پرسپوليس، نامی که آخوندها از آن می ترسند!

حکومت اکنون با پديده ای روبروست که نه می شود آن را به آب بست و نه با تيشه خراشيد و نه ويران ساخت.


Share/Save/Bookmark

پرسپوليس، نامی که آخوندها از آن می ترسند!
by Esmail Nooriala
25-May-2008
 

      هفتهء پيش، در آستانهء مسابقهء دو تيم پرسپوليس و سپاهان، عبدالرضا ساور، معاون سازمان تربیت بدنی در امور فرهنگی، حقوقی و مجلس، از همهء رسانه ها خواست تا از این پس از نام «پیروزی» برای باشگاه فرهنگی – ورزشی «پرسپوليس» استفاده كنند. وی در پاسخ به این نکته كه در سایت رسمی باشگاه هم از عنوان پرسپولیس استفاده شده است خاطرنشان كرد: «سایت باشگاه هم تخلف كرده است و همه كسانی كه از نام پرسپولیس برای باشگاه پیروزی استفاده می كنند متخلف هستند!» او، در عين حال، خاطرنشان كرد که: «باشگاه های استقلال و پیروزی طبق مصوبه ای به سازمان تربیت بدنی منتقل شده اند و همهء اموال دو باشگاه سابق (تاج و پرسپولیس) متعلق به آنهاست و همهء امكانات آنها هم در اختیار سازمان است و قطعاً نام این باشگاه پیروزی است نه پرسپولیس... این موضوع به همهء خبرگزاری ها، رسانه ها، روزنامه ها و سایت های رسمی اطلاع داده شده است و اگر به این روند عمل نشود مسئولیت آن با خود آنهاست».

      در همين حال، يکشنبهء گذشته، استاديوم «آزادی!» شاهد آن بود که اگرچه در تابلوی اعلانات بزرگش نام تيم های مسابقه دهنده «پيروزی» و «سپاهان» ذکر شده بود اما نه تنها نيم بيشتر تماشاگران با خود پرچم و آرم باشگاه پرسپوليس را به همراه آورده بودند، بلکه اعضاء خود تيم نيز با پيراهن هائی به ميدان آمدند که نام «پرسپوليس» بر آن نقش بسته بود.

      و در حالی که حکومت، به گفتهء سردارانش، بيش از هفده هزار نيروی انتظامی را در داخل و اطراف استاديوم متمرکز ساخته بود تا هرگونه شورشی را سرکوب کنند، تهران تمام يکشنبه شب را به شوق پيروزی پرسپوليس در جشن و سرور گذراند. اشارهء حجه الاسلام ابطحی به ماجرای آن شبانه روز جالب توجه است. می نويسد: «بعد از فوتبال می‌خواستم جائی بروم. صدای شیپورها را که در خیابان‌ها شنیدم، نرفتم. شمخانی وزیر سابق دفاع، بعد از پیروزی ایران بر استرالیا و ورود به جام‌جهانی، در میان جشن و شادی مردم مانده بود. او را شناخته بودند. از ماشین پایین آمده بود. مردم شعار می‌دادند که “شمخانی باید برقصد”. همین مانده بود که جلوی من را هم بگیرند و شعار بدهند “ابطحی باید برقصد”، آن هم با این قیافه. بهتر دیدم که تلفنی اطلاع دهم و به آن جلسه نروم».

      براستی چرا بايد حکومتی، عليرغم ميل اعضاء يک باشگاه ورزشی و عموم مردم هواخواه يا حتی مخالف آن، بکوشد اينگونه کار به کار نام آن داشته باشد و بخواهد با اعمال زور نامش را عوض نمايد و رسانه ها را تهديد کند که از نام واقعی باشگاه ذکری نکنند؟ به نظر من (حتی به قيمت آنکه بگويند غلو می کنم و شعار می دهم) پاسخ اين پرسش روشن است: «پرسپوليس» ديگر يک نام نيست، يک ميدان است، ميدان مبارزه برای باز پس گرفتن آزادی و عزت ملتی که گرفتار حکومتی ضد انسان و شادی و رفاه است. «پرسپوليس» فشردهء يک تاريخ است، يک داستان بلند چهارده قرنی از مبارزهء فرهنگی ملتی که نمی خواهد زير بار زور بيگانگان مهاجم و پس مانده های امروزشان برود.

      شايد در روزهای نخست پيروزی دينکاران بر انقلاب، همگام با اقدام برای تخريب تخت جمشيد، تصميم برای تعويض نام «پرسپوليس» به «پيروزی» بيشتر جنبهء «پهلوی زدائی» و «شاه کشی» داشت و کمتر به مسائل عميق تری همچون تغيير هويت ملت به امت، و ملت ايران به امت اسلام داشت، اما اکنون، در پی سه دهه تلاش روزمره برای هويت زدائی از ايران و جا انداختن عقب مانده ترين «مذاهب» جهان بر ملتی که افتخار پيشگامی حقوق بشر و سکولاريسم را در کوله بار تجربه های تلخ و شيرين تاريخ خود دارد، اين بی اعتنائی مردم به تصميمات حکومت دربارهء تغيير نام «پرسپوليس» مسلماً دارای معنائی سياسی، اجتماعی، فرهنگی و، در واقع، هستی شناختی است.

