فرهنگ شخصی : ت

ایرانیان تصور میکنند که تجمل و تفاخرو تفاضل به آنها تشخص میدهد

فرهنگ شخصی : ت
by Troneg
15-Feb-2008
 

توت : میوه سفید خوشمزه و شیرین وضریف که تحمل مسافرت به خارج از ایران را ندارد

تفاهم : همدیگر را فهمیدن در اروپا و امریکا معمول است ولی تحمل مسافرت به ایران را ندارد

تفنگ : نوعی سلاح آتشی که امریکای ها آزادند با آن جان همدیگر را بگیرند

تصور : خیال کردن

تجمل : خود آرای

تفاخر : بخود نازیدن

تفاضل : برتری جستن

تشخص : بزرگی یافتن

ایرانیان تصور میکنند که تجمل و تفاخرو تفاضل به آنها تشخص میدهد

تنفس : حرکتی که در ایران فراموش شده

ترس : احساسی که در ایران فراموش نمیشود

تبعید : دوری از ایران که فراموش نمیشود


Share/Save/Bookmark

Recently by TronegCommentsDate
Nader and Simin, A Separation
-
Jun 12, 2011
Happy Holi or Happy Norooz
-
Mar 21, 2011
Nuclear power and Earthquake
16
Mar 12, 2011
more from Troneg
 
default

Oy Vey

by Kafka (not verified) on

Oy vey.... too many mistakes :-)

Zarif should be written with Zeyn not Zaat.

It's khod-aaraaii.

It's bekhod naazidan.

Anyway, tanaffos was the funniest of all. Thanks.

Kafka