مصدقی یا مدرسی


Share/Save/Bookmark

Ali Ohadi
by Ali Ohadi
21-Oct-2011
 

 
از فرمان مشروطیت به این سو که ما به جمع ملت های دارای پارلمان پیوسته ایم، تنها دوره هایی از مجلس که می توانیم تا اندازه ای به آن ببالیم، دوره های چهارم و پنجم بعد از کودتای 1299 تا پایان سال 1304، و دوره های چهاردهم و شانزدهم، در فاصله ی سال های 1322 تا 1330 است. وجه مشترک این هر دو دوره، سال های پس از جنگ جهانی اول و دوم، اشغال خاک ایران و حضور دموکراسی نیم بندی ست که در هرج و مرج سال های پیش و پس از دیکتاتوری بر سرزمین ما حاکم بوده است. همین که ثباتی، نه در دموکراسی یا پارلمانتاریسم، بلکه در خفقان و دیکتاتوری به وجود آمده، مجلس هم مثل هر چیز دیگرمان از خاصیت های نیم بند تهی شده و به هیات عکسی در قابی بر دیوار، در آمده است.
 
از سوی دیگر، با وجودی که در این دوره های نسبتن شاخص مجلس، همیشه ده پانزده نفری وکلای "مستقل" بوده اند که قلبشان کم و بیش برای ملت و سرزمین می تپیده، اما در این چهار دوره ی درخشان " قوه ی مقننه" تنها یکی دو نفر چون ستاره ای درخشیده اند و "ماه مجلس" شده اند، و اثر انگشتشان را پای برگ های تاریخ معاصر ما زده اند. به عبارتی در کارنامه ی مجلس شورای ملی در فاصله ی زمانی سی سال، از 1300 تا 1330، تنها "مدرس" و "مصدق" نمرات "بالا"یی آورده اند! بی انصافی ست اگر از نام های درشت دیگری نظیر برادران "پیرنیا" (مستوفی الممالک و موتمن الملک) و یاران "جبهه ی ملی" و بسیاری دیگر در این دوره ها یاد نکنیم. اما بنظر می رسد در کار سیاست، تنها دزد و خائن نبودن و "نیک سیرت" بودن، شروط لازم و کافی نیستند چرا که در خیلی از موارد، "شرافت" بدون "شهامت" منجر به "بی خاصیتی" می شود. گفته اند "سیاست" و "عاطفه" کنار هم نمی نشینند! از این نود سالی که گذشته است هم، جز یک "آه حسرت" و چند "ای کاشکی"، میراث دیگری کف دست ما نمانده. نشستن بر بلندای تپه ی تاریخ، و کار و بار دیگران را در آن پایین دره، در تاریک و روشناهای "موقعیت" و "زمان" و "مکان" قضاوت کردن و حکم دادن، آسان است.
 
دردناک است اما که ملتی در طول سی یا پنجاه سال تاریخش، تنها یکی دو سیاستمدار دلسوز و با شهامت داشته باشد! این هم از خواص استبداد و حاکمیت کوتوله هاست که "برتر" و "هوشمند"تر از خود را بر نمی تابند. فرهنگ ما یک زگیل کهنه و دردناک دیگری چون جوان کشی (فرزند کشی) هم بر چهره ی خود دارد. این است که پس از 14 سال دوره ی رضاخانی، هم چنان "دکتر محمد مصدق" از دو دهه ی پیش بجا مانده تا چراغ "ملی شدن نفت" و مبارزه با امپریالیسم انگلیس را روشن کند. و پس از 25 سال استبداد محمدرضا شاهی و در آستانه ی انقلاب، باز هم بازنشستگان سیاسی بازمانده از دهه ی بیست؛ بختیار و سنجابی و بازرگان و... گردان میدان سیاست اند! و صحنه از نوآمدگان خالی ست چرا که همه در عصر کوتوله ها خاک شده اند. جوان ها در آن فرهنگ، تنها به درد اطاعت و بردگی در "بسیج" و "میلیشیا" می خورند، چرا که به حکم فرهنگ، "جاهل" اند، تا آن که بپوسند و از "خاصیت" تهی شوند، و قابل احترام!
 
رضاخان را البته نمی شود با فرزندش محمدرضا مقایسه کرد. در دورانی که برای رو در رو شدن با "الدوله"ها و "السلطنه"ها که دم هرکدامشان به دم روس یا انگلیس وصل بوده، می بایستی هفت کفش آهنین بپا و هفت عصای آهنین در دست داشته باشی تا راهی به دهی ببری... یک شب، قزاق بالا بلند بی نام و نشانی، برخاسته از ناکجاآبادی گمبوده از این مرز و بوم، با هزار و پانصد سرباز وارد پایتخت می شود و تنها پنج سال بعد "رضا شاه پهلوی" از آب در می آید! گیرم به یاری انگلیس و آیرون ساید و چه و چه... خدای من! این توپ و تانک و النگ و دولنگ "موقعیت" پشت سر خیلی های دیگر هم بوده، چه بسا با سمبه ای پر زورتر. باید اما "جنمی" بوده باشد تا "میرپنجی" کم سواد که حرف زدن نمی دانست، از میان ارقه های عمامه بسر قم و نجف و سامرا، و یاغیان جراری چون شیخ خزعل و اسماعیل خان سمیتقو، و مدعیان با جربزه ای نظیر "کوچک خان" و "پسیان" و "خیابانی" و روباهان حیله گر دربار قاجار، و نمایندگان بی باکی نظیر مدرس و مصدق و.. راه به قله ی قدرت ببرد. ضرب المثلی مانده از یونان باستان می گوید؛ "روباه ترفندهای بسیار می داند اما خارپشت تنها یک ترفند می شناسد(اما خوب و کامل)"!
 