      حکومت ممکن است بتواند ـ چنانکه در برخی موارد توانسته است ـ درهء بلاغی را غرق کند و آثار هفت هزار سالهء تمدن ايران را به دست به آب ببندد، می تواند نقش برجسته های تخت جمشيد (پارسه، پرسپوليس) را با تيشه بتراشد و بشکند و فيلمسازان را اجازه دهد تا بر در و ديوارش رنگ بپاشند، يا آرامگاه کورش بزرگ را در معرض رطوبت و هجوم گلسنگ ها رها کند، و يا نام باشگاه پرسوليس را عوض کند و دلخوش باشد که به «پيروزی» رسيده است. اما اکنون با پديده ای روبروست که نه می شود آن را به آب بست و نه با تيشه خراشيد و نه ويران ساخت. اکنون پاسارگاد و پرسپوليس و تخت و جمشيد و کورش، نام هائی هستند که جدا از نمادها و نمودهای مادی خويش، در قلب ها و مغزهای ايرانيانی که به وطن و هويت خويش می انديشند و با چنگ و دندان از آنها محافظت می کنند، سرشار از مفاهيم و معانی و تجربه هائی زندگی ساز و هويت بخش اند و حکومت ها، با بخشنامه ها و لشگرکشی هاشان نمی تواند آنها را پاک و محو کرده و به دست فراموشی بسپارند.

      ديده ام که برخی از ناظران، عمل حکومت در تعويض نام اين باشگاه را با عملی مشابه در دوران حکومت شاهنشاهی مقايسه می کنند و نتيجه می گيرند که حکومت اسلامی هم به همان راه می رود که سلفش رفته بود. اما اندکی توجه به اين دو مورد نشان می دهد که در اينجا مقايسه ای مع الفارق مطرح است. دلايل حکومت شاه برای تعويض نام «شاهين» به «پرسپوليس» دلايلی صرفاً سياسی بود، حتی اگر در پس پشت آن نيت جا انداختن توجه به ايران باستان نيز وجود می داشت. نسلی که در پی کودتای 28 مرداد قد کشيده و به ميدان سرکوب شدهء سياسی کشور پا نهاده بود، عامداً و عالماً باشگاه «شاهين» را به عنوان بازماندهء نهضت ملی و دوران رهبری دکتر مصدق برگزيده و آن را در برابر باشگاه «تاج» که نشان از شاهنشاهی داشت علم کرده بود. روزهای داغ مسابقات تيم شاهين هنوز در خاطرات رنگ پريدهء بازماندگان اين نسل زنده است. آنها ـ به درست و غلط و بجا و نابجايش کاری ندارم ـ می دانستند که وقتی فرياد می زنند «شاهين، شاهين!» مفهوم فريادشان چيزی نيست جز «مصدق، مصدق!» و همين واقعيت دستگاه حکومتيان را خوش نمی آمد و عاقبت هم به انحلال باشگاه شاهين و ايجاد يک باشگاه جديد به نام «پرسپوليس» تصميم گرفتند. انتخاب نام «پرسپوليس» برای باشگاه جديدی که از خرده ريزه های «شاهين» بوجود می آمد، دلايل مختلفی داشت. سياست فرهنگی حکومت ايجاب می کرد که بر سابقهء شاهنشاهی ايران تأکيد شود، چرا که برنامه ريزان فرهنگی می پنداشتند که می توانند مشروعيت حاکميت پادشاه را نه از قانون اساسی که از شاهنشاهی ريشه کرده در «پاسارگاد و پارسه» (پايتخت های کورش و داريوش هخامنشی) بگيرند. اما، در عين حال، «پرسپوليس» ـ به عنوان واژه ای که جهانيان پايتخت شاهنشاهی هخامنشی را با آن می ناميدند ـ از لحاظ بين المللی هم نامی کارآمد و مناسب به نظر می رسيد.

      تا آنجا که به خاطره های عهد جوانی نسل من بر می گردد، به ياد می آورم که مردم چندان در برابر اين تعويض نام مقاومت نکردند، آن را پذيرفتند اما همهء آن سوابقی را که در مورد «شاهين» در ذهن خود داشتند به «پرسپوليس» منتقل نموده و اين نام را در برابر «تاج» نهادند و از اين برابر نهادن به آنجا رسيدند که پرسوليس «نسخهء به روز شده» ی شاهين است، به اين معنا که اين نام ديگر خود را به خاطرهء نهضت ملی کردن نفت و مصدق محدود نساخته و نماد و نمود حرکت های تازه، و از جمله چريکی، هم هست (هرچند که خود  ها مسئلهء ورزش و حضور مردم در ميادين ورزشی را چندان جدی نمی گرفتند و حتی آن را بعنوان کوششی برای ايجاد انحراف در مبارزه تبيين می کردند). بهر حال، نام «پرسپوليس» نام آزار دهنده ای نبود و مردم در آن کوششی برای تغيير هويت خود نمی ديدند.

