پيوند مهلک فقه و فسا د

انقلاب اسلامی و رشد سرطانی فقه


Share/Save/Bookmark

پيوند مهلک فقه و فسا د
by Esmail Nooriala
08-Nov-2008
 


پيشدرآمد

1. زيست شناسی مبتنی بر نظريۀ داروينی تحول انواع، هر «ارگانيسم» را (در صور مختلف گياهی و حيوانی اش ـ که شامل انسان نيز هست) واحدی زنده و دارای ارگان ها (اعضاء) مختلف می بيند که هر يک کارکردی دارند. حال، اگر اين کارکرد بدلايلی متوقف يا منتفی شود ارگان مربوط به آن نيز بصورت عضو زائدی در آمده و بمرور يا از بين می رود و يا رشدی سرطانی پيدا می کند که مآلاً به مرگ زودرس کل ارگانيسم می انجامد.

2. علوم اجتماعی، که در اغلب مواقع از علوم زيست شناختی الگو بر می دارند، به جامعه نيز همچون يک ارگانيسم زنده می نگرند که هرگاه يکی از اعضائش (که «نهاد» اجتماعی خوانده می شوند) کارکرد خود را از دست دهد، آن نهاد نيز يا روند انحلال و انتفای خود را آغاز می کند و يا اگر ـ به دلايل و وسائلی ـ از پژمرده شدن و مرگ آن جلوگيری شود، نهاد مزبور آغاز به رشدی سرطانی کرده و کل ارگانيسم اجتماعی را به مخاطره می اندازد.

3. «فقاهت» هم يک نهاد اجتماعی است و پلی ارتباطی بين جهان ما و جهانی که «عالم باقی» نام دارد بشمار می رود. تصور من آن است که، در طی حوادث صد سال اخير تاريخ ايران و در روندی که توضيح خواهم داد، نهاد «فقاهت» کارکرد خود را از دست داده و در مسير انحلال افتاده بوده است اما، به دليل پيشامد حادثۀ نابهنگام انقلاب اسلامی (که چرائی حدوثش موضوع بحث اين مقاله نيست)، يکباره بصورت رشدی سرطانی احياء شده و اکنون کل جامعۀ ايران را به فسادی دامنه دار و مهلک گرفتار کرده است.

عالم باقی در برابر عالم فانی

نيما يوشيج، دانش آموز مدرسۀ فرانسوی «سن لوئی» در دوران انقلاب مشروطه، در سال های بلافاصله پس از پيروزی اين انقلاب، در منظومۀ «افسانه» ی خويش سروده است: «تو بر آن عشق بازی که "باقی" است؟ / من بر آن عاشقم که "رونده" است!» و من فکر می کنم که همين تک بيت را می توان مانيفست ورود نسل او و نسل جوان و تحصيل کردۀ کشورش به دوران مدرنی دانست که يکی از نتايج فرارسيدنش انتفای کارکرد نهاد «فقاهت» بوده است.

نيمای جوان کشف کرده بود که همۀ رمز و راز پيشرفت مادی و علمی و نظامی و اجتماعی مغرب زمين در «آگاهی» آن نسبت به واقعيت و اصالت «رونده» بودن زندگی و جهان هستی، و پنداری بودن تصور انسان از «جهان باقی» است. به يک تعبير، جهان کهن، بر پايهء اصالت بخشيدن به «باقی» و بی ارزش دانستن «روندگی»، ساخته شده، و خود را تخته بند اين تلقی از تغييرناپذيری ساخته بود و، پس، دوران مدرن زندگی انسان، از آن لحظه آغاز می شد که او «باقی» را رها می کرد تا دل به «رونده» بسپارد.

          در فرهنگ قرآنی، که يکی از عناصر زير بنائی فرهنگ پيشامدرن ما بوده است، واژه ای که برای «رونده» ی نيمائی بکار می رود «فانی» است: «کل من عليها فان، و يبقی وجه ربک ذوالجلال و الاکرام» ("همۀ آنچه هائی كه بر روى زمين اند فانی اند، و تنها ذات شکوهمند و گرامى پروردگارت باقى مى‏ماند!" ـ آيات 26 و 27 سورۀ الرحمن). و اين تقابل «فانی» با «باقی» است که ريشه های عميق جهان بينی ماقبل مدرن ما را، بر بنياد تصوری «دو جهانی» تشکيل می داده است: جهان خاکی و جسمانی و قابل ديدار و «فانی» از يکسو؛ و جهان ملکوتی و روحانی و غايب از نظر و «باقی»، از سوی ديگر.