نظیر رضاخان در تاریخمان کم نداشته ایم؛ نادرقلی میرزایی که نادرشاه شد و سر سلسله ی "افشاریه"، اسماعیل چهارده ساله ای که شاه اسماعیل شد و سر سلسله ی صفویه، و... دیکتاتور اما همیشه کوتوله ای ست با مارهایی بر سر شانه هایش که از مغزهای "جوان" تعذیه می کنند. تنها در اسطوره ی ما نیست که "نشانه"ها به این روشنی و زیبایی سخن می گویند؛ خوراک روزانه ی ماران دوش ضحاک، مغز دو "جوان" است. آشپزان هر روز یکی از دو جوان را آزاد می کنند و به کوه می فرستند، و مغز جوان دیگر را با مغز گوسفندی می آمیزند و... نهضتی که همراه کاوه، فریدون را یاری می دهد تا ضحاک را به زیر بکشد، از جمع همان "مغزهای جوان" به کوه گریخته، شکل می گیرد. از دوران مغول به بعد، این "نشانه"ها در تاریخمان هم ظهور کرده؛ چشم در آوردن و نسلی را از "بینایی" محروم کردن. چقدر از این "کوتوله"ها، از صفویه تا اینجا، مردم را از "چشم" محروم کردند تا نبینند، و نخواهند! "نشانه" از این گویاتر؟ بستن مطبوعات، سانسور کتاب و هرگونه مکتوب، بستن اینترنت و محروم کردن مردم از هرچه که "دانانی"شان را بارور می کند، و... خدای من، اینها نوعی "کور کردن" نیست که "به روز" شده است؟ این همه جوانی و فکر که امروز، پشت حصارها تلف می شوند، علت "خلاء فکر" در آینده ی آن سرزمین نیستند؟ جهان پس از رضاشاه و محمدرضا شاه هم، دچار همین "قحط الرجال" بود. پیر کفتاران امروزی هم سرگرم تخلیه ی آینده ی سرزمین از مردان و زنان جوان و خوش فکر اند.
 
باری، از صراحت و وسعت بیان و سیاستمداری مصدق و مدرس بسیار گفته و نوشته اند. امروز اما تا اندازه ای روشن شده که مرغ مصدق همیشه "یک پا" داشته و مرغ "مدرس" سه یا چهارپا! مصدق از ابتدا تابع قانون بود. هنگام کودتای 1299 والی محبوب فارس، از ابلاغ خبر نخست وزیری "سید ضیاء" به ادارات تابعه ی ولایت فارس، خودداری کرد. چون سید ضیاء تلگرافی تهدیدآمیز فرستاد، مصدق استعفا داد و رفت، تا پس از تبعید سید ضیاء که وزیر مالیه ی کابینه ی احمد قوام شد. در فروردین 1303، رضا خان سردار سپه که قصد داشت بهر حیله راهی در دل دوست باز کند، کمیسیونی از بزرگانی چون مستوفی الممالک، موتمن الملک پیرنیا، محمد مصدق، یحیی دولت آبادی، حسن تقی زاده و حسین علاء تشکیل داد و هفته ای یکی دو بار با آنها در مورد مسایل مملکت شور می کرد. طرفه آن که در 9 آبان 1304، وقتی ماده واحده ی "خلع قاجار" در مجلس مطرح شد، دو نفر اول در رای گیری شرکت نکردند و چهار نفر دیگر؛ تقی زاده، علاء، دولت آبادی و مصدق، آشکارا با طرح طرفدران رضاخان در مجلس مخالفت کردند. مشهورترین سخن، از آن مصدق است که به زبانی سیاستمدارانه از مجلس خواست تا مانع پادشاهی سردار سپه شوند چون او مستبد است و فاتحه ی مشروطیت را می خواند. قاجاریه اما منقرض شد و رضاخان، رضا شاه شد و مصدق به تبعید و زندان رفت و تا شهریور 1320 و رفتن رضاشاه از ایران، به صحنه ی سیاست برنگشت. پس از شهریور 1320 هم بر سر مبارزه با انگلیسی ها کوتاه نیامد تا لایحه ی ملی شدن صنعت نفت و سپس خلع ید از شرکت نفت انگلیس به تصویب مجلس رسید. در حول و حوش هفتاد سالگی پست نخست وزیری را پذیرفت تا مصوبه ی مجلس را تا آخرین مرحله ی اجرا بکشاند. به شورای امنیت رفت، در دادگاه لاهه حاضر شد و در تمام مراحل مذاکره، حتی با هیات هایی که واسطه می شدند، بر سر اجرای قانون ملی شدن نفت چانه زد و تن به هیچ معامله ای نداد، مگر پذیرش مصوبه و اخراج انگلیسی ها.
 