      البته اينگونه مسائل يقيناً از ديدگاه مذهبيون به گونهء ديگری ديده می شد، اما اين گروه در آن زمان اساساً به پديده های همچون ورزش های بين المللی و فوتبال با «ديدهء پاکی و نجاست بين» می نگريستند و همچنان معتقد بودند که پيامبر اسلام تنها اسب سواری و تيراندازی را مباح کرده است. من خود بخوبی به ياد دارم که چگونه آخوندها بر سر منابر (مثلاً در ختم ها) از اينکه عده ای آدم عاقل و بالغ وسط يک ميدان بزرگ بر سر تصاحب يک توپ با هم رقابت می کنند بذله می ساختند و پيروانشان هم در پای منبرشان غش و ريسه می رفتند و به طرفداران فوتبال (چه پرسپوليسی و چه تاجی) با نگاه عاقل اندر سفيه می نگريستند.

      در عين حال، همينجا گفته باشم که تيم «تاج» نيز دارای طرفداران بسيار و پر و پا قرصی بود که اتفاقاً کمتر به زيرمتن های سياسی اين جريان توجه داشته و يا اهميت می دانند و ـ با اتخاذ نگاهی فنی و حرفه ای ـ در مجموعهء تيم «تاج» به بازيکنان و مربی هائی توجه داشتند که قابليت های بسياری را برای فوتبال کشور بهمراه آورده بودند و بودجهء بزرگ تيم نيز به آنها اجازه می داد تا به تقويت هرچه بيشتر خود بپردازند.

      باری، اينگونه بود که چون به مقطع انقلاب رسيديم و اسلاميون بر خر مراد سوار شدند، قبل از هر کار، بساط «طاغوت زدئی» براه افتاد و منظور از طاغوت هم شخص شاه بود، و هرآنکه به نوعی به شاه و دستگاهش مربوط می شد «طاغوتی» نام می گرفت و اگر جاه و مقام و يال و کوپالی داشت، به استناد اينکه مطابق نص قرآن کار طاغوت گسترش دادن فساد در زمين (يا «ارض») است، آنها را «مفسد فی الارض» خوانده و به جرم «افساد فی الارض» سر به نيست می کردند. در يک چنين فضائی نيز بود که بايد تکليف نام های طاغوتی مشخص می شد و از اين رهگذر «تاج» و «پرسپوليس» به «آزادی» و «پيروزی» تغيير نام يافتند.

      اما اگر احيای نام «تاج» در طول عمر حکومت اسلامی ناممکن بوده است، مسئلهء بازگشت نام «پرسپوليس» در ابتدا چندان نظر نا مساعدی را به خود جلب نمی کرده، بخصوص که در روند تغيير نام ها چنان پيش آمده بود که نام های اصلی عوض شده در دوران حکومت پهلوی ها احيا شوند و حکومت بيم آن داشت که دوسنداران «پرسپوليس» هم بخواهند نام قديم آن ـ شاهين ـ را احيا کنند، چرا که، در زمانه ای که مردم به جمهوری رأی داده و بساط پادشاهی را منحل کرده بودند، می شد پيش بينی کرد که از همين روزنهء تنگ بازگشت نام «شاهين»، خاطره های مربوط به ملی گرائی نيز زنده و بازسازی شوند. دينکاران پيروزمند، از فردای انقلاب هميشه نشان داده اند که از پادشاهی کمتر از ملی گرائی مدرن می ترسند و تنها زمانی نگران حرکات پادشاهی خواهان می شوند که آنها نيز به ارزش های ملی (يا ملتی) اشاره کرده و پادشاهی را نه موهبتی از جانب خداوند که مقامی تعيين و تفويض شده از جانب ملت تلقی کنند. به همين دليل نيز بود که بازگشت نام «پرسپوليس» برايشان از بازگشت نام «شاهين» کم خطر تر بود.

      بر اين اساس است که، به نظر من، اگر اکنون حکومت ديگرباره تصميم به مطرح ساختن نام «پيروزی» گرفته و خواندن اين تيم را به نام «پرسپوليس» جرم می شمارد اين امر نمی تواند ناشی از ترس حکومت از بازگشت سلطنت باشد. تجربهء بيداری چند سالهء اخير ايرانيان و آگاه شدنشان از تخريب سيستماتيک آثار بجا مانده از اعصار پيش از اسلام، بخصو ص ماجرای ساخته شدن سد سيوند و مطرح شدن خطر نابودی آرامگاه کورش بزرگ، با خود آگاهی وسيع مردمان نسبت به تاريخ پيش از اسلام و دست آوردهای تمدنی و فرهنگی ايرانيان را با خود بهمراه آورده و کاسه و کوزهء دينکاران و نوکرانشان را، در جا انداختن اينکه «ايرانيان مردمی وحشی بودند که اسلام آدمشان کرد»، بهم ريخته است و آنان روز برزو بيشتر متوجه بلند شدن موجی بزرگ از يک «سونامی ملی» می شوند که از قلب اوقيانوس فرهنگ ايرانيان برخاسته و می آيد تا بساط استبداد آخوندی و سلطه جوئی امامی ها را درهم بشکند.

