Critical

At a ceremony this Saturday near the southern Iranian coastal city of Bushehr, Russia will begin the process of loading fuel rods into Iran’s first

Read More »

Predicting War

Is there a happier journalist last week than The Atlantic’s Jeffrey Goldberg? So much ink has been spilled discussing, critiquing, and debating Jeffrey Goldberg’s Iran

Read More »

د ره ی پلنگ

برای پرد یس د ره ی پلنگ xxx از قلب جا ده ها و ز انبوه مرغزار از مرز رود و دامن خا کی کوهسار

Read More »

Heroes

Heroes are bones in our conscious graves, Perished in prisons, exiled in solitude. And there’re traitors, imperfect idols, damaged goods Who failed to live up

Read More »

What price Palestine

“Due to international norms and our commitments [to them], an opportunity does not present itself for us to fulfill our primary duty towards Palestine. But,

Read More »

Freedom 1, Islamists 0

If you listen carefully to avalanche of tough talks coming out of IRR, the Islamist Rapist Republic, you will hear that sanctions, as spotty as

Read More »

میراث مصدق

طی پنج دهه ای كه از شكل گیری نهضت ملی ایران میگذرد نام و یاد مصدق هیچگاه از خاطر مردم ایران غایب نبوده است. این دو با

Read More »

سفرههای حکومتی

سفره هایی که همانند سفره های افطاری ایرانی ها در داخل کشور به صورت رول پلاستیکی روی زمین پهن شده اند و همه روزه دارها

Read More »