مدرس اما با همه ی صراحت و صداقتی که داشت، عاطفی بود. شاید اگر شمر هم استغفار می کرد، مدرس او را می بخشید. همه ی عمر در نهایت بی تکلفی در خانه ای حقیر زندگی کرد، به فساد و رشوه تن نداد اما متکبرانه خوش داشت مشاور شاه و شاهزاده و نخست وزیر باشد و بزرگان به خانه ی محقرش رفت و آمد کنند. همین "گذشت" سبب شد تا از نصرت الدوله ی فیروز، که یکی از سه نفر امضاء کننده ی قرارداد 1919 بود، تنها شش ماه پس از امضاء قرارداد، دفاع کرد و سبب شد تا اعتبارنامه ی وکالت او در مجلس تایید شود. از دولت قوام پشتیبانی کرد تا رضاخان "پا" نگیرد. از مستوفی الممالک خواست چند تن از دوستانش از جمله "فیروز" را وارد کابینه کند، مستوفی زیر بار نرفت و در آن نطق مشهورش گفت؛ "در این مملکت عده ای آجیل می دهند و آجیل می گیرند. من نه می دهم و نه می گیرم"، و دولت را رها کرد و از مجلس خارج شد. مدرس به دلیل مخالفت با نخست وزیری رضاخان، دشنام و ناسزای بسیار شنید و یک بار هم در صحن مجلس از حسین بهرامی (احیاء السلطنه)، از وکلای هوادار رضاخان، سیلی خورد، یکبار هم ترور شد و... اما از حرف خود نگذشت مگر در "تعامل" و "رفاقت". رضاخان هم از همین نقطه ضعف مدرس استفاده کرد، در صدد ربودن دل او برآمد، به دیدار او رفت و دیدارها به اصرار رضاخان تکرار شد. طی این دیدارها رضاخان آنقدر از تسلط خارجی ها بر کشور نالید، در مورد برنامه های عمرانی و تقویت ارتش و استقلال و امنیت کشور سخن گفت تا دل مدرس نرم شد، و رضاخان ریاست کل قوا را از مجلس دریافت کرد. در عوض، دو تن از نامزدان مدرس، فیروز (نصرت الدوله) و شکرالله صدری (قوام الدوله) را در کابینه ی خود جا داد(1304). مدرس که هنگام مخالفت با طرح "جمهوریت" رضاخان، در اوج اعتلا بود، برای ممانعت از قدرت گرفتن رضاخان، حتی با شیخ خزعل، یاغی سرسپرده ی انگلیسی ها در خوزستان هم، رابطه برقرار کرد. شاید همین "تعامل" و "مصلحت اندیشی" سبب افول محبوبیت مدرس شد. اما همین که رضاخان، رضاشاه شد، مدرس را فراموش کرد. با دخالت رضاخان و ارتش، مدرس در دور بعدی انتخابات، رای نیاورد... و بعد، به زندان رضاشاه افتاد، به تبعید فرستاده شد، و سرانجام کشته شد.
 
من از سیاست همین قدر می فهمم که با تمام بده و بستان و تزویر و تقلب و دروغ و ریایی که در کارش هست، همه جای جهان "نفع ملی" و "سرزمین" از ارکان اصلی اخلاق سیاسی محسوب می شود. گویا کسی که در جهت منافع ملت و سرزمینش (نه خودش) از تزویر و دروغ و تقلب استفاده کند، او را "سیاستمدار" می خوانند! اما نمی دانم مرز "تعامل" و بده و بستان و "مصلحت اندیشی" سیاسی در هر موقعیت، تا کجا "کش" می آید. اگرچه به تجربه دیده ام که ما در "ترجمان" مفاهیم، بسیاری از مواقع "نفع شخصی"مان را مد نظر داریم، و البته برایش توجیه هم می تراشیم. مثل ترجمان "آزادی" و "دموکراسی"؛ اگر من ناسزا و بد و بیراه می گویم، "آزادم" و اجازه دارم حرفم را بهر شکلی که می خواهم بزنم. اما اگر طرف مقابل من ناسزایی مرتکب شود، داد "اخلاق" سر می دهم که از آزادی سوء استفاده شد، شرف و حرمت "سخن" از دست رفت و... در کار "مصلحت اندیشی" و "تعامل سیاسی" هم دیده ام برخی از هم وطنان آنقدر پس پس می روند که از آن طرف بام می افتند؛ از تبار آنان که فرمان دارند کلاه را بیاورند، سر را هم با کلاه می آورند!
 
تعامل با رژیمی که هیچ نکته و نمره ی مثبتی در کارنامه اش نیست، تا کجا "سیاست" تلقی می شود و از کجا "خیانت" محسوب می گردد؟ می توان مدرس وار، از آدمی نظیر نصرت الدوله دفاع کرد؛ "انسان اشتباه می کند. تا ایشان محاکمه نشده اند، تقصیرشان مسجل نیست. مگر چند تا نصرت الدوله داریم؟ اگر هر کدامشان را با یک اشتباه، خانه نشین کنیم، دیگر چه کسی برایمان می ماند؟ ما صد تا مثل نصرت الدوله لازم داریم، همان طور که صد تا مثل آقای مصدق"! و با همین جملات هم از اعمال دست اندرکاران "جمهوری اسلامی" دفاع کرد؟ یا باید مثل مصدق پا در یک کفش کرد و گفت؛ "متاسفانه عدم رعایت مجازات و مکافات، موجب تشویق خائنین و یاس خادمین شده ... این رژیم (رضاخانی) حکومت نظامی برقرار کرده، مطبوعات را سانسور می کند، اجتماعات را ممنوع کرده، وسایل اختناق در کشور عادی شده، وسایل فقر و تنگدستی مردم از هر جهت فراهم گردیده، کسی جرات نفس کشیدن ندارد... مردم مرعوب و افسرده و دل مرده اند و..."؟ نمی دانم! گفته اند وکالت کار کثیفی ست. من اما خیال می کنم سیاست باید کثیف تر باشد. وکیل قادر است یک قاتل یا دزد یا جانی را تبرئه کند اما سیاست می تواند قاتلان و دزدان و جانیان را تبرئه و بر سرنوشت ملتی حاکم کند و سرزمینی را به خاک سیاه بنشاند! پرسش این است؛ مصدقی باید بود یا مدرسی؟ عاقبت دردناک مدرس و مصدق به من می گوید هر دو علیرغم محسناتی که داشتند، انگار "سیاستمدار" نبودند و گرنه یکی در زندان رضاشاهی، و دیگری در بازداشت محمدرضا شاهی، در تنهایی سوگمندشان با مرگ کشتی نمی گرفتند. راه سومی هم هست آیا؟ در دنیای "کوتوله"های دیکتاتور، مرغ می تواند "دو پا" داشته باشد؟ نه یکی، و نه سه تا؟ 
 
