رنگ علف

رنگ علف
by Hadi Khorsandi
30-Nov-2009
 

های که من مرتکب خبط دگر نمیشوم
باز در این مبارزه خاک به سر نمیشوم

شعار مرگ و زندگی برای کس نمیدهم
اسیر زنده مرده‌ی یک دو نفر نمیشوم

اگر که سبز گشته‌ام؛ بگو به مدعی که من
رنگ علف شدم ولی؛ خوراک خر نمیشوم!

هادی خرسندی


Share/Save/Bookmark

 
Farah Afshari

   

by Farah Afshari on

 

 


Amousonny

بدرقه٠٠٠٠

Amousonny


خوراك خر شدن هادي گوارا تر از آن باشد
كه باشي چون بُزان ابزار و آبشخوارِ استبداد

 Àmõùsðññÿ


Multiple Personality Disorder

بار اوّل خر شدم، لعنت بر دیگران

Multiple Personality Disorder


بار دیگر خر شوم، لعنت بر خودم


Kareem

یه دفعه خر شد

Kareem


خر امام خمینی.

خودش هم فهمید.

دیگه نمیشه.

شومام نشید.

خوبیت نداره.


mostafa ghanbari

very nice!

by mostafa ghanbari on

mg

آقا هادی، راستی‌ راستی‌ من دیگه خر نمیشوم؟؟


divaneh

Good as usual

by divaneh on

I first heard the full version in the VOA. Enjoyed it then and enjoyed it now.


M. Saadat Noury

It is truly beautiful

by M. Saadat Noury on

Thank you for sharing your wisdom and knowledge (Daanesh va Hekmat). It is truly beautiful.