اما نکتهء مهم و دوران ساز آن است که آنچه در اين ميانه اهميت داشته، لزوماً خود تصور وجود اين دو جهان جدا از هم نبوده و نيست، بلکه مسئله بر سر اصالت دادن به يکی و بی ارزش و بی اهميت دانستن به ديگری است که دنيان کهن و جهان نو را از هم جدا می کند. اين اصالت دادن را نيما يوشيج به «عاشق بودن» و «عشق ورزيدن» به يکی از اين دو جهان تعبير می کند. انسان جهان کهن، دل بستهء «جهان باقی» است و نيمايوشيج می گويد که من اما بر «دنيای رونده و فنا شونده» عاشقم. و همۀ ماجرا از همين «عشق» و «دلبستگی» جديد آغاز می شود.

          آنکه دل بستۀ عالم باقی است و خيال ديدار عوالم روحانی و غيبی را در سر می پرورد و خويشتن را در آنجا «جاودانه» و «پاينده» می بيند، خودبخود از جهان فانی چشم می پوشد ـ نه فقط به اين خاطر که اين يکی صرفاً بی اهميت است، بلکه بدين خاطر که پرداختن به اين «فانی»، آدمی را از آن «باقی» غافل می کند و، در نتيجه، شرط پرداختن کامل به جهان باقی چيزی نيست جز چشم پوشی و طرد جهان فانی که «عالم غفلت» نيز خوانده می شود. پرداختن به دنيای خاکی، کوشيدن در آبادان کردن آن، حتی پرداختن به احوال ديگران (که بخشی از جهان فانی بشمار می آيند) می تواند شخص را از «عالم باقی» دور افتاده کند. در واقع، معنای «تبعيد» (يا «به دور افتادگی») ی آدم و حوا، و منزل گرفتن شان در جهان فانی، همين است. تو می توانی از «عالم روح و جان» غافل شوی و خود را در تاريکی خاک زندانی کنی و يا، بر عکس، می توانی نسبت به اين يکی بی اعتنائی پيشه سازی تا راه خويش را بسوی آن ديگری گشوده بيابی.

          در عالم پيشامدرن، انسان بين اين دو دنيا گير است؛ گاه در کسوت زاهدان و تارکان دنيای فانی در می آيد و گاه آنچنان شيفتۀ همين دنيا می شود که سلطانی و ثروتمندی و کاخ سازی پيشه می کند. تصور وجود اين دو جهان و، در عين حال، بی ارزشی جهان فانی، آنچنان است که حتی وقتی شخص نمی تواند به جهان باقی دسترسی پيدا کند و از رسيدن به آن مأيوس می شود نيز، اگر به ورطۀ سلطانيت نيافتاده باشد، کمتر بفکر آبادان کردن اين جهان می افتد و تنها بدين می انديشد که بين تولد تا مرگش فاصله ای بی معنا و پوج ـ اما واجد شيرينی های جسمانی ـ وجود دارد که بايد، در طی سفر در بين اين دو نقطه، کوشيد که «خوش» بود، «دم را غنيمت شمرد»، و به فردا و ناآمده هايش نيانديشيد. مذهب «خوشباش» خيامی و حافظی (در بخش آخر عمر او) نيز از رفتن در اين مسير بوجود می آيد: «خوش باش و ز دی مگو، که امروز خوش است!» (خيام) يا: «عرضه کردم "دو جهان" بر دل کار افتاده / بجز از عشق تو، باقی همه فانی دانست!» (حافظ) ـ [و همينجا بگويم که اين «تو»، به لحاظ مضمون بيت، نمی تواند «خدا» باشد و مسلماً معشوقی خاکی را مخاطب دارد].

اما وقتی چيزی فانی شد، در واقع تحول پذير و تغيير کننده و فراز و فرود رونده هم می شود. و نيما به اين دليل است که واژۀ «رونده» را جانشين «فانی» کرده و در برابر «باقی» می نشاند. در عين حال، هر شکل که تغيير يابنده باشد «موقتی» و «زمانمند» (معادل واژۀ فرنگی temporal) نيز هست. يعنی، جهان فنا شونده، در فهم انسان از آن، در دام تيک تاک ساعت افتاده و هيچ چيزش پايدار نمی ماند. و يکی از معانی «سکولار» هم همين «زمانمندی اين جهانی» است و هرچه که بی زمان و پايدار و هميشگی و «باقی» تلقی شود نمی تواند سکولار باشد.

