پند و اندرزی از کلینت ایستوود


Share/Save/Bookmark

پند و اندرزی از کلینت ایستوود
by gorgahoo
15-Dec-2011
 

"باعث جنگها سربازان هستند. اگر آنها بجنگ نروند، جنگی هم در میان نخواهد بود."
-- جورج کارلینز

اَکتور معروف کلینتِ ایستوود
مشغول اجرای نقش در فیلم بود

شغل بانتی هانتِری(1) بُد نقش او
رستم او و ایمپالا (2) هم رخش او

در پِیِ یک بِیل جامپِر(3) سِفت و سخت
تا کند دستگیر کروکِ تیره بخت

هیرویِ کم گو و تاف و پُر عمل
زیرکی چون آب و سختی چون جَبَل

او رسید یک شب به شهری بین راه
یک شب تیره، نه اِستاره نه ماه

پس بکرد در یک مُوتِل هم او چِک این
تا دهد آن جان خسته تَسِکین

در اطاق خویش رفت و در ببست
روی تخت خود ِفتاد بس خورد و خست

در سرش افکار تعقیب صد کُرور
می بکردی نقشهٌ فردا مرور

بود در اندیشه غرق که، ناگهان
هم زمین بر هم بریخت و هم زمان

سُرفۀ هفت تیر و فریاد تفنگ
هم نشان از اینکه بیرون است جنگ

جنگ بین کی وکیست اینگونه بد؟
که نباشد شدّتش را مرز و حد

پس بِجَست آرتیست ما از تختِخواب
پشت میز سنگر گرفت با آب و تاب

لیک قبل از آنکه او فهمد چرا
که کی است مشغول شللیک مر کِرا

موج گُول لوله رسید بر پنجره
خشک شد از شوک او را حنجره

بعد در بشکست و یک مرد کُلُفت
ناسزا گویان و بر لب حرف مُفت

یورش آورده به ناگاه در اطاق
پشت او شللّیک دائم تاق تاق

مَرد فوراً پشت تخت سنگر گرفت
شلّلیک هفت تیر خود از سر گرفت

ظاهراً جنگ بود بین دو گروه
جنگ لُولایفانِ بی جاه و شکوه

باری، بَد گایِ مهاجم گفت که
از چه رو ساکت نشستی؟ بهر چه؟

از غلاف بر کش تو هفت تیر خودت
تو مباش بی خاصیت مثل ذُرت

تو بشو همراهِ من در جنگ من
تا بکوبیم آن مخالف گَنگ من

تو به تیراندازی شو مشغول الآن
پیش از آنک اینجا رسد صد پاسِبان

لیک پاسخ داد به او مِستر کلینت:
«ای که مغزت هست مثل یک فلینت

من ندانم تو کی و خصم تو کی
قاطی گشتن با تو هست کلّه پوکی

صِرف اینک صاحب یک هفت تیرم
نه به این معنی است که پس با تو میرم

من فرو در باتلاق جنگ تو
یا زنم بر سینه ام آن سنگ تو

چونکه فایتِ تو نباشد فایتِ من
قعر تو نَبوَد قیاس هایتِ من.»

پس جوان خوب و شارپ، دقّت نما
فکر این موضوع، با شدّت نما

گر که داری مِیل جنگ، مِیل نبرد
گَر نکردی از هراس شلوار زرد

گَر بخواهی جان خود اندر قُمار
علّافی یا بی پولی کردت خُمار

قصد جنگ از موضع شخصی بکن
بهر فرد خود، تو خوش رقصی بکن

برجهاد و بر تعصّب، بر نِژاد
خطّ بُطلان تو بکش با یک مداد

گر صلاح شخصی ات در جنگ نیست
مطمئنی که مُخَت پُر بَنگ نیست؟

بهر چه سربازِ آن رهبر شَوی؟
مُفتَکی در جنگ او پرپر شَوی؟

گر توکردی قصد جنگ خیلی دلیر
کُومسیونت را هم از اوّل بگیر

پس از آن فیلم و هم از این معرکه
میتوان این کانکلوشِن داشت که

Don’t get caught up in a moment’s heath
Don’t get enticed to go in labyrinth

Call your own shot, have your own mind
تا شود آن روزگارت نایس و کایند

1. Bounty hunter
2. Impala, a Chevrolet model
3. Bail jumper


Share/Save/Bookmark

Recently by gorgahooCommentsDate
اگر حافظ جای من بود
2
Oct 15, 2012
God is Gravity...
2
Sep 10, 2012
Get busy living
-
Jun 02, 2012
more from gorgahoo
 
Anahid Hojjati

Great poem

by Anahid Hojjati on

just like the previous one about "ray charles". i like the playfulness of the poem.


Ari Siletz

This punk feels lucky, AND you made my day!

by Ari Siletz on

 

درود، سپاس، و "وِی تو گو!"


Souri

Lovely!

by Souri on

Very intelligent, great work.

Thanks.


anglophile

Clintonian Sociology

by anglophile on

My favourite quote by Clint Eastwood comes from "The Good, The Bad and The Ugly" with the "good" guy (Eastwood) pointing the revolver at the "bad" guy (Eli Wallach -who was about to dig his own grave) and stating his classification of the society: "You see, in this world there's two kinds of people, my friend: Those with loaded guns and those who dig. You dig."  You can't beat that.  //www.youtube.com/watch?v=a97cOa2Sy9A 

Jahanshah Javid

brrrrrilliant :)

by Jahanshah Javid on

Funny AND wise... a work of art :)