ایران و ایرانی


Share/Save/Bookmark

afshinazad
by afshinazad
06-Jun-2011
 

تا چه حدی ما ایرانیها خود را مسئول اوارگی و شکستهای اجتمائی و سیاسی و فرهنگی میدانیم؟

در سال ۵۷ من خودم فقط ۱۶ سال داشتم و در خانوده من سیاست غریبه بود و پدرم از تجربه زندگی خودش و پدرش و حتا پدر بزرگش حکایت میکرد و داستانهای غم انگیزی بودند و نصیحت پدرم این بود که برای ما اقلیتها در این سیاست مثل خودکشی میماند و برای ما هیچ موقعه فرصتی نخواهد بود. نه اینکه ما ایرانی نیستیم بلکه بخاطر اقلیت قومی و مذهبی ما را ایرانی حساب نمیکنند و نخواهند کرد. فرهنگ و زبان و رفتار و کردار ما با بقیه ملت فرق میکند. همسایه ارمنی ما خدا و پیامبر را تخیلات بشری میداند و با پدرم هم فکرند و با هم فش به خدا و پیامبر میدهند و میخندند و عرق سگی را باهم بالا میزنند و نفرین به خمینی و انگلستان و امریکا میفرستند.

۳۳ سال بعد نه پدر من هست ونه اقای اردوش که نفرین کنند. من امروز بعد از ۳۳ سال بعدتر از پدرم شده ام و نه دین و مذهب میدانم و نه علاقه ای به ان و هرروز هم که میگذرد متنفرتر از مذهب میشوم. ایرانی بودنم برای من افتخار است و بر عکس پدرم من و هر اقلیت ایرانی بایستی برای ابادی و ازادی ایران بایستی بیشتر از بقیه تلاش کنیم و ازادی و دموکراسی را ما بیشتر از بیقه هم میهنان خود لازم داریم و بیشتر از بقیه درک میکنیم، چون همیشه در تلاش بوده ایم وخواسته ایم ما را ایرانی بدانند. من و هر ایرانی دیگری با چه عقیده و مذهبی و زبانی و فرهنگی در یک مسیریم و هدف ما همه یکی است و از نظر افکار شاید یکی نباشیم ولی ما همه شریک اینده هستیم و ما مسئول این هستیم که اینده خود را چه از لحاظ سیاسی و فرهنگی و مذهبی و زبانی اشنا کنیم و با شناخت همدیگر و احترام به عقاید و فرهنگ و زبان ومذهب همدبگر پایه دموکراسی را پیاده کنیم وگرنه ما مسئول تخریب و دگرگونی کشور و ملت خواهیم شد. البته ۳۳ سال تلاش به نابودی کشورمان با این فرقه چپاولگر اخوندی شده ولی هرگز موفق نشده اند و امروز بعداز۳۳ سال ملت ما بیدارتر از همیشه است. و به خاطر ان هم هست که این اشغالگران شمشیرهای خدایی خود را بیشتر .از قبل استفاده میکنند

اگر امروز کشور ما در ویرانی است و ملت ما در زنجیر ضحاکهای اشغالگر است، ما ملت در زنجیر چه مسئولیتی داریم؟

ایا هروز منتظر مرگ یکی بود ؟ ایا اتحاد ملی معنایی ندارد؟ بنده بعنوان اقلیت فرزند بی دین از تمام مذهبی و غیر مذهبی و قومی انتظاراتحاد ملی برای کشوری با قانون اساسی که از حقوق بشری و انسانیت دفاع میکند و دور از ادیولوژی و مذهب باشد.

با این اتحاد ملی میتوان تمام مشکلات روزمره را جبران کرد و بیشتر برای جبران اقتصادی و سیاسی پرداخت و این اتحاد نه اسان و نه سخت است ، این اتحاد نشانگر مسئولیت ملی است. در دموکراسی و ازادی ایران در مرحله اول بغیر از اتحاد ملی بقیه اهداف امکان پذیر نیست.مسئولیت ما ایرانیان خیلی روشن است و کسانی که اتحاد ملی را خواستار نیستند، اهداف انها مشخص است و انها کسایی هستند که دنبال منافع خود بوده اند و هیچ موقعه ای به فکر کشور و خواسته های ملت نبوده اند و همان کسان دنبال دیکتوتوری و چپاول هستند و احترامی به فرهنگ و تاریخ و زبان و اقوام مختلف ایران و مذاهب ملت و خواسته های انها ندارند.

اگر امروز ملت ما سکوت را به زندان و شکنجه و چوب دار ترجیح می دهند و دنبال قهرمان ملی میگردند ولی این قهرمان خود ملت است که در سکوت است. چشم ملت در اسمانها و در سرکوچه و خیابانها است که منتظر ان قهرمان ملی است. در طول ۳۳ سال فرهنگ ما عوض شده و از ملی گرایی فارغ بوده ایم و ان نیز بخاطر اینکه ایرانی بودن در ایران جرم و خیانت به اسلام عربستان تازی است. ایرانی بودن در ایران دشمن بودن و خارجی حساب میشود. کجاست ان اهنگران ایران. کجا هستند قهرمانان ایران؟ سکوت مرگ است سکوت خاموشی است، سکوت یعنی ایرانی در زنجیر.


Share/Save/Bookmark

more from afshinazad
 
Maryam Hojjat

Unity is the solution to

by Maryam Hojjat on

get rid IRAN & IRANIANS fron Akhoonds & IRI/IRR.


Iran 2050

Us, and only us, are

by Iran 2050 on

Us, and only us, are responsible for what happens to us. We are not under foreign occupation, thus, whatever happens is our responsibility.

Let's stop blaming "Arabestan Islam" on whats going on in Iran. Islam (Not shiteism which is a copy of Zarostrianism) is a great religion, and Arabs are great people. All races are respected. Let's stop insulting others. That's one of our biggest shortfalls.