زندگی انسان، برخلاف تصور خوشباشان، هرگز در دامچالهء امروز «ماندنی» نيست و هميشه حرکتی رو به فردا دارد. مدرنيسم از اين لحاظ ست که دارای جنبه ای از آينده نگری و وقوف به آمدن بی ترديد آينده و لزوم آماده سازی خويشتن برای آن است. پس، سه مفهوم تمپو رال (زمانمند)، سکولار (اين جهانی) و مدرن (متعلق به جهان نو)، مفاهيمی درهم خليده اند و نمی توان آنها را از يکديگر تفکيک کرد و گوهر مدرنيسم نيز چيزی نيست جز اصالت دادن به «عالم فانی» و دخالت ندادن چيزی به نام «عالم باقی» در امور دنيای خاکی. (که اين البته ازوماً به معنی نفی باور و اعتقاد به عالم باقی نيست).

         

اثر «دو جهان بينی» بر قوانين زندگی اجتماعی

          انسان، اين ساکن ناگزير عالم فانی، در عين حال موجودی اجتماعی است و در اجتماع زندگی می کند و اين معيشت گروهی ايجاب می نمايد که قوانين و مقرراتی بر روابط اجتماعی انسان ها حاکم باشد تا زندگی شان با راحتی و بی تشنج بگذرد. پس انسان اجتماعی ـ حتی در ابتدائی ترين قبايل ـ «قانون آفرين» است. اطاعت از قانون نيز يک وظيفۀ ايجابی است که ادامۀ حيات آدمی را ممکن می سازد و، در نتيجه، دارای کارکردی زيست شناختی هم هست. و به منظور وادار کردن همهگان به اطاعت از قانون است که همۀ جوامع برای سرپيچی از اجرای قوانين مجازات های گوناگون در نظر می گيرند.

          يکی از شگردهای زيست شناسانۀ طبيعت، آفرينش يک ضمانت اجرائی نامرئی در درون روان آدمی است که «اخلاق» نام دارد و ديگری آفرينش دستگاهی درونی در ذهن انسان است که «وجدان» ناميده می شود. اخلاق بيشتر جنبهء نرم افزاری دارد حال آنکه وجدان آميزه ای از سخت افزار مغر و نرم افزارهای پايه ای آن است. در بيرون از انسان نيز نهادهائی همچون سنت و آموزش و اکتساب نيازهای نرم افزاری ذهن آدمی را تأمين کرده و از او موجودی می سازند که در درونش يک پاسبان اخلاقی مراقب و هميشه بيدار حضور دارد تا او را از سرپيچی از قوانين مانع شود. در عين حال، در طول دوران برآيش آدمی، مهمترين اختراع (يا کشف) نرم افزاری در مورد کارآمد کردن هرچه بيشتر اين مجموعۀ ذهنی، متصل کردن امر پاداش و جزا به «عالم باقی» است.

اگرچه قصد من آن نيست که بگويم اختراع تصور «عالم باقی» صرفاً برای تضمين اجرائی شدن قوانين زندگی اجتماعی بوده است اما، در همان حال، نمی توانم به اين نکتۀ طنزآميز اشاره نکنم که به هر حال، به لحاظ زيستن انسان در عالم فانی، حوزهء تأثيرگذاری نگرش اصالت دهنده به «عالم باقی» را نيز نمی توان در جائی جز همين «عالم فانی» جست و آن «نگرش بی اعتنا به عالم فانی» ناگزير است، برای اثبات وجود خود هم که شده، خويش را در مظاهر مختلف همين «عالم فانی» متظاهر کند.

اما بهر حال، بدليل ناهمخوان بودن دو عالم باقی و فانی، اين اتصال «حياتی» دو عالم در قلمروی قوانين و پاداش و جزا، دارای نتايج تنش آفرين و مسئله ساز گوناگونی بوده است که در اينجا، و در ارتباط با بحث کنونی، به يکی از آنها اشاره می کنم. ما، از يکسو، می دانيم که چون جهان فانی و انسان ها و روابط شان دائماً محکوم و دستخوش تغييرند، پس قوانين موضوعۀ ناظر بر روابط شان نيز طبعاً و ناگزير تغييرپذير و دگرگون شونده اند. اما اگر تصور کنيم که قوانين زندگی اجتماعی از عالم باقی، و بوسيلهء پيامبران و رسولان، به عالم فانی «نازل» و «ابلاغ» شده و بصورت «شريعت نبوی» تدوين گشته اند، آنگاه اين قوانين نمی توانند تغييرپذير تلقی شوند؛ و ارتباط شان با عالم باقی به آنان خاصيت تغييرناپذيری می دهد.

