AMIRENTEZAM

Forgotten Captive

The Most Famous Political Prisoner In Iran

27-Nov-2012 (61 comments)
I visited him in 2005 at his home in northern Tehran, facing the Alborz Mountains. He is the longest held prisoner of Iran, sometimes referred to as the Iranian Mandela. He was on a leave of absence, which is part of a prison furlough system in Iran. His name, Abbas Amirentezam, should be familiar to anyone who knows the history of the U.S. Embassy take-over in 1980 and the plight of the American hostages held for 444 days. He is not referred to in the film Argo >>>

نظر

آیا امیدی به "اصلاح" اصلاح طلبان هست؟

روند قانون گذاری به وسیله افرادی که همه "غیر انتخابی" و "انتصابی" هستند، قانونی بودن آن سند را منتفی می کند

27-Nov-2012 (3 comments)
قانون در جوامع امروزی، باید از لحاظ تدوین، مراحلی را طی کند تا قانون محسوب شود. مراجعه به کتب الهی، ولایت فقیه، مراجع تقلید و شورای نگهبان، سندی را تولید می کند که از اساس حقوقی نیست. روند قانون گذاری به وسیله این افراد که همه "غیر انتخابی" و "انتصابی" هستند، قانونی بودن آن سند را منتفی می کند>>>

دیپلماسی

چشم انداز مذاکرات ایران و امریکا (بخش دوم)

نتیجه نهایی آن به نفع بخش مستقل و دمکرات اپوزیسیون ایران است

27-Nov-2012 (3 comments)
اگر مذاکره را با چشم انداز حل بحران و یا تنش زدایی در مناسبات دو کشور در نظربگیریم و به آینده مذاکرات خوش بین باشیم، طبیعی است که پیامدهای مذاکرات که در جهت نرمالیزه شدن مناسبات بین دو کشور خواهد رفت نتایج مستقیم و بلاواسطه ای در رفتار، عملکرد، مناسبات و امکانات عمل اپوزیسیون خواهد داشت>>>

نظر

مفهوم سازی واژه گونه (۳-٩)

رویکرد رابطه ای و فعالیت های گونه ای بدن

27-Nov-2012 (one comment)
ریوین کانل در کتاب پیشگامانه خود، مردانگی ها (۱۹۹۵)، به درستی می گوید که بدن باید در هویت گونه ای و ساخت گونه ای در نظر گرفته شود، زیرا بدن عملا مرکز عملکردهای اجتماعی مانند سکس، کار و ورزش است. مثالی که او از اجتماعی بودن بدن آورده و به بحث می گذارد ورزش است>>>

VIEW

Part 3: Why I think Reza Shah was an idiot

An open letter to all my monarchist FRIENDS

24-Nov-2012 (82 comments)
I may not agree with the Pahlavi or the Khomeini supporters and from your reactions it is obvious that you would never tolerate my criticism of your system when your group was in power (and you haven’t changed), however, I would still fight for your right to express yourselves and participate politically in Iran, not in exile. You and I and all Iranian citizens have the inalienable right to express our views freely without fear of intimidation>>>

دیپلماسی

چشم انداز مذاکرات ایران و امریکا

و پی آمدهای آن، قسمت اول

21-Nov-2012
با انتخاب مجدد آقای اوباما در مقام ریاست جمهوری امریکا و آشکار شدن برخی از ملاقات های غیررسمی بین نمایندگان ایران و امریکا که در چند هفته گذشته در مطبوعات مورد توجه قرار گرفته است، بار دیگر موضوع مذاکره مستقیم میان رهبری ایران و ایالات متحده به یکی از موضوعات جنجالی در رسانه ها مبدل شده است>>>

SATTAR BEHESHTI

The abyss of hell

While the Larijani brothers try to save their regime, citizen journalists keep tabs on their crimes

21-Nov-2012 (16 comments)
While some outside observers have offered the metaphor of getting "ready to tango" for this possible scenario, people in positions of power inside Iran have a more graphic simile for what they are willing and perhaps even about to do. "Hard-liner Mohammed Javad Larijani, secretary of Iran's High Council for Human Rights and brother of both the country's parliament speaker and its judiciary head," has recently said, according to a report in Washington Post: "To protect the interests of our system, we would negotiate with the US or anyone else even in the abyss of hell." >>>

نظر

مفهوم سازی واژه  گونه (٢-٩)

رویکرد ساخت گرای جامع به مفهوم گونه (Gender)