در آن جزیره که "مغز"ها و "جوان"ها و "چشم"ها همه یا اعدام شده اند، یا در سیاهچال ها سرگرم پوسیدن اند، یا در نهایت یاس و سرخوردگی، خود را با مواد مخدر گرم می کنند... حتی "مدرس"ها و "مصدق"ها را خانه نشین کرده اند، "رستمی" نیست، و برای آن ملت بلازده آرزو نمی کنم تا "کاشکی اسکندری پیدا شود"! تصور این که از بغل روضه خوانی چون آقاعلی خامنه ای، نادری یا رضاخانی درآید، کمی خنده دار است. با این همه کم نیستند آنها که در مجلس و محفل خود چهچه زن همین روضه خوان، در هیات "مقام معظم رهبری" اند، بی آن که هیچ کدامشان در حد و اندازه ی "داور" یا "تیمورتاش" باشند، یا حتی به قد و بالای "سید محمد تدین" برسند. پس یاسین ساده ی "جفرسن" را به گوش چه کسی در آن ولایت باید خواند که؛ "اگر قدرت را بدون مانع و رادع در دست های مسیح بگذارید، به فساد و ارتجاع می انجامد"؟
 
خلع قاجاریه و تاسیس پهلوی، به تغییر چهار ماده از قانون اساسی مشروطه وابسته بود، که مجلس فرمایشی موسسان در طی 4 روز، سر و تهش را هم آورد. حذف پست نخست وزیری در نظام جمهوری اسلامی هم به تغییر یکی دو ماده بستگی داشت، که سر و سامان دادنش هفته ای بیشتر طول نکشید. برای حذف مقام ریاست جمهور از نظام "جمهوری اسلامی" چه اندازه وقت لازم است؟ از آن "جمهوری" اسمی مانده بود که حالا زمزمه ی حذفش به گوش می رسد؛ جمهوری بی رییس جمهور، شیر بی یال و دم و اشکم! آشکارا می شود دید که کفگیر "مردمسالاری دینی" به ته دیگ خورده و جریانات بعداز انتخابات 1388، کمر نظام را شکسته و گرنه اعاظم اوباش، واهمه شان از "انتخابات" را به این گشادی بروز نمی دادند. کاملن مشهود است که زلزله ی انتخابات دهم ریاست جمهوری، ارکان "نظام" را به شدت تکان داده و تا لبه ی "سقوط" کشانده. از روباه پرسیدند برای گریز از دست سگ، چند حیله می شناسی؟ گفت هزارتا، ولی بهتر آن است که من و ایشان هرگز با هم روبرو نشویم!
 
ادعای "آزادی" و "دموکراسی" و "مردمسالاری دینی" جز دردسر برای عظمای قوم، چیزی نیافریده. چه کسی گفته "انتخابات" عین دموکراسی ست؟ غربی ها؟ غلط کرده اند. ما توی دهن این دموکراسی می زنیم، خودمان دموکراسی تعیین می کنیم. مگر پیغمبر را مردم انتخاب کرده اند؟ مگر امام با رای مردم، امام شد؟ اینها برگزیده ی خداوند اند که برای هدایت ما "نابالغان" کوته فکر، نازل شده اند. همه شان هم از شکم مادر دموکرات و آزاده و چه و چه به دنیا آمده اند. دموکراسی را "آنها" از اسلام گرفته اند. چرا باید به تعبیر و تاویل آنها از "دموکراسی" تن بدهیم و با هر انتخابات، این همه دردسر داخلی و خارجی برای خودمان کلاف کنیم؟ می توانیم مثل دارو "مشابه"اش را اختراع کنیم، همان گونه که برای "نظارت استصوابی" شورای نگهبان و خیلی چیزهای دیگر، اختراع کردیم! حل مساله مشکل است؟ صورت مساله را پاک می کنیم. مقام معظم که هستند، رییس جمهور می خواهیم که چه بشود؟ "انتخابات" را دور می زنیم. مگر گماشتگان مجلس را از میان مردم "مومن" خودمان "انتخاب" نمی کنیم؟ خوب، همین گماشتگان "مومن" می توانند به "رهبری" ما، نخست وزیر را هم "انتخاب" کنند. این طوری در وقت و انرژی "جمهوری" هم صرفه جویی می شود. زمزمه اش را از همین حالا شروع می کنیم تا مفسران "نقد" کنند و بفهمیم اشکالات فقهی و مجلسی اش کجاست. تا 1392 و انتخابات بعدی فرصت رفع شک و شبهه هم هست. دو سجده ی سهو بجا می آوریم و مشکل برطرف می شود. "خبرگان" هم آنقدر وارد شده اند که ترتیب قانون اساسی را در یک نشست بدهند. اسمش را هم می گذاریم؛ "آزمون و خطا"!
 