      اين وضعيت برای هر دانشجوی جامعه شناسی، بخصوص در حوزهء جامعه شناسی فرهنگ، يک تجربهء بزرگ و يک فرصت مغتنم است تا بصورت عينی و از نزديک شاهد آن باشد که چگونه روندهای فرهنگی ناظر بر «هويت زدائی» و «دگرسازی هويت» می توانند خود موجب برانگيخته شدن حس مقاومت آگاهانه برای حفظ «آنچه خود داشته اند» گشته و ورق را به نفع مردم ستم کشيده از دست حکومتی که جز از زبان زور سخن نمی گويد برگرداند.

      امروزه اصرار بر نگاه داشتن نام «پرسپوليس» برای اين تيم، حمل علامات و پوشيدن پيرهن های مربوط به آن در مسابقات و جشن ها، و فرياد «پرسپوليس، پرسپوليس» و «قرمزته!» بصورت يک مبارزهء علنی با حکومتی دروغگو و تبه کار در آمده است و همين واقعيت خشم بی چاره و فريادهای شکست خوردهء نوکران حکومت را برانگيخته است. در واقع، هر کجا که پرچم پرسپوليس افراشته شده و نام آن بر زبان ها جاری می شود، ضربه ای گران بر آمال و آرزوهای دينکاران و نوکرانشان فرود می آيد. اکنون پرسپوليس نامی است نمادين برای آزادی، تساوی، حقوق بشر، تساهل مذهبی و جدائی دين و ايدئولوژی از حکومت (چه آن جوان فرياد کننده از اين جزئيات با خبر باشد و چه نباشد). و هنگامی که اين نام پر محتوا در استاديوم های ورزشی از گلوی نسل جوان اين کشور کهنسال پر کشيده و زير سقف آسمان ايران طنين افکن می شود، حکومت اسلامی طنين ناقوس مرگ خود را در آن می شنود و بر خويش می لرزد.

      به سخنان نااستوار و ناهنجار رهبر حکومت اسلامی دربارهء «پرسپوليس» بيانديشيد و ببينيد که او چگونه می کوشد تا پرسپوليس را به ستون و تير و تخته و حجاری تقليل دهد و هنرمندان سازندهء آنها را بر تارک تاريخ بنشاند اما، در عين حال تلاش می کند تا آن ويرانه های سخنگو را از معناهائی همچون حقوق بشر کورشی و سکولاريسم مذهبی او، يا کشورداری داريوشی و سازمان ملل او، تهی کند و از همهء آ« دوران درخشان و پر افتخار بعنوان دوران استبدادی نام ببرد. بنظر من، حتی اگر او به اسکندر گجستک و ويران سازی پارسه بدست لشگريانش نپرداخته و از او به نيکی ياد نکرد تنها به اين خاطر بوده است که واژهء «پرسپوليس» نه واژه ای ايرانی که برنامی يونانی و ساختهء «دشمن» است و از آن شکوهی حکايت می کند که هميشه چشم دشمنان اين کشور را نيز خيره می ساخته است.

      تعويض نام ها، چه بدست حکومت ها و چه به دست خود مردم ـ هر يک به مصالح و ملاحظاتی ـ هميشه پيش می آمده است. مگر نه اينکه «تخت جمشيد» نامی ساختگی برای «پرسپوليس» و بمنظور جلوگيری کردن از ويرانسازی بقايای آن به دست مهاجمان نومسلمان بوده است؟ اما نکته در اين است که نام ها، بخودی خود، اصواتی بی معنا هستند که آنها را ملت ها از خاطره ها و ارزش های هويتی خويش می آکنند. در نتيجه، نام ها را ارزشی بيش از يک ظرف نيست. ظرف را می توان شکست و نام را می توان تغيير داد؛ اما محتوا آن چيزی است که به اين آسانی ها تن به تغيير نمی دهد. يقين بدانيد که اگر حاکميت موفق شود که از بکار بردن نام «پرسپوليس» جلوگيری کند و همگان را وادارد تا بجای آن از نام «پيروزی» استفاده کنند، چندی نخواهد گذشت که «پيروزی» نيز از خاطرهء تلخ ماحصل دههء فجر کنده شده، و راه آزادی و استقلال ايران را روشن خواهد کرد، يعنی آن روزی که صدای بوق و کرنای شادمانی مردم ديگرباره فلک را کر می کند.

      و کاش آقای ابطحی هم می فهميد که رقصيدن در جشن پيروزی يک ملت چه لذتی دارد.