از ديدگاه نظری، معنای اين سخن آن است که «قوانين زندگی اجتماعی» را انسان نيافريده که بتواند تغييرشان دهد. اين قوانين ازلی و ابدی و تغييرناشدنی و تعطيل ناپذيرند، و در اين معنی «قدسی» محسوب می شوند (بدين معنا که «پاکيزه از هر فتور زمانمند اند»).

حتی تخيل آدمی ـ بر اساس منطق معوج و تربيت نشدۀ ذهنی ـ می تواند تا آنجا پيش رود که شخص «مدعی اتصال با عالم غيب» را نيز از سطح انسان عادی بالاتر برده و به او جنبۀ قداست و اولوهيت بدهد. و چون چنين شد، آنگاه سخنان و رفتارها و کردارهای او نيز سبقه و هويتی آن جهانی بخود می گيرند و بصورت اموری در می آيند که ديگر نه تغيير می کنند و نه زمان بر آنها می گذرد.

ده فرمان موسی، سه هزار سالی پس از او، همانی است که بود. و قوانين مقرر شده در قرآن و احاديث پيامبر اسلام و، در مورد شيعيان، ميراث امامان شيعه، همه ثابت و تغييرناپذير تلقی می شوند. اسلام هزار و چار صد سال پيش گفته است که زن زانيه را بايد تا کمر در خاک فرو کرد و آنقدر سنگ بر او زد تا در زمانی طول کشنده و دردناک جان از کف بدهد. و ما امروز ـ در آغاز قرن بيست و يکم، نيم قرنی ذشته از پيدايش سازمان ملل متحد و پذيرش اعلاميۀ حقوق بشر از جانب دولت های عضو ـ هنوز شاهد آنيم که در عربستان و سودان و افغانستان و ايران همين قانون ـ بعنوان مشيت تغييرناپذير الهی ـ اجرا می شود. يا اگر مجازات کاری در چهارده قرن پيش دادن جريمه ای به صورت تعدادی شتر بوده است، امروز نيز در قوانين قصاص ايران می بينيم که سخن از واحد «شتر» در ميان است.

پيدايش فقه، پل ارتباط دو عالم

تنش حاصل از روياروئی تغيير پذير و زمانمند بودن زندگی در عالم فانی و تحول دائم مقتضيات آن، از يکسو، و تغييرناپذير بودن «قوانين الهی»، از سوی ديگر، به پيدايش راه حلی به نام «فقاهت» انجاميده است. نخستين بار گويا اين پديده بعلت سفر فرستادگان پيامبر به نقاط مختلف عالم پيش آمده باشد. سفيری قبل از آغاز سفر از پيامبر می پرسد که اگر موضوعی پيش آمد که من حکم آن را نمی دانستم چه بايد کنم؟ و پاسخ می شنود که «تفقه!» تمام بنيان آنچه «علم فقه» خوانده می شود بر همين گفتگو استوار است که مفروضاتی اين چنين دارد: پيامبر با عالم غيب در اتصال است و احکام و قوانين را از آن اخذ می کند و به جامعۀ پيروان خويش باز می گويد، به پرسش هاشان پاسخ می دهد و نيازهاشان را رفع و رجوع می نمايد. اما تکليف آن که به اين «منبع متصل به غيب» دسترسی ندارد چه می شود؟ پيامبر می گويد «تفقه!» يعنی «عقل ات را بکار بيانداز! تو قوانين الهی را شنيده ای و رفتارها و گفتارهای مرا هم ديده ای. پس، در برابر امور تازه فکرت را بکار بياندازد، وضعيت نو را با وضعيت های مشابه گذشته مقايسه کن و حکم تازه را از آن ميان بيرون بکش!» (اين ها را حتی اگر پيامبر اسلام نگفته باشد فقها از قول او نقل کرده و کار خود را بر اين نقل استوار ساخته اند، و آنچه مهم است همين دومی است).

          آويختن به «تفقه» در واقع تصديق آن است که فرامين و قوانين الهی، به محض نزول، با قرار گرفتن در متن زندگی اجتماعی زمانمند، کفايت خود را از دست می دهند و شرايط تازه راه حل های نوينی را طلب می کنند که در «قوانين نازله» وجود ندارند.