داستان این "نظام" به داستان آن کریه منظری می ماند که طفلی گریان در بغل داشت و او را تسلی می داد که گریه نکن، من با توام. گرفتاری نظام "جمهوری اسلامی"، حضور رهبر و اصل "ولایت فقیه" است. وصله پینه کردن تنبان قانون اساسی جمهوری، مشکل "فاطی" را حل نمی کند که "بیرون نرفتن فاطی از بی تنبانی ست". این نظام نه اساسش، با ساز و کار جهان امروز می خواند، نه هدفش و نه رسالتش و نه عملکردش. چنین مجموعه ی مغشوشی، گیرم که سلامت هم می بود، پانصد سال دیر به دنیا آمده است. نظامی که در همه ی اندامش "تار"ی از معنویت سراغ نتوان کرد، و حتی از حرف و عمل "زندانی"ها و "حصر" شده های خود هم هراس دارد، مدعی ست که "درصدی" از "عدل اسلامی" را ارائه کرده، و سهمی از رهبری جهان طلب می کند تا در آن به کشت و کار "معنویت" بپردازد و زمین را برای ظهور "امام زمان" مستعد کند تا عدل در جهان "صد در صد" شود. عدلی که نوید می دهند در آستانه ی ظهورش زمین از خون شسته می شود، از "ده در صد"ش می توان در باره ی "صد در صد"ش "گمانه زنی" کرد. دختر معصوم ده دوازده ساله ای را "عروس" کرده بودند. همین که مشاطه (آرایشگر)، اولین موی صورت عروس را بند انداخت، درد در چهار رکن تن دخترک بیچاره پیچید و "صدای مشکوکی" از او صادر شد. مشاطه خواست شرمندگی عروس خردسال را تسلی دهد، گفت ناراحت نباش، معلوم می شود به زودی حامله می شوی و نوزادت پسر است! عروس نوجوان که با این تسکین، تا اندازه ای شرمش ریخته بود، سر شوق آمد که؛ یکی دیگر هم آماده دارم! مشاطه که تا همین جا هم مشامش سخت آزرده بود، گفت؛ فعلن همین که زاییده ای را بزرگ کن!


Share/Save/Bookmark

Recently by Ali OhadiCommentsDate
بینی مش کاظم
-
Nov 07, 2012
"آرزو"ی گمگشته
-
Jul 29, 2012
سالگرد مشروطیت
2
Jul 22, 2012
more from Ali Ohadi
 
anglophile

I am an admirer and not an agent

by anglophile on

First a little lesson for you Mr Kazemzadeh: In the same way that you and (dare I say) the overwhelming majority of the Iranians who live and pay taxes in the USA are admirers of the American way of living (otherwise they wouldn't have stayed there), I am an admirer of the British way of life and their mentality. I don't am not blindly infatuated with all things British but if I am given a choice I will continue to choose their way of life over the rest of the leading powers of the world. And their way of life includes their political system. It is very unacademic and unscholarly of you Mr Kazemzadeh to rant in the way you do and accuse your opponents of being the agents of the British. But seeing that you are a blind devotee of Mohammad Mossadegh, explains why you behave the way you do. After all you idol Mossadegh said the same thing about Reza Shah during his trial. When he was asked: "why despite all the services that Reza Shah had done for his country you (i.e. Mossadegh) were still against him?", Mossadegh replied: "Because he (Reza Shah) was a British lackey".  This was the shallow depth of his political acumen. For a man who was supposed to have studied law and was not to charge any one with having proof, Mossadegh's polical knowledge was the same as a commoner baazari who would fo along with the word in the "hojreh". Now what more should I expect from a Mossadeghollahi that you are? But as for your other reant abut Mirfetros, I must point out that he is not the only scholar who has demystfied Mossadegh. There are other leading scholars like Abbas Milani, Mashallah Ajoudani, Jalal Matini, and more recently Hooshang Nahavandi and Dariush Bayandor who have written extensively on Mossadegh. All these authors are unanimous in Mossadegh's ineptitude and insincerity. I suggest you give them a read. May I take this opportunity and thank Fozolie and VPK for their accurate and supportive comments. 

Veiled Prophet of Khorasan

Dear Fozolie

by Veiled Prophet of Khorasan on

 

You are right and in particular about this: 

It is not possible to have a logical discussion with matters of faith.  

Worship of the Saint is a religion and the faithful respond that way. Go to a Mosque and question Mohammad. You will not be welcome! It is the same about the Saint M worshipers. Many are JM although not all. My mother was a member of JM but renounced them. Privately and told me "I was young and behaved based on emotion". Good for her! While some people grow up; see their mistakes other stick to the faith. 

There is also a difference between "scholarly research" and one done by a professor. Just because the writer is a professor does not make the work "scholarly".  

For 60 year the feud over Mossadegh haunted Iranian politics. It kept us from moving on and brought IRI. I hope we put this *** behind us and move on. I bet at the age of 100 we are still going to have JM screaming at the wind "only if Mossadegh ....". 


fozolie

Mr Kazemzadeh you are the one guilty of propaganda

by fozolie on

Your defence and so called version of truth is nothing but propaganda. What you wrote in defence of Saint Mossadegh was pure proganada. The logic and perversion of what happened by supporters of Jebhe Gheri e Melli is laughable when it is a matter of a record that Saint Mossadegh would not listen to anyone (including his constitutional advisers). 