برگرفته از سايت «سکولاريسم نو» به سردبيری اسماعيل نوری علا

www.newsecularism.com

      


Share/Save/Bookmark

more from Esmail Nooriala
 
lidabitkisel

very nice

by lidabitkisel on

//www.lidaeczane.com Lida zayiflama hapi
//www.otocizikgiderici-fixitpro.com Fix it pro oto cizik giderici
//www.kiloaldiricibomba.org Kilo aldirici
//www.ankaranakliyatci.com Evden eve nakliyat
//www.ayrancinakliyat.com Evden eve nakliye
//www.eevdenevenakliyatt.com Evden eve nakliyat ankara
//www.esadasnakliyatankara.com Ankara evden eve nakliyat
//www.ucuzahostal.com Web hosting
//www.yunusteknikkanalizasyon.com Ankara kanalizasyon
//www.lidazayiflamahapim.com Lida zayiflama hapi
//www.biberhapieczane.com Biber hapi
//www.fx15zayiflamahapi.net Fx15 zayiflama hapi
//www.fx15x.com Fx15
//www.fx15magaza.com Fx15 zayiflama hapi
//www.travestivip.com Travesti


default

good aol

by ankara nakliyat (not verified) on

very nice work.


default

Dear Abarmard thank you for

by Ali1234 (not verified) on

Dear Abarmard

thank you for your kind comments. Unfortunately some of our compatriots are so out of touch with reality that they seem to be from an other country.

Anonymous Observer

The fact that Mr Salimi Namin is making these statements about the Iranian history does not prove that the official policy of the government is to deliberately destroy all the pre-Islamic heritage of the country!

There is absolutely no doubt that in Iran and within its political system (and even academia), there are people who do hate the pre-Islamic culture and wouldn't mind destroying it and they make no secret of it, but there are also people who love it and try to preserve it. There is not just ONE voice coming out of the country. For every Salimi Namin, there are thousands of hard working people at Sazman-e Miras-e Farhangi and other governmental institutions who are doing their best to preserve the Iranian heritage.

Here is a video-clip of the previous Iranian President stating that we all have Zoroastrian roots and how dear and special Zoroastrianism is to all Iranians:

//youtube.com/watch?v=X-803Mr3Pwk

Everything is not black or white.


default

More Evidence

by Anonymous Observer (not verified) on

For those of you who deny that there's a concerted effort on part of the Iranian government to destroy and minimize our history here are two links. The first one is to an article that describes how a person by the name Salimi Namin denies Iranian history and claims that Persepolis was built by a Russian tribe and not by Iranians (or Persians)!!!! Here is the link:

//www.chnpress.com/news/?section=2&id=6487

The next link is to an article from Fars News that explains his official title: Head of Research and Stdies of Iran's History!!!!! Here it is:

//www.farsnews.com/newstext.php?nn=8703081048

It's kind of like appointing Heinrich Himler as the head of research and studies of Jewish history!

This guy is a follower of Pourpirar (not surprisingly a former Toudeh official) who denies the existence of Iran's history after Xrexes (he claims that any history past Xrexes is a Zionist fabrication and that Iran was devoid of any population until Muslim Arabs colonzied it--which makes all Arab historians including Waqedi and Al-Bulladheri Zionist agents!!!). Mr. Salimi Namin ofetn travels with Pourpirar all around the country and gives lectures on his bullshit.

Need more proof?


default

On Nationalism

by Anonymous Observer (not verified) on

Nationalism is a power emotion and a great unifying force for any nation. In fact, it is the only phenomenon that rivals religion in its ability to create a national movement. The Iranian regime realizes this fact, and that is why it attempts to disrupt, disturb and destroy symbols of any nationalist movement in Iran, and that is why it is determined to change the name of a soccer club from Persepolis to Piroozi. There is otherwise no legitimate reason for its insistence on this name change.

I respectfully submit that those who argue that Iranian nationalism is an “L.A.” creation do not know much about Iran’s history, and are oversimplifying the issue. All they have to do is to go to websites where Iranians from inside Iran comment, and they will see tell tale signs of nationalist pride in those comments. This is, mind you, after thirty years of a concerted effort by the Iranian government to rid the country of feelings of Persian nationalism. Please bear in mind that the Iranian population is a very young one- with statistics showing that the overwhelming majority of the population having not seen any other government than this one in their lifetimes-but even as such, Iranian nationalism is alive and well. Again, I urge you to read history books from Iranian schools and see how Iran’s pre-Islam history is depicted in those books. We are depicted as people who had no culture and lived under the rule of tyrants until Islam came and “saved” us. But I do not want to get to deep into that aspect of the issue.

Even the 1979 Revolution was an expression of super charged Iranian nationalism. If one looks deeply at the beginnings of the revolution, one can see that the Iranian people rose up to, among other things, assert their independence and regain their greatness because they were under a belief that their country had become a puppet of the United States. Obviously, those ideals were hijacked later on by “other interests”.

