فرهنگ شخصی : ج

اگر از جمعیت ایرن جاهلان، جلادان و جاسوسان را کم کنید چندتا جنازه باقی خواهد ماند؟.

فرهنگ شخصی : ج
by Troneg
15-Mar-2008
 

جهنم : محلی در آن دنیا خیلی گرم که آدم را شکنجه میدهند و بر گفته ادیان همه آدمهای گناهکار به آنجا میروند.

مشکل این است که در این دنیا هم همچنین محلها وجود دارد ولی برای آدمهای بیگناه و اگر برگفته ادیان هر کس که میرقصد و آواز میخواند گناهکار است و به جهنم میروند . من ترجیح میدهم برم آنجا که همه آدمهای با حال هستند.

جمهوری : حکومتی که در آن همه مردم حق و حقوق برابری دارند. معمولآ بهترین رژیم است ولی اگر به آن یک صفت اضافه کنند مثل جمهوری اسلامی منظور این است که همه با هم برابرند ولی مسلمانان برابر ترند و اینجاست که خراب میشود.

جاسوس : کسیکه فضول همسایه است و خبر به غریبه میبرد.

جلاد : کسی که برای پول کسان دیگر را شکنجه میدهد.

جاهل : کسی که فقط به مشروب و الواطی فکر میکند.

جنازه : بدنی که دیگر نفس نمیکشد.

جواب : پاسخ به یک سوال، برای مثال : اگر از جمعیت ایرن جاهلان، جلادان و جاسوسان را کم کنید چندتا جنازه باقی خواهد ماند؟. جواب خدا چیست؟


Share/Save/Bookmark

Recently by TronegCommentsDate
Nader and Simin, A Separation
-
Jun 12, 2011
Happy Holi or Happy Norooz
-
Mar 21, 2011
Nuclear power and Earthquake
16
Mar 12, 2011
more from Troneg
 
default

Our jaahel and lajbaazi and

by Farhad Kashani (not verified) on

Our jaahel and lajbaazi and hasoodi mentality have hurt us the most specially in the last 50 years. And then you got some misguided Iranians blaming things on “Zionists” and “Neo Cons” and “Arabs” with their “daie Jaan Napolean” mentality which actually derives from those three social illnesses mentioned above!….I’m glad you guys are among the Iranians who understand the true nature of our problems. Understanding and admitting the problems is the first step of solving them.


default

بسيار كم

sarekar (not verified)


اكثريت جنازه نيستند در ايران...به عقيده ى من هر دولتى آينه يه تمام قد ِ ملت آن كشور است.هر صفت اى در دولت هر كشور مى بينيد،در تك تك ِ افراد ِ ملت آن كشور پيدا خواهيد كرد(استثناء هم وجود دارد اما اغلب همين طور است).حتى در بين ِ كسانى كه به دولت ايراد ميگيرند هم جنازه يى نمى بينم چون به جا ش بلد هستن چه جورى جزو ِ لااقل جلال هايا جاسوس ها باشند