حال تصور کنيد هنگامی را که پيامبر چشم از جهان فرو می بندد و ارتباط با عالم غيب يک سره قطع می شود. در اين حال همۀ مؤمنين دچار پرسش هائی از آن نوع می شوند که آن «سفير» مطرح کرد و پاسخ خود را هم گرفت. اينگونه است که تعريف عملی «فقه» را می توان چنين دانست: «جهد و کوشش کردن برای استخراج احکام تازه از دل منابع قدسی و مربوط به عالم غيب». به همين دليل هم بوده است که «فقيه» در عين حال «مجتهد» (به معنی جهد کننده) خوانده می شده و در تشيع امامی همچنان می شود. مجتهد از سه منبع برای کار خود استفاده می کند تا از درون احکام ازلی، ابدی و تغييرناپذير نازل شده از عالم غيب احکامی نوين و وابسته به مقتضيات زمان استخراج کند. يعنی، ابزار کار او عقل است و منابع قدسی (قرآن و حديث). و وصله زدن به سيم پاره شدۀ رابطۀ عالم فانی به عالم باقی.
 
فقه و مدرنيسم

حال به آن لحظه ای فکر کنيم که نيمای جوان در دفترش می نويسد که از «باقی» دل کنده و عاشق «رونده» شده است. معنای اين سخن آن است که او قيچی تاريخ را به دست گرفته و رشته ای که اکنونش را با گذشته ربط می داده پاره کرده و دست و پای خود را از قيد آن رها ساخته است. او بازگويندهء همان «انقطاعی» است که در انقلاب مشروطه می کوشد تا همه چيز را اين جهانی کند و از آنجا که «اين جهان» شونده و رونده و تغيير يابنده است، نهادهائی را بوجود آورد که اين زمانمندی و تغييرپذيری پديده های اجتماعی را تسهيل، ممکن و تضمين کنند.

مهمترين حاصل اين تصور زمانمند از روند قانونگزاری پيدايش «مجلس شورای ملی» است. «مردم» نمايندگان خود را بر می گزيند و به آنها مأموريت می دهند که در مورد مسائل زندگی روزمره و اين جهانی آنان به «شور» بنشينند و تصميم گيری کند. در عين حال، اين نمايندگان را مختار می سازند تا اگر حاصل شور آنها در عمل ناکارآمد و اجرا نشدنی از آب درآمد بتوانند آن را تغيير دهند و يا کنار بگذارند. چنين قانونی، طبعاً، «تمپورال» (زمانمند)، «سکولار» (اين جهانی) و «مدرن» (متعلق به جهان نو) است، ربطی به خدا و پيامبر و امام و عالم غيب ندارد، و ساخته و پرداختهء انسانی است که به دنيا می آيد تا بميرد و، در برهۀ بين دو واقعۀ تولد و مرگ، خود روابط خويش با ديگران را تعيين می کند.

          اما هنگامی که انسان از جهان کهن خارج می شود و پا در جهان نو (مدرن) می گذارد و اعلام می دارد که ديگر «دلبسته» ی عالم غيب نيست و می خواهد خود با همين روندگی دوست داشتنی زندگی سر و کار داشته و داد و ستد کند، و بر اثر آن دست به تأسيس «مجلس شورای ملی» و «انتخاب نمايندگان مردم» می زند، در واقع، در همان نخستين قدم، «فقه» را به پديده ای بی کارکرد و زائد تبديل می کند که خدمتش را انجام داده و بايد، مثل بسياری از ديده های جهان پيشامدرن، بازنشسته و، سپس، بعنوان يکی از جالب ترين ترفندهای انسان زندگی کننده در جهان يشامدرن به موزه و خاطره و تحقيقات تاريخی سپرده شود. آنگاه، با بازنشستگی «فقه»، دوران «حقوق» آغاز می شود و فقها جای خود را به حقوق دانان می دهند و نمايندگان مجلس شورای ملی برای حقوقدانان خوراک فکر و کار تهيه می کنند.

انقلاب اسلامی و رشد سرطانی فقه

          اما، تجربۀ صد سال گذشته در تاريخ معاصر جامعۀ ما نشان داده است که برای گذار از جهان پيشامدرن به جهان نو، برای کنار گذاشتن دخالت های جهان باقی در جهان فانی، و برای سپرده شدن سرنوشت انسان به دست خود او، اين کافی نيست که شاعر جوانی در دفترچۀ خود حافظ را مخاطب قرار دهد و بگويد: «حافظا! اين چه کيد و دروغ است / کز زبان می و جام ساقی است؟ / نالی ار تا ابد باورم نیست / که بر آن عشق بازی که باقی است؛ / من بر آن عاشقم کو رونده است!» و آن را، همچون مانيفست يک جنبش مدرن، فرا راه هم نسلان خود و نسل های آينده بگيرد. اينکه سهل است، حتی کافی نيست تا انقلابی عظيم همچون انقلاب مشروطه رخ دهد و قوای مقننه و قضائيه از دست فقها و مجتهدين بيرون آمده و بدست نمايندگان و کارگزاران مردم بيافتد. حتی حکومت آمرانۀ رضاشاه و پسرش (در بيست سال آخر سلطنتش) نيز کافی نيست تا اين پديدهء قرون وسطائی و سراپا در تضاد با عالم فانی دست از سر جامعۀ ايران بردارد.