The problem is not with “L.A.” Persians. Rather, I submit that the problem lies with the 1960’s and 70’s (ideologically speaking, not actual age) leftover fossil leftists who still plague the Iranian Diaspora. You see, these relics of the old communist utopian mentality, who appear in various shades and colors on this site to enlighten us with their “deep analysis” of issues, cannot accept that a nationalist movement can save the country. In fact, just like Islamists, a nationalist movement runs contrary to their core beliefs. They view it as an elitist ideal (hence, the references to L.A. Persians which they see as the ultimate personification of elitism and decadence). They believe that the cure is in the oppressed class of Iran, and they will be the saviors of the Iranian society, with guidance from the all knowledgeable leftists, of course.

So, please leave us alone. Your MKO, and Cherike-e Fadai (aghaliat and aksaryat-how funny and pathetic), and Todeh and the rest of your ilk have done enough damage to us for decades. Please do not take this inference as suggesting that you belong to any of these cartoonish organizations, but you certainly follow their ideology. Much to your dismay, though, Iranian nationalism is alive and well. Actually, I have to admit that I enjoy seeing it being a thorn in your sides. It is one thing that you have not been able to take away from us, and despite how you ridicule it, you will never be able to do so. It is in our blood. It was in Cyrus’s blood, it was in Ardashir’s blood, it was in Babak Khorramdin’s blood, it was in Pirooz Nahavandi’s blood, and it is in our blood.


Abarmard

Dear Ali1234

by Abarmard on

You are aware and smart. You look deeper to the issue and have a better understanding about Iran. That's no secret. Rest is LA in action!


default

To Mehrazar

by Ali1234 (not verified) on

Seems like you hold the exclusivity on the "Iranian culture" and you get to decide who is for and who is against it. Anyone who has an opposing view, or does not fit into your narrow definition of the "Iranian/Persian culture" is automatically labeled as being "against" it!

To be honest, I am quite disturbed by the kinds of comments I have received by other readers, after expressing my opinion about an article! What kind of "democracy" and "freedom" are you people really promoting?!!

I just expressed my opinion with arguments about an article; then I was called a paid spy, a fundamentalist, the enemy of Iran, an apologist of the I.R, and was told that I should get out of "darkness" and "blackness!!

This is really disturbing because it shows how deep tyranny and totalitarianism have their roots in our mentality.


default

Ali1234, you see you are here to discredit Iranian nation

by Mehrazar (not verified) on

Read all your posts again and you find the bone inside you against Iranians and Iranian/Persian culture for no specific reason.

Come back and leave the black and darkness. Come back and embrace Persian/Iranian culture.
Let's be one for Iran.


default

Watching You

by Ali1234 (not verified) on

First, you ask me to "identify" myself and clearly declare my position or political issues before commenting on the article, then you asked me to present my arguments, and when I did, you threw more accusations and labels without replying to a SINGLE argument!

The reality is that tyranny is deeply rooted in the Iranian people's mentality. The I.R and the Shah are nothing but reflections of that mentality.

Interrogating others, making false accusations, sticking labels, disrespecting other people's beliefs, intolerance towards opposing views...etc are all very common behaviors among Iranians, and people like you who pretend to be "pro-democracy" and constantly talk about the freedom of this and that are no different. Even your nickname is "WATCHING YOU" for God's sake!


default

Here is a nice article about

by Perspolisi (not verified) on

Here is a nice article about this subject. Persepolis hamishe persepolis khahad mand be koori cheshme kasayee ke nemitoonan bebinan. yeh edeh aslan kine daran with anything irooni. The whole world knows what Persepolis is so when the team goes to another country with persepolis name is actually also promoting Iran's heritage. Nobody would know what Takhte-jamshid means and what referes to or what piruzi means.

You guys need to take a marketing class. Or Maybe you guys want to promote eslame nabe mohamdi ro then you can name a team zolfaghar. You happy now Mr Ali1234

//www.asriran.com/view.php?id=42995


Abarmard

Well Persepolis is not Persian

by Abarmard on

The same that you preach against using Arabic names, you should also be against using non Persian names for a Iranian football team, right?

Piruzi is Persian, it's not arabic or Greek. Persepolis is not Persian or Iranian. Would you like them to change the name to Takht e Jamshid? That you may argue.


default

Islamists always evade the main argument

by Watching You (not verified) on

This is my wrapping up statement and I remember you from “Halal meat” and many other discussions. Under the guise of objectivity, I only hear an apologist for Islam and Islamic "Republic" of Iran.

Islamists always evade the main argument of every article and discredit the authors just to justify Islam and Islamic government and with lies and more.


default

To Watching You

by Ali1234 (not verified) on

The reality in Iran is far more complex than epic-like picture that the Iranians in L.A depict as. The idea that the majority of the Iranians in Iran only recognize the "pre-Islamic" culture and the true Iranian culture and that the evil government has the official policy destroy everything that has "Persian" name of it (including a football team!) is way too simplistic and childish.