21-Nov-2012
به باور نگارنده، جامع ترین رویکرد برای مفهوم بخشیدن به واژه "گونه" رویکرد ساخت گرائی اجتماعی جامع (و نه ساختارگرائی) - است. این دیدگاه تنوع را به رسمیت شناخته وکیفیت ها و تجربه های چند بعدی و متنوع مردم را درنظر میگیرد. ساخت گرائی اجتماعی جامع، گونه را به عنوان ویژگی افراد تلقی نمی کند>>>

VIEW

Part 2: Why I think Reza Shah was an idiot

Not much difference in essence between monarchists and Islamic Republic

18-Nov-2012 (88 comments)
Going back to our beloved self-proclaimed king, no doubt Reza Pahlavi meant well for his country and he chose the method that made most sense to HIM but my argument is that in the process of making major physical infrastructural changes he got in the way of substantially greater evolutionary change in a deeply rooted tradition which Iran is still suffering from. And that tradition is patriarchal rule>>>

سمپاشی

آخوندهای فُکُلی

آنها میتوانند باندازه کافی اثر مخرٌب داشته باشند

15-Nov-2012
برخی از این سخنوران خالیبند که حسب المعمول به هیچ چیزی جز جلب هر چه بیشتر مشتری در میان مخاطبان بی مطالعه و نا آگاه نمی اندیشند، خود را به عنوان "برنامه سازانی" در تلویزیونها و رادیوها جلوه میدهند که همه همٌ و غمشان آگاه کردن دیگران از حقایق است، و حال آنکه همه متاع اینها جز مشتی کلیشه های قدیمی و بی پایه چیز دیگری نیست>>>

POST-DELISTING

What Are the Mojahedin Up to Now?

Rapid and inevitable demise as members rescued by humanitarian agencies

12-Nov-2012 (13 comments)
Freed from the pretended constraints of being listed as a terrorist entity in the USA, the Mojahedin-e Khalq (MEK) has stepped up its financial and money laundering activities in Western countries. The MEK have launched a 'basij' (all-out campaign) in their financial section. Firstly, all members and supporters have been instructed to make supervised contact with their family inside or outside Iran to try to get money from them >>>

VIEW

Why I think Reza Shah was an idiot

A primitive mind like that could not possibly perceive a democratic system

12-Nov-2012 (104 comments)
I had always read and heard great things about this individual and I became curious to know why he was considered to be so great. So I decided to study his life in detail. I will assume that the reader has some basic knowledge of contemporary Iranian history and is familiar with the personality of Reza Shah. In any case, here is my opinion>>>

نظر

مفهوم سازی واژه  گونه (بجای جنسیت) ١-٩

واژه ی "گونه" بجای واژه نادرست "جنسیت"

10-Nov-2012 (3 comments)
مقاله حاضر بخش نهم یک مجموعه نوشتار (١) دربارهُ مفهوم «گونه» (زنانگی ها و مردانگی ها) است که امروزه همه آن را به اشتباه «جنسیت» میخوانند. هدف من از نگارش این سری مقالات رسیدن به شناخت نوعی از مردانگی است بنام مردانگی هژمونیک یا سلطه گر که در رابطه قدرت با دیگر انواع مردانگی ها و با همه زنانگی ها قراردارد>>>

سیاست

آلترناتیوسازی یا انهدام اپوزیسیون

ما نباید مطالبه دمکراسی خواهی خود را به هیچ پروژه دیگری پیوند بزنیم

04-Nov-2012 (4 comments)
آیا هدف فراهم کردن مقدمات یک تحول دمکراتیک در داخل کشور است و تغییر نظام کنونی به یک نظام دمکراتیک که در آن حقوق شهروندی بدون کمترین تبعیض، اصل پذیرفته شده ی آن است و هیچ تاکیدی بر حقوق ویژه و فرصت های خاص به هر دلیلی برای هیچ بخشی از جامعه وجود نخواهد داشت، و یا صرفا هدف ما فروپاشی نظام کنونی قدرت و جایگزینی آن با یک وضعیت نامعلوم در آینده است؟>>>

رشد

وابستگی، استقلال، همبستگی‌

تنها راه رسیدن به بلوغ فکری و روانی‌ "همبستگی‌" می‌باشد

04-Nov-2012
همه ما در بدو تولد "وابسته" هستیم. بدون سرپرستی مداوم بزرگتر ها، عمر نوزاد حتی به یک هفته نخواهد رسید. سیر تحول از آن وابستگی بچه گانه، تا رسیدن به "استقلال" دوره جوانی، یک حرکت تکاملی و لازمه حیات بارور است. اما جوان مستقل اگر متجاوز، زورگو و مردم آزار باشد؛ آیا قابل احترام است، یا لازم به تادیب و حبس؟>>>