از امیرپرویز و مسعود تا نرگس و نسرین

نگاهی به رشد مبارزاتی مردم ایران


Share/Save/Bookmark

از امیرپرویز و مسعود تا نرگس و نسرین
by Soheila Vahdati
30-Apr-2012
 

بسیار شنیده ایم که انقلاب مشروطه به هدف هایش نرسید، مبارزات دهه 1320 و ادامه آن به رهبری حزب توده ایران از یک سو و دکتر محمد مصدق از سوی دیگر ناکام ماند، انقلاب 1357 که مردم همه شهرها و شهرستانها و حتی روستاها در آن شرکت داشتند، از راه خود منحرف شد و استقلال تنها دستاورد آن بود و به آزادی و برابری اجتماعی نرسیدیم. شاید اینگونه برشمردن ناکامی ها و شکست های مبارزاتی در سده گذشته تصویری تیره و ناامید کننده از دستاوردهای مبارازت مردم ایران ارائه دهد.

بیایید نگاهی به نیم سده گذشته بیاندازیم. شیوه های مبارزه مورد پذیرش روشنفکران و اپوزیسیون را در نظر بگیریم، آنگاه خواهیم دید که در همین نیم سده گذشته چه رشد مبارزاتی چشمگیری داشته ایم. نگرش عمومی مردم نسبت به خواسته های سیاسی شان و شیوه های مبارزه بشدت دگرگون شده و رشد یافته است.

نیم سده پیش، امیرپرویز پویان و مسعود احمدزاده برجسته ترین پیشگامان مبارزه برعلیه رژیم دیکتاتوری شمرده می شدند. آن مردان به دنبال یک انقلاب خلقی بودند و می خواستند که توده ها را به دنبال خویش بکشانند. آن دو قهرمانانه از همه خواسته های انسانی خود چشم پوشیدند، حتی طبیعی ترین غریزه ی بقا یعنی غریزه جنسی را در خود مهار و انکار کردند و اسلحه بدست گرفتند و مبارزه ای زیرزمینی را آغاز کردند. آن مردان جان خود را با میل و رغبت در راه آرمان های خویش فدا کردند.

امروز، نرگس محمدی و نسرین ستوده نمونه های برجسته مبارزه با رژیم دیکتاتوری هستند. این زنان ادعای پیشگام بودن ندارند، و در اندیشه آن نبوده اند که خلقی را به دنبال خود بکشانند و یا انقلابی به پا کنند. این دو زن از هیچ یک از خواسته های انسانی و لذت های زندگی فردی و اجتماعی خود نگذشته اند و هیچ میل انسانی را در خود انکار نکرده اند. هریک از آنها مردی را در زندگی خود شریک کرده و کانون خانواده تشکیل داده و بچه دار شده است. این دو زن در کنار مادر بودن، برای خواسته ها و حقوق انسانی هموندان خویش مبارزه ای را آغاز کرده اند که بخشی از بهای آن را اکنون در پشت میله های زندان می پردازند.

نرگس و نسرین اسلحه به دست نگرفتند، ادعای فداکاری برای خلق نداشته و برنامه ای هم برای گذشت کردن از سهم فردی خویش از زندگی در پیش نگرفته بودند. آنها دو شهروند زن هستند که زندگی عادی آنها با مبارزه برای حقوق بشر عجین شده است. و همین مبارزه آنها چنان موثر بوده که رژیم را به وحشت انداخته و آنها به عنوان مدافعین حقوق بشر مورد حمله قرار گرفته و خود از آزادی محروم شده اند. برای هر مادر شاید دوری از فرزندی که هنوز نیاز به مراقبت و محبت مادرانه دارد دشوارترین جنبه ی مجازات زندان باشد. و مبارزه این زنان آنها را به خوان بسیار دشواری کشانده که سرکوب و زندان همراه با دوری از خانواده و فرزندان خردسال است.

امروزه همه ما نرگس محمدی و نسرین ستوده را می شناسیم. از مبارزه آنها برای حقوق بشر و پیامدهای دردناک این مبارزه آگاه هستیم. ما ایرانی ها این دو زن را از سمبل های برجسته مبارزه و مقاومت در مقابل رژیم دیکتاتوری می شناسیم. ما از مبارزه آنها حمایت می کنیم و نگران زندانی بودن و دوری آنها از فرزندان و خانواده و حبس کشیدن شان هستیم.

شکست هایی در انقلاب های پشت سر داشته ایم، درست، اما دستاوردهای مبارزاتی بزرگی نیز داشته ایم. راه درازی را از ستایش آن مردان قهرمان اسلحه به دست آمده ایم تا به این زنان مدافع حقوق بشر احترام گذارده و آنها را سمبل مقاومت و مبارزه در مقابل رژیم دیکتاتوری بدانیم.

اگر هنوز به آزادی و دمکراسی دست نیافته ایم، اما یکی از مهمترین لازمه های رسیدن به این هدف ها یعنی آگاهی عمومی نسبت به اهمیت حقوق بشر و دفاع از آن و احترام به مدافعین حقوق بشر و بزرگداشت مبارزه ی آنها را کم کم ساخته و پرداخته و آماده کرده ایم.


Share/Save/Bookmark

Recently by Soheila VahdatiCommentsDate
Dealing with Past Political Crimes
5
Oct 18, 2012
A Role in International Courts
4
Oct 10, 2012
حجاب و آفتاب
2
Jul 23, 2012
more from Soheila Vahdati
 
Shazde Asdola Mirza

و استقلال تنها دستاورد آن بود

Shazde Asdola Mirza


Independence is useless, even harmful, when the country is under an independent fascist regime!

What was the value of Germany independence under the Nazi?


rashid

بیشتر چپ و

rashid


بیشتر چپ و روشنفکرانی که مطرح بوده و  هستند با وجود خیال پردازیهای زیبا  و نیت پاکشان
برای ایران و ایرانی ، در عمل جز تاریک اندیشی  و تباهی و خسارت ، حاصلی  نداشته اند .
أنها در تلاش رسیدن به آرزوهای خودشان هستند و این حق طبیعی آنان است ولی این را به مبارزه و اراده عمومی مردم ایران نسبت دادن فریبکاری  و بازار گرمیست .  

default

You must be out of your mind

by rain bow movment on

 What kind of independence do Iran has,you must be kidding your self,

first of all who asked that 2 guys taking arm against the central government,do they realy know what they doing.

the answer is NO,who asked cherik fadaee for help,who asked from tudehee khaeen for help ,who asked from jebhe melli,nehzat azadi for help.they are all bunch up hypocrite,deranged,egoistic stupid maniac people.

you can't compare this 2 lady with them,we know who they are. the real hero and angels

 


Azarbanoo

Did we achieved INDEPENDENCE under IRR/IRI?

by Azarbanoo on

you mentioned we have achieved Independece since 1375 Anghalb.  Are you kidding me?  Why we lost 50% of Caspian sea resources to Russians?  Why we have been importing enormous goods from China in expense of internal productions?  Why Russia has been milking us in past 33 years with their junk air planes & nuclears stuffs?

Now, I understand what you mean of independece under akhoonds who have been selling IRAN & IRANIANs to Arabs, Russian And chinese.  As long as it is not US I guess it is OK!