موقتی

موقتی
by akoohbor
04-Oct-2010
 

وقتی که رویادر سیاهچال حقیقت در بند شدعکس آسمان را بر چشم هایت منگنه کننور را در سینه ات به خاک بسپارعشق را به شکل زیر زبانی مصرف کنو بگذار که رگ های زندگیتباز بمانند


Share/Save/Bookmark

Recently by akoohborCommentsDate
تنگی تولد
2
Dec 09, 2011
طلسم شده
3
Jul 08, 2011
خش خش آهنگین
-
Jun 13, 2011
more from akoohbor
 
Fatemeh Zarei

عشق را به شکل

Fatemeh Zarei


عشق را به شکل زیر زبانی مصرف می کنم رفیق

و قلبم رگ به رگ می شود از درد 

آخر من عشق را سفت در بغلم می خواهم و بس 

 

چه خوبه شعرت بابا جان 


Sinibaldi

Auspicio de amor.

by Sinibaldi on

Alfinal de

unalarga caminata

sientoun suspiro,

elcanto del

soly la triste

poesíaque llama

eleterno de un

sueñodichoso.

 

FrancescoSinibaldi


jamh

Allow me a quick translation

by jamh on

When Dreams,

entangled in the dark well of Reality,

close the sky's reflection on your eyes,

let Light bury in your chest,

let Love be subvoiced

and let the veins of your life

unclose.

 

 

 

[I used "unclose" instead of "remain open" for measure. And the punctuations make it more comprehensible in English. Lovely poem.]


Jahanshah Javid

Beautiful

by Jahanshah Javid on

Lovely, lovely.


Abarmard

Great drawing

by Abarmard on

Painful but very visual.