 

You (and the so called very biased 'scholars') make "100%" claims without a shred of evidence. You justify Saint Mossadegh's undemocratic actions with very childish justification.  Your accusation of a commenter being a lier was off putting in the first place then to try and answer his points with what is at best innuendo cloaked in leftist scholarly propaganda does not persuade me. You cannot answer the points he or she makes instead you hide behind scholarly. Please don't forget we have a very good saying in Persian: Alem shodan che assan, adam shodan che moshkel. 

 

It is not possible to have a logical discussion with matters of faith.  That is they tragedy gripping us.  We now know how dangerous the Toudeh threat was and how actively they were working to destablize Iran (not just the monarch sir, IRAN).

I repeat, nobody is falling for this (per)version of history and childish justifications for Saint Mossadegh's incompetence.

 

Since you also present a lot with benefit of hindsight ignoring the dangers facing Iran and the chaos that was then, let me engage in the same. If anyone gave the Shah the perfect excuse and opportunity to become a dictator it was Saint Mossadegh through his ineptitude, incompetence and inexperience. It is easy, isn't it? Let me go on since I am on 'scholarly' roll. I further accuse that generation of allowing such a chasm to develop between the ranks of modernists which allowed Islamists in. We are the ones picking up the pieces so please think about what you are doing.   It is divisive.

 

Mr. Fozolie

 


Masoud Kazemzadeh

Propaganda vs. Scholarly Materials

by Masoud Kazemzadeh on

Anglophile,

YOU are NOT interested in the truth. You are here to spread lies and propaganda to benefit the British and attack Iranian nationalists. Facts and truth do not matter to you.

On this very blog, we have on the one hand a WEALTH of materials from the very TOP scholars of the field. You do not accept the words of the TOP historians and scholars. But you accept the words of a person like Mirfetros!!!!!!!!!! That, alone, says it all.

Of course, you attack me. You want Iran to have remained a de facto colony of the British, and I want Iran to be independent. People like Mossadegh and his followers are your opponent. Many Brits, today, honestly do accept the fact. You, on the other hand, do not accept fact. You propagate lies and propaganda.

MK


anglophile

Absolutely right VPK

by anglophile on

Remember it is the Mossadeghollahis like MK (or in this case Ohadi) who never give up. I just respond to put the record right.

Veiled Prophet of Khorasan

Thank Anglo

by Veiled Prophet of Khorasan on

 

For getting to the point on Tahmasbi. I said before if Shah wanted to release him he would have done a Royal Pardon. But it was the Majilis with Mossadegh as PM. The stink of it makes me sick. No *** way this is going away.

And thank you for explaining why Mossadegh hated Pahlavi. Yes the Ghajar filth deserved to go. Reza Khan was a million times better. While Ahmad Shah was in France exploring depths of French prostitutes, Reza Khan saved Iran.


Veiled Prophet of Khorasan

Sick of Mossadegh

by Veiled Prophet of Khorasan on

 

God! I am so tired of hearing about Mossadegh and how great he was. Whatever happened was 60 years ago. Meanwhile IRI is executing Iranians. Obama is about to go to war with IRI. What do you people do? Write about Mossadegh!

I am about to vomit. Not that I dislike Mossadegh but I am really becoming anti-JM. Ten or twenty years ago I admired them. But watching them stuck in the past has shown me they are fossils. 

One more thing. If MK would write something a bit less repetitive it would help. Not to mention being to the point. We are not being paid by the number of words. Getting to the point will result in more readers. Long 6 page posts do the reverse.


anglophile

Kazemadeh FICTION again?

by anglophile on

Your "proof" is as good as "dom-e khoroos" in: "az roobaah porsidan shaahedet kieh" .  Your background and your "proof" has lost all its credibilty on Iranian.com - or may be elsewhere. So feel free to "prove" any thing   you wish. But Ali Mirfertros asked me to give a message LOL:         دكتر مصدّق از تريبون مجلس خطاب به رزم آرا فرياد كرد:

- «به وحدانيـّت حق، خون می‌كنيم! خون می‌كنيم! می‌زنيم و كشته می شويم! اگر شما نظامی‌هستيد، من از شما نظامی‌ترم. می‌كُشم! در همين مجلس شما را می‌كُشم!»

چهار روز بعد، رزم آرا، نه بدست مصدّق، بلكه بدست فدائيان اسلام كشته شد و شگفتا كه قتل رزم آرا با تائيد و جشن و پايكوبي عموم رهبران جبههء ملّی (و از جمله مصدّق) همراه بود. (آسیب شناسی...،چاپ دوم،صص56-57)


Masoud Kazemzadeh

anglophile LIES again

by Masoud Kazemzadeh on

How many times do I have to prove that anglophile continuously LIES?????

//iranian.com/main/blog/tapesh-503page4

 

Mossadegh OPPOSED the Majles bill releasing Tahmasebi. The Shah SUPPORTED the Majles bill releasing Tahmasebi.

//naghddrmosadegh.blogfa.com/post-8.aspx

 

Lets see what Professor Eravand Abrahamian, one of the most prominent historian of Iran, writes about this issue:

Ervand Abrahamian, Khomeinism: Essays on the Islamic Republic (Berkeley: University of California Press, 1993)., pp. 108. The passage in available in the internet at: //tehranbureau.com/history-abused/

As early as November 1951, the British Embassy reported that Kashani was so disgruntled with Mosaddeq that he had put out "feelers" in many directions, including the royal court and the U.S. Embassy. "The Americans," reported the British Embassy, "have told us in the strictest confidence that he [ Kashani] has been in touch with them. His main thesis is the danger of communism and the need for immediate American aid." Similarly, in May 1952 the head of the British intelligence service in Tehran reported that a prominent royalist had boasted to him that the "shah’s astute policies" had detached Kashani from Mosaddeq. He added, "I did not dispute this but would put on record that the detaching of Kashani was due to quite other factors, and that these factors were created and directed by the brothers Rashidian." (The Rashidian brothers were the main conduit of British intelligence service money into Iran.)