من، در اينجا، به دلايل اين امر کاری ندارم؛ اما می خواهم بگويم که حدوث انقلاب اسلامی، تبديل نهادهای سکولار مشروطه به نهادهائی که به تابعيت از شريعت فقها کشيده شده و با صفت «اسلامی» همراه گشته اند، و نيز به حاکميت رسيدن يکی از فقها به نام «ولی فقيه» و ناميدن حکومت اين فقيه با عنوان «حکومت الله»، همه نشان از چسبندگی و سخت جانی فقاهت امامی در کشور ما دارد و تا چنين است نمی توان حکم داد که جامعۀ ايران وارد دوران مدرن شده است و قصد دارد خود قوانين حاکم بر زندگی تغيير پذيرنده و تحول يابنده خويش را بيافريند، آنها را بمقتضای نيازهای زمانه تغيير دهد و يا بکلی منسوخ سازد. جامعه ای که تحت ضوابط شريعت بسر می برد هنوز مدرن نشده است.

          اما بايد توجه داشت که اين «مدرن نشدگی» با «زيستن در عالم پيشامدرن» بکلی متفاوت است. اينجا انسان ايرانی با جهان مدرن آشنا است، مظاهر آن را پذيرفته و کارآمدی جوامع سکولار را تجربه کرده است و در نتيجه، قرار گرفتنش در زير تحکم «شريعت متصل به عالم غيب» ـ آن هم شريعت سنگ شده ای که تا همين سی سال پيش از حجره های حوزه ها و بازارهای خاک گرفته بيرون نيامده و نور آفتاب زندگی مدرن به آن نخورده بود ـ طبعاً و لاجرم دارای اثرات مختلفی است که هيچکدام نشانی از سلامت و عاديت را با خود ندارند و همگی به وضعيت هائی نابهنجار و بيمارگونه اشاره می کنند. رمز سرطان گرفتگی نهاد فقه و پخش اثرات مهلک آن در سراسر ارگانيسم جامعۀ ايران در وجود همين «وضعيت های نابهنجار» است. در اين زمينه بد نيست، فعلاً، به دوگونه از اين نابهنجاری های سرطانی اشاره کرده و اين مختصر را به پايان برم.

نخستين وضعيت را می توان در گرايش های بيمارگونه و غيرعادی مردمان به عوالم به اصطلاح «معنوی» و «روحانی» متجلی ديد که بکلی با روابط عادی فرد مؤمن با آفريننده ای که به آن باور آورده تفاوت دارد. در اين ساحت بيماری زده، شخص مؤمن به سوی افراط در خرافه کشيده می شود و فقيه نيز چاره ای ندارد که ـ اگر بخواهد در ميدان بماند ـ به نيازهای او پاسخی مناسب دهد. امروزه، با همۀ انکارهای ظاهری که از جانب فقهای اصلی مطرح می شود، نمی توان دست داشتن آنان را در مورد مقولاتی همچون چاه جمکران، مطرح شدن ظهور قريب الوقوع امام زمان، چله نشينی های زايندهء اختلالات روانی، تأکيد بر کرامات و معجزات روزمره در رسانه های گروهی و آثار باصطلاح هنری، تبديل فقها به صاحبان کرامتی معادل پيامبران و امامان، گسترش فالگيری و نذر و نياز و سفره انداختن ها و زيارت رفتن ها، ناديده گرفت. در همۀ اين مقولات، فقيه (در صورت های مختلف آخوند و روضه خوان گرفته تا خود ولی فقيه که از دستارش و آب دهانش معجزه و شفا می گيرند) نقش مرکزی را بازی می کند و خود منشاء رشد سرطانی ناشی از تسلط نهادی کارکرد از دست داده و در حال فاسد شدن بشمار می رود.