The reality is that cultures are very dynamic, they constantly keep changing and transforming themselves. The Iranian culture was not frozen 2000 years ago! It has been and still is evolving and shaping itself for centuries and through all kinds of political and social events as well as interactions with other cultures. Today, in this global village, we are exposed to countless other cultures; through the internet, satellites, immigration, books, science, music, mixed marriages....etc As an example; you and I are both Iranians communicating in plain English! You might be more interested in Spanish music than Iranian music, my favorite authors and philosophers might be French! Today some Iranian in IRAN call Molavi by the name of "Rumi" and read his poems in English! Some others are still deeply traditional, some are religious Muslims, some are secular, some are convertees to Christianity and even Buddhism or Osho or some other New age American or Eastern stuff.... And no government can ever stop this constant evolution and transformation of cultures. Sure, the Iranian government is Islamic, and they have one or two ministries in charge of trying to keep things Islamic. But it is simply not true that they have full control of everything and that they won't even let a football team have a "Persian" name!

So, the reality has nothing to do with the battle between the "Pre-Islamic Persian culture" vs the "Arabic Islamic culture"! The reality is far more complex than that. Let's not fall trap to sensationalist slogans and over-simplistic reasoning!


default

Ali1234 - True, you do not have to declare your position

by Watching You (not verified) on

on democracy and the Iranian/Persian culture before disagreeing with an argument.

But you can share, cann't you? Is Islamic Republic of Iran a brutal and non-democratic regime?

Is Islamic Republic of Iran wiping out Iranian/Persian culture? Yes or No? In case of a No, why not?

Professor Nooriala provided his conclusion with sound arguments. Again, in case of a No from you for IRI not wiping out our Iranian/Persian culture, let's hear your argument with reasons.


default

To Watching You

by Ali1234 (not verified) on

That's ridiculous! I don't have to declare my position on democracy and the Iranian culture before disagreeing with an argument!

How about setting put a "gozinesh" test on Iranian.com, so we know who is "khodi" and who is "gheyreh khodi"??!!!!

Tyranny is in our blood!


default

Ali1234 -

by Watching You (not verified) on

You had a choice to clear that you were for democracy in Iran and pro culture of Iranian/Persian for Iran and Iranians. But, no, you preferred to go for discrediting the messenger.


default

Right path!

by Concerned Iranian (not verified) on

This was a great article. This is the right path for the Iranians to take: to take pride in their heritage and rely on to their ancient identity. Of course, the new Iran (the Islamic Iran) also has its own identity. But it is one that's not rooted in the ancient Iran, and rather it is the by-product of 500 years of Shia control. Once Iranians lose their ancient names and icons (as they increasingly have in the past 30 years), there will be little difference between Iranians and nations of many ex-colonies, for instance, Morrocco, Algeria, Iraq,etc. Those people have little self-steem and sense of self worth, because those senses were forcefully pried out of them. We will too soon, once the cultural destruction bears fruit. It already has.


default

To Mehrazar

by Ali1234 (not verified) on

And how long more are you going to stick to the old destructive habits of pointing at people and making false accusations about them, as soon as you disagree with them about something?!!

So, I am a "paid spy" of the Islamic Republic, ignoring the "massive sufferings" of the Iranian people, because I do not agree with one author's argument about the name of a football team, in an article on Iranian.com??!!!

Don't we Iranians have a SHRED of rationality and reason in our arguments? Must we alway take everything to the extreme of nonsense?

Anyway, I already presented my arguments, you are welcome to respond to them with your own counter-arguments, in a rational and reasonable manner. But please don't bother to reply if it is to make outrageous accusations and irrelevant statements.


default

Mr. Nooriala. Great article

by Farhad Kashani (not verified) on

Mr. Nooriala. Great article as always. the biggest word the fascist regime in Tehran is affraid of is Democracy.


default

To Ali1234, the picture for this article speaks volume

by Mehrazar (not verified) on

How long more are you willing to ignore massive pain inflicted on majority of iranians?
But, keep on reading here more. East Germany's paid spies eventually turned pro democracy and freedom wishers after months of eavesdrops.

So, happy to have you here and comment. Stay here longer.


default

A rose is still a rose by any other name

by Milan (not verified) on

Shakespeare's famous line in this case should read: "A rose stripped of its name and its fragrant past would smell like PEHEN." Thanks for the insightful article!!


default

Again!!

by Ali1234 (not verified) on

There is absolutely no evidence that the government of Iran is as obsessed as Mr Nooriala claims about the name of a football team!

As you said yourself the entire population of Iran still uses the name of Perspolis when referring to this particular football team. Now, has this caused any damage to the structure of power in Iran?! Has this threatened the powerful economic mafia within the system?! Has this caused any massive mobilization of the people against the regime?! Of course not! Not only it hasn't done any of those, their opponent "Esteghlal" (an revolutionary slogan) has still a far greater number of fans!