Kashani’s opposition to Mosaddeq came into the open by mid-1953 once the latter issued a referendum to dissolve Parliament, drafted an electoral bill enfranchising women, tended to favor state enterprises over the bazaar, refused to ban alcohol, and declined amnesty to assassins from the Fedayan-e Islam.

 

 

We are 100% certain that the Shah ordered the assassination of Gen. Razmara. The conspiracy included Mohammad Reza Shah Pahlavi, Alam, Seyyed Zia (Shah’s liason with Fadaian Islam), and Fadaian Islam.

Soon after 30 Tir 1331, Kashani broke from Mossadegh and sided with the Shah. By 24 Aban 1331, Kashani was collaborating with the Shah. On 9 Dey 1331, the Shah and the Islamists (inluding Kashani) tried to murder Mossadegh and claim the people did it spontaneously.

Dr. Fatemi, was the target of attempted assassination of Fadaian Islam on February 15, 1952 (25 Bahman 1331). Later on the Fadaian Islam also planned to assassinate Dr. Mossadegh.

Fadaian Islam played a major role during the 28 Mordad 1332 coup according to its own newspaper, and according to the CIA’s own secret history.

The Shah had good relations with the Fadaian Islam. According to Dariush Homauyn, THE SHAH had allowed the murderers of Kasravi to be freed without prosecution:

//www.bbc.co.uk/persian/iran/2010/07/100727_shah_annive30_homayoun_religion.shtml

Homa Katouzian, Musaddiq and the Struggle for Power in Iran (London and New York: I.B. Tauris, 1990), pp. 82-84.

Professor Katouzian is widely regarded as one of the very top scholars of Iran. In my opinion, Professor Katouzian is the number 1 scholar of Iran. He is currently at the University of Oxford. The following are from his book:

Musaddiq having thus refused to co-operate, the shah and his friends began to think of other means of dealing with the fearsome general.

Razmara was assassinated on 7 March 1951 while attending a funeral service at a mosque in Tehran. The self-confessed assassin was Khalil Tahmasibi, a member of the Fada’iyan-e Islam....

Immediately after the assassination, Sayyed Zia had confided in his friends that he believed that the shah was involved in the incident. The Sayyed had related that was with the shah when Alam – who had accompanied Razmara to the mosque where he was shot dead– had hurriedly arrived at the palace, and joyfully told the shah: ‘They killed him and we are relieved.’ ....

However, Colonel Musavvar-Rahmai’s detailed discussion of the event in his recent memoirs had left little room for speculation that the plot had had sides to it. Thus he wrote:

"An army sergeant, in civilian clothes, was chosen for the deed... He had been told to shoot and kill Razmara with a Colt, the moment Tahmasebi began to shoot... Those who had examined the wounds in Razmara’s body were in no doubt that he had been killed by a Colt buller, not by the bullet of a weak gun."

Furthermore, Musavvar-Rahmani relates his conversations with Colonel Daihimi shortly after the event, and the letter from Daihimi to the shah which the latter had read out to him, ending with the following words (which Rahmani emphasizes he is paraphrasing from memory): ‘As Your Majesty knows very well, no one had a greater role in getting rid of General Razmara than Mr [Asadullah] Alam and this servant.’

======================================

1. We know for 100% certitude that Alam asked Razmara to go to the Mosque (Masjed Shah) on 16 Esfand 1329.

2. We know for 100% certitude that at the same time, Khalil Tahmasebi and an Army Sargent with a Colt arrive at the same time. Even the IRI’s site for Navab Safavi admits to this.

3. The liaison between the darbar and Fadaian Islam was Seyyed Zia. Alam and Zia had been working for MI6 for a long time.

4. Shah was terrified of Gen. Razmara and was working hard to get rid of him. The Shah asked Mossadegh to become prime minister in order to undermine Razmara, an offer which Dr. Mossadegh refused.

5. We have evidence that Col. Daihimi was asked by Alam to organize the assassination. Col Daihimi discusses this with the Shah. Col. Daihimi says that an Army Sargent was assigned to shoot Gen. Razmara if Khalil Tahmaseni’s assassination did not work. The evidence is that the wounds on Razmara indicate that the mortal wound did not come from the weak gun by Tahmasebi, but by a powerful gun like Colt (the kind used by the Sargent sent by Alam).

Based on the evidence, Mohammad Reza Shah and Alam decide to assassinate Gen. Razmara. Alam personally brings Gen. Razmara to the place where he was killed. Alam also has Col. Daihimi send an Army Sargent with a Colt to be present and ordered to assassinate Gen. Razmara. Alam has Seyed Zia to coordinate Khalil Tahmasebi to be present and assassinate Gen. Razmara. Tahmasebi proudly confesses that he killed Gen. Razmara. At least three shots were fired. How many of the shots are from Tahmasebi’s weak gun and how many from Alam’s Army Sargent’s Colt are not known.