          وضعيت ديگر ناشی از آن است که نيمی از ذهنيت انسان کنونی ايرانی از عصر پيشامدرن خارج شده اما نيمهء ديگرش هنوز گير افتاده در لجن جهان خرافات زدۀ پيشامدرن است. اين وضعيت دوگانه موجب آن شده و می شود که در نزد او ايمان به عالم باقی رو بزوال می رود اما قوانين شريعت آسمانی به حکمفرمائی خود بر همه جا ادامه می دهند. آنچه در چنين وضعيتی رخ می دهد بی معنا شدن نرم افزارهای «اخلاقی» ذهن است که به سقوط کامل سيستمی می انجامد که در گذشته ضمانت اجرائی حاکميت شريعت و فقها محسوب می شده است. رعايت قانون ديگر از اخلاق و وجدان سرچشمه نمی گيرد و، در نتيجه، زور و جبر لازم برای اطاعت از آن روز بروز هارتر و درنده تر می شود.

به عبارت ديگر، فقه، بدون داشتن کاربردهای متناسب با زمانه، و بدون قابليت پوست انداختن و نو شدنی کارآمد، بلافاصله ماهيت بی منطق، منسوخ، دروغين و بيهوده شدهء خويش را به نمايش می گذارد و چون تنها ابزاری که برای ادامۀ سلطۀ خويش دارد توسل به زور و جبر است، ارتباط خود را با اقشار تحصيل کرده و جهان نو را ديده از دست می دهد، اخلاقيات را از آنان می ستاند و جامعه را به سوی فساد کامل بی اخلافی می راند.

          اينگونه است که «فقه»، در جامعۀ کنونی ما، نقشی مهلک را بازی کرده است و می کند، حجة الاسلام ها را به قوادان و پااندازان مراکز فساد مبدل ساخته، محاضر اسناد رسمی را محل صدور تصديق نامه های متعه و صيغه قرار داده و کل دستگاه شريعت را به صورت کارخانۀ توليد «کلاه شرعی» در آورده است که دزدی، ارتشاء، رانت خواری، و فساد مالی و جنسی و اخلاقی ـ به مدد محصولات اين کارخانه ـ رواج يافته و خوره وار ريشه های درخت تنومند جامعه ای کهن را  می جوند و آن را آمادهء فرو ريختن می کنند.

Visit newsecularism.com


Share/Save/Bookmark

more from Esmail Nooriala
 
default

Good for them!

by Shadooneh (not verified) on

This proves the akhonds have miserably failed to silence the Iranian people after 30 odd years of brutal and consistent suppression of human rights and freedom in Iran. The sad fact is that nothing seems to have changed in Iran. The situation in Amir Kabir or the Polytechnic seem to be just like what it was under the Shah. I remember the the beatings, suspensions and imprisonment of the Polytechnic students during the Shah exactly for the same reasons. The difference is Raadioye Sedaaye Aamrika (Voice of American) never gave a damn about the plight of those students because the Shah was a US puppet. Now Radio Farda (which means Radio Never, considering the Iranian habit of saying "farda mikonam" when they don't intend to perform a task)has fallen in love with the Iranian students and wants their voices to be heard!!! What surprises me is the naivety of some Iranian activists who agree to talk to this US government run propaganda organ and thus give ammunition to the IRI henchmen to accuse the of being linked to the groups outside Iran. I wish Iranian activists would educate themselves about the various arms of the US government that are trying to meddle in Iran with the ultimate goal of crushing the will of the Iranian people and would not talk to strangers who offer them candy.


default

Read and see why IRI is, what it is!!

by Anonymous500 (not verified) on

To Shadooneh:

Since you are bored with Mr. Noori Ala's writings, let me give you a news item from Radio Farda so that you can judge for yourself if it is only "mullah" who is bad? The main personality in this nwews item is not a mullah, but a product of this vile and crime-ridden regime that produces these "joonevers" and than gives them educational authority at Iran's universities. This is an "Ostaad"!!!

تعلیق پنج دانشجو به جرم اعتراض به رحیم پور ازغدی

پنج دانشجوی معترض به سخنرانی حسن رحيم پور ازغدی، يکی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی ایران در دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسی، حکم تعليق موقت از تحصيل گرفتند.

ميلاد اسدی، یکی از دانشجویان محکوم شده و عضو شورای مرکزی تحکیم وحدت، در گفتگو با «رادیو فردا» این خبر را تایید کرد. به گفته او حکم کمیته انظباطی دانشگاه، روز شنبه به دانشجویان ابلاغ شده است.

خبرنامه اميرکبير، پايگاه خبری دانشجويان دانشگاه اميرکبير (پلی تکنيک تهران) هم این خبر را منتشر کرده است.

