باران خواهم شد

باران خواهم شد
by Saeed Tavakkol
25-Aug-2012
 

خاکسترم به باد سپرده ميشود
ذرات وجودم به آسمان ميرود
آه و آبى بهم ميپيوندند.

پرندگان آه مرا با پيام سپيد
به ابرهاى سياه مى سپارند.

و آنگاه آسمان ميگريد
و قطره آه را
که در حباب بلور زندانى است
آرام مى بارد
و بدين سان سرنوشت
بارديگر مرا در اعماق زمين ميکارد.

و روزى از آه اميدى مى رويد
به سبزى بهار
به روشنايى آب
و به پاکى روز

English translation


Share/Save/Bookmark

Recently by Saeed TavakkolCommentsDate
On the Edge
1
Aug 31, 2012
I will become rain
-
Aug 25, 2012
Anthem of Lambs
-
Jul 28, 2012
more from Saeed Tavakkol
 
Roshanak Amrein

Afarin

by Roshanak Amrein on

it is so simply beautiful. Loved it.


Abarmard

بسیار زیبا

Abarmard


بسیار زیبا


Jahanshah Javid

زیبا

Jahanshah Javid


بسیار بسیار زیبا