Mohammad Reza Shah, like Reza Shah, had assassinated many powerful individuals. There are many "theories" on Reza Shah killed soooooooooo many of his own lieutenants. One speculation was that because Reza Shah was a heavy opium uses, that might have caused him to become paranoid and kill his own top aids. One top scholar, Professor Stephanie Cronin, argues that Reza Shah’s heavy use of opium many not be the explanation of why he killed sooooo many of his own supporters. Professor Cronin argues that Reza Shah was getting old and he believed that his son was too young and inexperinces and that his own powerful lieutenants might make a coup and get rid of Mohammad Reza Pahlavi. Therefore, Reza Shah killed all those who MIGHT one day undermine his son. See Stephanie Cronin, Tribal Politics in Iran: Rural Conflict and the New State, 1921-1941 (London and New York: Routledge, 2007).

The following is on page 173 of Cronin book:

The shah’s fear of assassination had become very visible from at least the mid-1920s and these fears only heightened with time. By the early 1930s he had become dominated by a sense that his own life and the future of his dynasty were in danger. Although he had little concern about any rival to himself, he was extremely conscious of the vulnerability of the succession, owning to the Crown Prince’s youth and weakness. His own health was suffering, his use of opium taking its toll, his morale further damaged by the attitudes and behaviour of those surrounding him, and he became morbidly preoccupied with the real or imagined ambitions of those closest to the court.

==============================================

In conclusion, Reza Shah and Mohammad Reza Shah have a long history of killing other powerful individuals. In order to avoid responsibility for killing them, Reza Shah and Mohammad Reza Shah made them look like suicide in prison, or assassination by other groups.

 

===================================

on the referendum:

The only clean elections were in the big cities. In Tehran most deputies were elected in clean elections and therefore the Shah could not interfere easily; so most of the deputies elected were from the JM.

In rural areas, the big landowners would haul in their raiyat (peasants) to vote for them or their designated person. The gendarmerie and the Shia mollahs in rural areas were almost always in the pocket of the big landowners. The exception were in some ethnic areas where tribal leaders could count on their own tribal leaders to vote for them instead. If the tribal leader was opposed to the Shah, then he might ally with democratic and progressive forces (e.g., as occurred with Qashqai tribe in central Iran, and Sanjabi tribe in Kermanshah). Some Bakhtiaris also sided with anti-Shah forces (but not all of them).

So, most members of the Majles got to Majles through electoral process that were not clean. Money would simply "produce" votes. Many who wanted to be elected would literally go and talk with the British (and their agents) who would supply the money. Most significantly most members of the Majles would SELL their votes. So the British would simply buy their votes. Only fear of the people would stop the Majles members from these votes.

In August 1953, Mossadegh correctly understood that the CIA, MI6 coup plan was to have the Majles vote against him, then have the Shah sign his dismissal. The British would simply BUY the votes of Majles deputies. To counter the CIA-MI6 coup’s "legal figleaf" plan, Mossadegh came up with the referendum to dismiss the Majles. Mossadegh (correctly) argued that while the Majles is dismissed (waiting until the next elections for the Majles), the Shah could not dismiss the Prime Minister. According to the 1906 constitution (modeled after the British system), the monarch could NOT appoint and dismiss the Prime Minister at will. That is the power of the Majles. The monarch only symbolically signs the decision of the Majles. Indeed, this is the PRIMARY difference between a constitutional monarch and an absolutist monarch. In a constitutional monarchy, the parliament has the power to choose and dismiss the prime minister. In an absolute monarchy, the monarch does so at will.

//www.youtube.com/watch?v=OjQ_0ebaN4M

 

In conclusion, Mossadegh’s use of REFERENDUM to dismiss the Majles was the democratic method to counter the CIA-MI6 coup. Basically, Mossadegh had two goals (nationalize our oil and establish democracy). The British did not want to give up their colonial control of Iran (both oil and politics). From the getgo the British plan was to get rid of Mossadegh and re-establish their colonial control of our economic and political life. The Shah was a nokar of the British and did what was in the interests of the British until August 1953 and after that the Shah was a puppet of the US. Democracy in Iran was NOT good for the maintenance of British control over Iranian oil. The Shah was both power hungry and greedy. So, he collaborated with the MI6 and the CIA so that he could loot Iran and be the absolute tyrant in Iran (serving himself and his foreign patrons).

 


anglophile

آقای اوحدی شما همیشه از الهامات غیبی بهره میگیرید؟

anglophile


:میگویی

 

مصدق از ابتدا تابع قانون بود" منظورتان قانونی است که خودش مفسر و تعبیر کننده آن بود؟ همان تعبیری که منجر به انحلال مجلس از طریق رفرراندم خلاف قانون می‌‌بود؟ و یا می‌‌فرمأید  

 

 من اما خیال می کنم سیاست باید کثیف تر باشد. وکیل قادر است یک قاتل یا دزد یا جانی را تبرئه کند اما سیاست می تواند قاتلان و دزدان و جانیان را تبرئه و بر سرنوشت ملتی حاکم کند و سرزمینی را به خاک سیاه بنشاند! پرسش این است؛ مصدقی باید بود یا مدرسی؟" منظور شما همان مصدقی است که قاتل رزم آرا را از زندان آزاد کرد چون بقول مصدق رزم آرا محارب با خدا می‌‌بود!   

 


برادر من شما هرچی‌ دوست داری بنویس ولی‌ آخرش امضا کن: علی‌ اوحدی مصدق اللهی .

 

 

 

 

 

 


 


fozolie

After all that has passed are you still falling for demagogues?

by fozolie on

Na een khobeh na eeshon, lanat bar har do ta shoon. This hysterical anti pahlavi and anecdotal stories of these demagogues is not fooling anyone any more.

Mr. Fozolie