خبرنامه امیرکبیر اعلام کرده است که پنج تن از دانشجويانی که در هنگام سخنرانی رحيم پور ازغدی دردانشگاه خواجه نصير در تاريخ ۲۷ مهر ، پلاکاردهايی را به نشانه اعتراض به عملکرد او بالای سرخود گرفته بودند، در کل به هشت ترم محروميت از تحصيل محکوم شده اند .

بشنوید:

روایت میلاد اسدی، یکی از دانشجویان محکوم شده از علت محکومیت

گزارش ایرنا از سخنرانی حسن رحیم پور ازغدی در خواجه نصيرالدين طوسی
میلاد اسدی، درباره علت محکومیت او و چهار دانشجوی دیگر، به رایو فردا گفت که این محکومیت علاوه بر اعتراض به نقش شورای عالی انقلاب فرهنگی در گزینش و اخراج دانشجویان و استادان دانشگاه‌ها، به دلیل پلاکاردی بوده است که روی آن به اعدام زندانیان سیاسی در سال ١٣٦٧ اشاره شده بوده است.

به گفته میلاد اسدی، حسن رحيم پور ازغدی دانشجویان معترض را «وابسته به گروه های خارج از کشور» خوانده است.

به گزارش خبرنامه امیر کبیر، سه تن از این پنج دانشجو، به نام های ميلاد اسدی (عضو شورای مرکزی دفترتحکيم وحدت)، مهدی عباس زاده ( دبيرانجمن اسلامی دانشگاه خواجه نصير) و بهنام صفری هرکدام به دو ترم و علی پرويز و عباس صمد بابايی هرکدام به يک ترم محروميت از تحصيل محکوم شده اند.

حسن رحيم پورازغدی استاد دانشگاه و عضو هيئت ازريابی علمی و فرهنگی و هم چنين عضو شورای عالی فرهنگی است. رسانه‌های اصول گرا، از او به عنوان «چهره جديدی در نظريه پردازی انقلاب اسلامی» ياد می کنند.

خبرنامه اميرکبير هم گزارش داده است که حسن رحيم پورازغدی به هنگام سخنرانی سه هفته پيش خود در دانشکده برق دانشگاه خواجه نصير با عنوان «اصول گرايی، کدام اصول؟» با اعتراض چند دانشجو مواجه شد.

دانشجويان پلاکاردهايی را با مضامينی مانند «اعدام های سال ۶۷» و « اصول گرايی يا استالينيسم؟» بالای سرخود نگه داشته بودند. به نوشته اين خبرنامه سخنران از ديدن پلاکاردها خشمگين شده و دانشجويان را «ابله» ناميده است.

رحيم پور ازغدی اعتراض دانشجويان را « نشانه‌ای از آزادی در کشور ايران و از برکات انقلاب» دانست و در کنار آن، دانشجويان معترض را وابسته به « گروه های خارج از کشور» توصيف کرد.

رحيم پور ازغدی تا کنون کتاب ها و مقالات بسياری در مورد مباحث دينی وايدئولوژی انقلاب اسلامی نوشته است.

خبرنامه امیر کبیر همچنین گزارش داده است که ۵۰۰ دانشجوي دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدين طوسی، با امضای نامه‌ای به «سرکوب فعالين دانشجويی» اعتراض کرده و از دانشجويان محروم از تحصيل حمايت کرده اند.


default

Mr. Nooriala, you sure sound like a broken record.

by Shadooneh (not verified) on

I admit I agree with most of what you say. My problem is with your endless repetition of the same theme that is, the mollahs are bad and the secularist should replace them. Fine, I get that, now let's move on and let's see what else your august mind can produce to enlighten this reader. I have gradually come to the conclusion that you really don't care about your readers and their time based on your tedious and time wasting exercise in loghat parakani and roodeh deraazi that appear in every piece posted by you that I have read on this site when the entire points that you are trying to convey can be expressed in a few paragraphs. For example, I have had to scroll down five times to read your piece on my not-too-tiny monitor. With due respect I want to let you know that you are wasting my time and my bandwidth, which I can sure use to read other posts on this site. That's all I'm asking for.


Farhad Kashani

Mr. Nooriala, I cannot say

by Farhad Kashani on

Mr. Nooriala, I cannot say how proud I am for calling you an Iranian. You are a great intellectual, the type we desperately need right now in Iran.

Please keep up the good work. I am a huge fan.


Jahanshah Rashidian

Dr. Noorial

by Jahanshah Rashidian on

Thank you for your insightful and instructive article.