Let's be more mature in our analysis


default

Red was used by Bobak

by x professor (not verified) on

Red was used by Bobak khorram an antiarab revolutionary as Che' and anti imperialism. He did not hate arabs but imperialists and occupiers.
Upon invasion of Peria later by Mongolians, they learned about the red and now you can see that japanese and Koreans use red color. They learned this from Mongolians who controlled the East and west Asia.
so for anyone like Omar the red would be bad so if any religious guys want to get rid of perspolis it is not the name but the color. Maybe they do not like Bobak Khorram as they would not like Che.
So people of Tehran must not tolerate it. I am sure the mullahs will listen to them.
tehrani's have strong will and they can stop shah mulla or any other fool.


default

it is big deal. perspolis

by not los angelesi (not verified) on

it is big deal.
perspolis should ramil perspolis.
if they want to change it it is like banning chess that they did a few years ago.
since persians invented chess, the arabs called it haram.
arabs of desert when they invaded other parts of the world tried to ruin and take away the old culture and replace it with aftabeh va taharat.


default

To: Ali1234

by Anonymous Observer (not verified) on

"Legal" name? First, the NY Yankees are neither owned by nor are forced to change theur banes by any government entity. Second, I don't think that going down the "legal" name road is a good idea here. Dictatorships throughout history have made "laws" that justified their crimes. Don't forget that Nazi Germany, the Soviet Union under Stalin, Communist China, and all other dictatorships all had "laws" that mandated putting people in concentration camps, sending them to Siberian prisons, etc.


default

For Ali123 last time I

by Perspolisi (not verified) on

For Ali123 last time I checked US government didn't order a name change of a sport club. Stop justifying everything for these A-holes mollas. You know damn sure that everyone in Iran calls that team Persepolis and Pirouzi name never stuck like Esteghlal did. So go back to your neighborhood
Mosque or namaz jomeh.

Persepolis zale zele hamine hamine.

//www.youtube.com/watch?v=EeMOSOA0EWQ


default

Typically Nooriala starts a

by Ali1234 (not verified) on

Typically Nooriala starts a paranoia about a conspiracy theory, in this case the name change of a football team, and next thing you know some people are calling it a "genocide"!!

The only people who make such a big deal out of the name of Perspolis are a bunch of L.A "Persians" who have totally lost touch with reality in Iran.

The legal name of the team is Piroozi, so it is only normal that the newspapers are pressured to call it by its legal name.

If in the U.S, the newspapers called the "New York Yankees" by any other name but their own, you can bet that lawsuits would be flying in the air! And that would have nothing to do with the U.S government conspiring against "non-Yankees" and favoring the citizens of English ancestry above others! That would be a ridiculous thing to say. So, is the claim that the name of a football team has anything to do with an Arab conspiracy by the government, the Arab invasion of 14 centuries ago, Alexander, Takhte Jamshid...etc

Please wake up!


default

Mullah's apologyist, Varjavand

by Mehran-001 (not verified) on

It is obvious to everyone that the Mullah's are after wiping out the Iranian culture and destroying anything that does not have Islam name on it. So, why you are even comparing the free business practices in U.S. with the nonsense of what they are doing in Iran under the gun?


default

Stop Genocide of Iranians and Iranian culture by Islamists

by Iran and Iranian (not verified) on

It is NOT just a name dispute. It is Genecide of a culture. What else can you call it?

Stop Genocide of Iranians and Iranian culture by Islamists.


samsam1111

Mr Varjavand! Sir! Did we just landed on planet Earth?

by samsam1111 on

from a 30 years absence? Hasn,t The Khalifate regime systematicaly & vehemently pursued the "Iran,s Arabization, Ommatization" policy?.. from censored ,Ommatized high school history books to naming major streets ,buildings,companis,dept stores,groups etc after foreign Arab jehadists to forced importation of Arab words into our already suffering Farsi...etc...these are too numerous to point out here.

Mr Nooriala Simply brought to our attention an instance,drop of an ocean of systematic cultural misdeeds by the regime to point out the bigger picture.

""declare your outright criticism, sometime impartially and often with bias.""

You just find that out?.

We are all biased toward something including you.He is a writer not a reporter so he has to be biased for his good cause.

 

""Business and non-business entities in this country merge or consolidate their operations everyday in this country and decide to change, not to eliminate, a name which may have historical significance""

There was no merger.

 

"" I remember under the Shah’s regime, many major streets and significant other places were named after the members of his family ""

Shah was wrong and you are simply muddying the water comparing Apples with Oranges.Shah with all his shortcomings was atleast respectfull of Iran,s heritage prior to 637AD and even after.

 

ask one of your teenage cousins or sibblings in Iran if they know who was Darius,bozorgmehr ,Khosrou Parviz,Pourandokht or Gaurdeh Javidan. I bet you they think your are watching too many space  & fiction movies and may tell you that Darius is an Irani Singer in LA.

But ask them about  "Adu Zar" or "Shemr ibn ziljoshan" and they will sing you their biography.

Cheers!